Maritim uttalelse

I dag vedtok LO-kongressen uttalelsen Maritim aktivitet – uten sosial dumping. Les uttalelsen i sin helhet her.

Maritim aktivitet – uten sosial dumping

Norge er verdens fremste havnasjon. I møtet med, og i mestringen av havet, har Norge utviklet kompetanse og næringer som i dag er i verdensklasse. Sjømatnæringen, skipsfart, offshore olje- og gassvirksomhet, sysselsetter hundretusenvis av nordmenn, og bidrar med en verdiskaping som gjør det mulig å ha et av verdens høyeste velferdsnivå. Norge skiller seg fra de fleste andre land ved at vi har en vesentlig del av verdiskaping og sysselsetting i havrelatert næringsliv.

Realisering av fremtidig verdiskaping i havrommet enten det gjeldet mat, energi eller mineraler krever en aktiv og fremoverlent politikk. Skipsfarten er en av Norges eldste næringer i havrommet. Den er utsatt for en sterkt internasjonal konkurranse. Konkurransen tvinger mange rederier til å ta valget mellom å tape i konkurransen eller å flagge ut skipene og skifte ut det norske mannskapet. Vi ser stadig at norske rederier flagger ut sine skip eller skifter til det norske internasjonale registeret. Formålet med flaggbytte er å redusere mannskapskostnadene.

På land er det gjennomført tiltak for å sikre en lønn som gjør det mulig å leve i Norge. Et lønnsnivå langt under gjeldende tariffavtaler kalles sosial dumping. På havet er det fritt frem for norske og utenlandske rederier å operere med lønnsnivå som er tilpasset levekårene i helt andre verdensdeler. Dette gjelder selv om skipet hovedsakelig opererer i norske farvann.

En aktiv satsing på havrommet er avhengig av at vi bibeholder og utvikler kompetansen som den maritime næringen representerer. Kompetansen til norske sjøfolk er en del av fundamentet for utviklingen i den maritime næringen. All aktivitet i havrommet vil være avhengig av at vi utvikler og drifter skip som skal utføre eksisterende og nye oppgaver.

LO vil ha en verdiskaping i havrommet som baserer seg på norske lønns- og arbeidsvilkår. Vi må sørge for at sjøfolk med bosted i Norge kan velge en arbeidsplass til havs. Vi må hindre en situasjon der det er en valgmulighet å skifte til lønnsnivå og arbeidsbetingelser fra andre verdensdeler.

I offentlige innkjøp må det stilles krav om norske lønns- og arbeidsvilkår i all transport i Norge som er knyttet opp til prosjekter.

Det må utredes om det gjennom tildeling av lisensene kan kreves norske lønns- og arbeidsvilkår for skipstjenester på norsk sokkel.

Norske redere kontrollerer en stor handelsflåte. Den er de siste 40 årene i stor grad flagget med bekvemmelighetsflagg. Antallet norske sjøfolk er i sterk tilbakegang i handelsflåten.

En varig erkjennelse av betydningen av en stor norsk handelsflåte vil være avhengig av at denne næringsvirksomheten skaper verdier og arbeidsplasser for landet. Det er godt dokumentert at den kompetansen sjøfolk opparbeider på havet har betydning for utstyrsleverandørene i den maritime sektoren.

Vi må ha ordninger som bidrar til at også norske sjøfolk kan ha en jobb på verdenshavene og høste erfaringsbasert kompetanse.