Fire av ti bedrifter bryter loven

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: LO/Trond Isaksen

Fire av ti bedrifter bryter loven

Samlet sett har LOs sommerpatrulje avdekket færre brudd på arbeidsmiljøloven i år enn i fjor. Likevel har fortsatt nesten 4 av 10 bedrifter patruljen har besøkt, lovbrudd. – Veldig positivt at antall brudd går ned, men spesielt i serveringsbransjen er situasjonen verre enn vi hadde forutsett, sier LOs ungdomsrådgiver Bjarne Lagesen.

Sommerpatruljen

Historiens 34. sommerpatrulje er over for i år, og over hele landet har unge LO-tillitsvalgte bidratt til at ungdom fra nord til sør har fått besøk av den populære patruljen.

Totalt har patruljen besøkt 4788 bedrifter, og i år med et spesielt fokus på bemanningsbransjen og serveringsbransjen.

Funnene derifra er nedslående.

- I serveringsbransjen ser vi at det er relativt høy bruddprosent, og en altfor høy bruddprosent på de mest alvorlige funnene. For eksempel har vi mistanke om at hele 4,5% av de besøkte bedriftene i serveringsbransjen bedriver svart arbeid, og det er faktisk 10 ganger så høyt som det nasjonale tallet for fjoråret.

Innenfor alle bransjer er antallet mistanker om svart arbeid 1,3%. Også det er høyt, mener Lagesen.

- I norsk arbeidsliv skal det være nulltoleranse for ulovlig arbeid. Det handler om så vel arbeidsgiver som arbeidstakers sikkerhet, og ikke minst om vårt felles ansvar for å betale skatt og sørge for at arbeidslivet foregår etter ordnede former.

Tidligere i sommer er det også blitt avdekket negative funn i serveringsbransjen i hovedstaden. Så mange som halvparten av alle kontrollerte bedrifter i Oslo og Akershus overholdte ikke den allmenngjorte minstelønna.

Nasjonalt er det prosentvise antallet bedrifter som betaler under minstelønn på 15,7%. Dette mer enn ett og et halvt år siden tarifflønna i bransjen ble allmenngjort.

Mange brudd på arbeidstidsbestemmelsene

Av de nesten 4800 kontrollerte bedriftene, hadde et rekordhøyt antall bedrifter brudd på overtidsbestemmelsene.

Hele 9,1% av bedriftene har brudd på overtidsbestemmelsene, noe som tilsvarer en økning på mer enn 3 prosentpoeng fra fjoråret.

Samtidig mangler 7,9% vaktlister i henhold til arbeidsmiljøloven.

- At disse tallene går i feil retning er noe vi ser på med bekymring. En av indikatorene for hvorvidt arbeidslivet er godt, er om arbeidstakerne har ei forutsigbar arbeidstid. Med mye overtid og manglende arbeidsplaner skapes usikkerhet og utrygghet for den som ikke vet når hen skal jobbe i morgen eller i overmorgen.

Blir tatt godt imot

Selv om flere av funnene til sommerpatruljen ikke er tilfredsstillende, er det også noen tall som gir grunn til optimisme, ifølge Lagesen.

- At sommerpatruljen har vært til stede i norsk arbeidsliv i 34 år merkes godt når vi er ute og besøker arbeidsplasser. Vi opplever at de aller fleste er veldig positive til at vi finnes, og i de tilfellene vi finner brudd som lett kan fikses, er arbeidsgiver ofte positivt innstilt til å finne en løsning på for eksempel mangelfull kontrakt, som er et av de mer vanlige bruddene vi ser.

I 2018 var antallet mangelfulle kontrakter på litt over 4%, mens det i år er på rett i overkant av 3%. Nedgangen i mangelfulle kontrakter har fortsatt i flere år på rad, og Lagesen er glad for at patruljens tilstedeværelse har effekt.

- Vi ser helt tydelig at våre patruljers tilstedeværelse har effekt. Ikke bare ser vi en samlet bedring fra i fjor, men også innenfor blant annet kontrakter er det gledelig at så mange har det meste på stell.

Resultatene fra LOs sommerpatrulje

 • 4788 bedrifter har fått besøk
 • Antall bedrifter med brudd: 39,2% (-0,6)
 • Mangler kontrakt: 5,2% (+0,8)
 • Mangelfull kontrakt: 3,5% (-0,5)
 • Vet ikke hvem verneombud på bedriften er: 38,1% (+10,8)
 • Mistanke om svart arbeid: 1,3% (+0,9)
 • Brudd på personvernreglementet (overvåkning uten den ansattes samtykke): 8,9% (+3)
 • Brudd på overtidsbestemmelser: 9,1% (+2,8)

Nasjonale tall fra serveringsbransjen, med endring i parentes:

 • Antall besøkte bedrifter: 719
 • Antall bedrifter med brudd: 44,4% (+5,2)
 • Mangler kontrakt: 4,9% (-0,3)
 • Mangelfull kontrakt: 3,3% (-0,29)
 • Sum som mangler eller har mangelfulle kontrakter: 8,2% (-0,5)
 • Brudd på allmenngjort minstelønn 15,7%
 • Ikke vaktlister i henhold til arbeidsmiljøloven: 11,3% (+3,4)
 • Brudd på overtidsbestemmelser: 14,6% (+5,5)
 • Mistanke om svart arbeid: 4,5% (+3,2)

I år er 34. gang LOs sommerpatrulje gjennomføres. Hovedmålgruppen er unge i sommerjobb. Lærlinger og andre unge ansatte har også deltatt i undersøkelsen.

 

Kontakt