Landsorganisasjonen i Norge

Arbeidsmiljø
Foto: Trond Isaksen

Nei til kutt i sykelønna

Flere borgerlige partier åpner for endringer i sykelønnsordningen etter valget. I Regjeringens perspektivmelding argumenteres det for reduksjoner i sykelønnsordningen. Her er fem gode grunner til å si nei til kutt i sykelønnsordningen.

Dagens sykelønnsordning er rettferdig. Mange med høy utdanning hadde tidligere full sykelønn i sine arbeidsavtaler og tariffavtaler. Det var urettferdig. Derfor fikk vi like rettigheter for arbeidere og funksjonærer i 1978. 

  • Sykelønnsordningen gir trygghet for inntekt selv om man blir syk.
    Man betaler skatt når man jobber, til gjengjeld får man blant annet sykelønn.
  • Kutt i sykelønna er urettferdig og slår ut veldig forskjellig etter hvilket yrke man har. Mange har stor fleksibilitet, kan "jobbe hjemme" eller avspasere om de er syke en dag. Andre må melde seg syke. Det er urettferdig.
  • Kutt i sykelønna rammer kvinner og lavtlønte. En reduksjon i folketrygdens nivå vil innebære en omfordeling med klar tendens fra lavere lønte til høyere lønte og fra kvinner til menn.
  • Bra at folk er hjemme når man er syk! Å holde seg hjemme et par dager ved smittsom sykdom er smart av mange grunner. Man unngår å smitte kolleger, pasienter eller kunder. Mange syke på jobb kan gjøre at det totale sykefraværet dermed stiger. Forskning på svenske data tyder på at denne ordningen alt i alt fører til høyere sykefravær.
  • Liten effekt på sykefraværet.  Det er tvilsomt om karensdager vil få ned sykefraværet i de hele tatt. Korte sykefravær bare utgjør en prosent av sykefraværet. Det har ikke vært økning i Norge siden 80-tallet når man kontrollerer for konjunkturer og yrkesdeltakelse.

Norge har hatt høy yrkesdeltakelse, også blant grupper som er mye plaget av sykdom og fravær. Det skyldes blant annet sykelønnsordningen. Mange i disse gruppene er på trygd i andre land. De som har høyest sykefravær er de gruppene som i mindre grad er sysselsatt i andre land. Det indikerer at sykelønnsordningen bidrar til høy yrkesdeltakelse og betaler seg således selv.

Å innføre kutt i sykelønna vil få store konsekvenser for den enkelte.  Nedenfor kan du regne ut hva dette vil bety for deg - dersom høyrepartiene innfører karensdag eller reduksjoner i ytelsene ved sykefravær.

kr

Ditt brutto tap i sykelønn er kr

kr
%

Ditt brutto tap i sykelønn er nok

Denne kalkulatoren gjelder for tap ved kutt i sykelønn. NAV utbetaler ikke sykepenger for sykepengegrunnlag utover 6 ganger folketrygdens grunnbeløp G=93 634 kr fra 1. mai i år. 6 G=561 804 kr tilnærmet lik 560 000 kr. I en del virksomheter dekker arbeidsgiveren beløp utover dette. I kalkulatoren vil derfor tapet i folketrygden ikke øke om inntekten øker utover 560 000 kr.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler