Bekymret for økende boligpriser

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Lars Forsstect/Scandinav/NTB Vi vet at det er stadig vanskeligere for økonomisk utsatte grupper å kjøpe egen bolig, sier LO-nestleder Roger Heimli.

Bekymret for økende boligpriser

Økende boligpriser driver ulikheten oppover. LO-nestleder Roger Heimli sier han er bekymret for at store grupper blir stående utenfor boligmarkedet. Han vil ha tiltak mot boligspekulanter.

Det siste året har boligprisene økt med åtte prosent på landsbasis. I Oslo økte prisene med over 10 prosent. Prisutviklingen det siste året understreker problemet med at ulikheten vokser, også i boligmarkedet.   

- Vi vet at det er stadig vanskeligere for økonomisk utsatte grupper å kjøpe egen bolig. Særlig er boligmarkedet tøffest for de som jobber deltid, har lave inntekter og bor i de største byene, sier nestleder i LO, Roger Heimli.  

Vanskelig for lavinntektsgrupper 

Blant de med de laveste inntektene er det bare rundt 30 prosent som eier egen bolig, ifølge tall fra SSB.  

- Det er i ferd med å bli et stort ulikhetsproblem. Vi er i ferd med å få et klasseskille mellom de som har fått en fot innenfor boligmarkedet, og de som ikke har anledning til å kjøpe egen bolig.   

Han er særlig bekymret for enslige forsørgere og aleneboende, som er de som er mest tynget av boutgiftene.  

Regjeringen gjør for lite 

- Regjeringen har gjort for lite for å hjelpe utsatte grupper inn i markedet. Sosial boligpolitikk har vært et fremmedord for denne regjeringen. Og i stedet for å komme med tiltak som hjelper folk inn i markedet, er regjeringen i ferd med å gjøre det vanskeligere, sier Heimli.  

Han viser til Finanstilsynets forslag til endringer i bankenes utlånspraksis, hvor tilsynet foreslår at grensen for gjeld i forhold til inntekt (maksimal gjelds­grad) reduseres fra 5 til 4,5 ganger årsinntekt.  

Sammen med flere andre endringer i boliglånsforskriften, frykter LO at det kan bli enda vanskeligere for de som står utenfor boligmarkedet å komme seg inn.  

Innstramminger rammer skjevt 

- LO bekymret for at de foreslåtte endringene og innstrammingene vil ramme skjevt og føre til at enda færre får tilgang til å eie sin egen bolig, og at dette i vil føre til økende økonomisk ulikhet og skjevheter, sier Heimli.  

Han mener det mangler en helhetlig boligpolitikk.  

- Eiendomsmarkedet er overpriset. Det bygges ikke nok rimelige boliger med god kvalitet, som kan tilfredsstille dagens boligbehov. Det er for mange eiendomsspekulanter og bygges for få og for dyre boliger. For lavinntektsgruppene er inngangsbilletten til boligmarkedet blitt uoverkommelig, sier Heimli.  

Vil stramme til 

Han viser til at Finanstilsynet også foreslår at den maksimale belåningsgraden på 60 prosent for lån med pant i sekundærbolig i Oslo, fjernes, det vil si at den generelle grensen på 85 prosent vil gjelde i hele landet.  

- LO mener det er helt nødvendig å beholde det strengere kravet til egenkapital for sekundærboliger i Oslo. Her er andelen slike boliger over 17 prosent av boligmassen, blant annet på grunn av boligspekulasjon. I den grad denne regelen skulle endres burde man heller utvide reglene om 60 prosent belåningsgrad til hele landet, sier Heimli. 

Han mener det trengs mer sosial boligpolitikk, det må tilrettelegges for nye ordninger som leie-til-eie, kommunene må få økt sine rammer til å bygge og drifte ikke-kommersielle utleieboliger av god kvalitet og Husbanken må styrkes.   

Kontakt