Innstrammingene i ordningen med arbeidsavklaringspenger rammer sårbare grupper

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Innstrammingene i ordningen med arbeidsavklaringspenger rammer sårbare grupper

- Det er foreløpig ikke gjennomført noen evaluering av konsekvensene av innstrammingene i ordningen med arbeidsavklaringspenger. Likevel ser vi nå at antallet mottakere av uføretrygd og økonomisk sosialhjelp øker. Det er rimelig grunn til å tro at det er en sammenheng her, sier LO-sekretær Kristin Sæther. Denne uka deltok hun på høring i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget om innstrammingene i arbeidsavklaringspenger.

Innstrammingene i ordningen med arbeidsavklaringspenger som ble gjort gjeldende fra 1. januar 2018. Det rapporteres nå om folk som ikke får gjennomført avklaring og et behandlings- eller arbeidstreningsløp innenfor tiden en kan motta ytelsen arbeidsavklaringspenger.

- Fortvilte mennesker henvises til sosialkontorene, gjerne også syke mennesker, og det kan være tegn til at flere som ikke burde ende der får uføretrygd. Det er uholdbart, sier Kristin Sæther.

Mangel på tett oppfølging

LOs hovedbegrunnelse for å være mot innstrammingen i ordningen var at det var å starte i helt feil ende.

- Hovedproblemet var mangelen på tett oppfølging av mottakerne, noe også forskningen, bla fra Sintef, viser til. Det blir helt feil å stramme inn i ordningen, uten at slik oppfølging er på plass, påpeker Sæther

"Hvordan fungerer arbeidsavklaringspenger som ytelse og ordning?" - Forskningsrapport fra SINTEF og Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering.

Mer restriktiv velferdspolitikk fra regjeringen

Innstrammingen føyer seg inn i en serie innstramminger i velferdsytelser som Solberg-regjeringene har fått gjennomslag for, i barnetillegget til uføretrygden, i dagpengeordningen, overgangsstønaden.

- Vi ser nå konturene av en ny, mer restriktiv form for velferdspolitikk. Dette rammer i første rekke sårbare og underpriviligerte grupper i befolkningen, og gir i seg selv et bidrag til økt ulikhet. Dette er en samfunnsutvikling LO vil bekjempe.

LO mener:

  • Det må bli mulighet for forlengelse av aap-perioden, etter unntaksbestemmelsen, for personer som er i et behandlings- og/eller arbeidstreningsløp med sikte på avklaring til arbeid eller uføretrygd. Dette må basere seg på en individuell vurdering av behov.
  • Beslutninger om midlertidige ytelser, som aap, skal tas i førstelinja, i tråd med forutsetningen i NAV-reformen.
  • Det må snarest finne sted en konsekvensevaluering av innstrammingene i aap-ordningen; inkludert analyser av overgang til arbeid, og av hvor mange som er kommet over på sosialhjelp eller annen forsørgelse.

Les LOs høringsbrev Forslag til endringer i arbeidsavklaringspenger.

Kontakt