Bedre rettigheter for deltidsansatte

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Bedre rettigheter for deltidsansatte

Etter mange års mobilisering blant LO-medlemmene fikk vi gjennomslag for deltidsansattes rett til utvidet stilling. Ordningene med "fast ansettelse uten garantilønn" blir også ulovlig. Endringene i Arbeidsmiljøloven trer i kraft fra 1/1-2019.

Det var opposisjonspartiene som fikk vedtatt de nye innleiereglene, med Kristelig Folkepartis støtte, og mot regjeringens vilje, etter mange års politisk mobilisering blant LOs medlemmer. 

Nytt i Arbeidsmiljøloven

Det er vedtatt endringer i arbeidsmiljøloven som får virkning fra 01.01. 2019.

Endringene berører blant annet deltidsansattes rett til utvidet stilling. Tidligere kunne fortrinnsretten bare utøves dersom arbeidstaker kunne ta hele stillingen, men det er nå presisert at fortrinnsretten også kan omfatte deler av en stilling.

Denne fortrinnsretten har ligget i Arbeidsmiljøloven siden 2005, og ble praktisert i Tvisteløsningsnemnda fram til en Høyesterettsdom i 2016. Etter dommen tok LO og Unio sammen opp behovet for å presisere loven.

Det er som tidligere krav om at den deltidsansatte er kvalifisert for stillingen, og at ansettelsen ikke påfører virksomheten «vesentlig ulempe».

Bemanningsbransjen har operert med avtaleformular som innebærer «fast ansettelse uten garantilønn» uten rett til lønn mellom oppdrag. Slike avtaler er i realiteten en form for midlertidig ansettelse, noe som nå også framgår av §14-9 første ledd. Loven definerer nå at fast ansettelse innebærer at ansettelsen er løpende og tidsubegrenset, at lovens regler om opphør av arbeidsforhold gjelder, og at arbeidstaker sikres forutsigbarhet for arbeid i form av et reelt stillingsomfang.

Definisjon av fast ansettelse må ses i sammenheng med § 14-6 bokstav j, som stiller krav om at når arbeidet utføres periodevis, skal arbeidsavtalen fastsette når arbeidet skal utføres. Avtaler uten slik forutberegnelighet vil ikke oppfylle vilkårene for fast ansettelse. Reglene gjelder alle arbeidsforhold, også såkalte "fast ansatte" tilkallingsvakter.

Etter tidligere regler kunne en lokal fagforening inngå avtaler om tidsbegrenset innleie av arbeidskraft, også for de tilfeller der vilkårene for midlertidig ansettelse ikke er oppfylt. De nye reglene innebærer en innstramming og det er kun virksomheter som har tariffavtale med fagforening med innstillingsrett (fagforening med minst 10 000 medlemmer) som nå kan inngå avtale om slik tidsbegrenset innleie.

Det er verdt å merke seg at det var opposisjonspartiene som fikk vedtatt de nye innleiereglene, med Kristelig Folkepartis støtte, og mot regjeringens vilje, etter mange års politisk mobilisering blant LOs medlemmer. 

Det er vedtatt en viss utvidet adgang for arbeidstakere til å kreve fast ansettelse. Etter tidligere regler kunne arbeidstakere som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i vikariat kreve fast ansettelse etter tre år, og det samme gjelder nå for arbeidstakere som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn tre år med hjemmel i § 14-9 andre ledd bokstav a, b eller f i kombinasjon.