Et taktskifte må til

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Bærekraftsmålene: Et taktskifte må til

Arbeidet med nasjonal plan for oppfølging av bærekraftsmålene har startet. LO fremhever at den norske modellen og partssamarbeid er viktige verktøy i det videre arbeidet for å sikre en bærekraftig utvikling.

-Nesten alle mål og delmål i bærekraftsagendaen har kobling til arbeidslivet. Et anstendig arbeidsliv med involvering av partene er en forutsetning for å nå målene, sier LO-sekretær Are Tomasgard.

LO har lenge etterlyst en nasjonal plan for oppfølgingen av bærekraftsmålene.  I januar tok Kommunal- og moderniseringsdepartementet over ansvaret for å koordinere departementenes arbeid. Nå er arbeidet med en handlingsplan i gang. Fristen for å komme med innspill var 30. november. Planen utarbeides som en stortingsmelding for å sikre bred forankring.

Behov for et taktskifte
Vi må få fart på arbeidet hvis Norge skal klare å oppfylle sine forpliktelser innen 2030.

- Løsningen er å gjøre mer av det vi vet fungerer. Det må bygges videre på den norske arbeidslivsmodellen lokalt, regionalt og nasjonalt. Bærekraftsmålene må gjennomføres der folk bor og må i størst mulig grad innlemmes i ordinært planarbeid og være godt koordinert, sier Tomasgard.

Partssamarbeidet har vært en bærebjelke i utviklingen av dagens velferdssamfunn. Pandemien har nok en gang illustrert hvor viktig et aktivt samarbeid mellom partene i arbeidslivet og myndighetene er for å finne gode, inkluderende og rettferdige ordninger og løsninger. Løsninger som bidrar til å snu utviklingen av ulikhet og opprettholde det høye nivået av tillit som vi er avhengig av for at Norge skal fortsette å være konkurransedyktig og lykkes med det grønne skiftet.

Kamp mot ulikhet
LO ser ulikhet som en av de største politiske utfordringene for å realisere bærekraftsmålene.

- Store forskjeller er ikke bare urettferdig, det kan hindre oss i å finne gode fellesskapsløsninger, svekke vekstevnen i økonomien og true samholdet i samfunnet, sier Tomasgard.

Ulikhet dreier seg om mer enn økonomi, for eksempel om å delta aktivt i arbeidsliv og samfunn, til å få utdanning og kompetansepåfyll gjennom yrkeslivet, til å ha et godt arbeidsmiljø og god helse.

Anstendig arbeidsliv
Noe av det viktigste næringslivet kan gjøre for å nå bærekraftsmålene, er å sørge for anstendige arbeidsforhold i sine leverandørkjeder.

- Ved å følge krav om aktsomhetsvurderinger, vil næringslivet bidra til bedre måling og rapportering i alle sektorer, sier Tomasgard.

Et av verdens største fond, statens pensjonsfond utland, har et viktig ansvar i å gå foran som et godt eksempel for andre investorer - også med tanke på å nå bærekraftsmålene. Hensynet til menneskerettigheter, faglige standarder og miljø må veie tungt.

Veien videre
Norges ambisjoner og prioriteringer må spisses i konsultasjon med partene i arbeidslivet og sivilsamfunnet. Sammenhenger og utfordringer må synliggjøres og det må legges til rette for mer samstemthet og samarbeid på tvers av temaer og sektorer.

- Det er viktig at innsatsen på ett område ikke nulles ut av innsatsen på et annet, avslutter Tomasgard.

Her kan du lese LOs innspill til handlingsplanen.pdf

Og her kan du lese mer om LOs fire viktigste bærekraftsmål og vårt arbeid med de