LO-kongressen 8. - 12. mai

Internasjonal uttalelse

LO Kongressen har idag vedtatt internasjonal uttalelse:

Internasjonal uttalelse

FNs bærekraftsmål vil være avgjørende for å utvikle og styrke inkluderende og bærekraftige samfunn. Det er viktig at anstendig arbeid er løftet inn som et selvstendig mål. Klima-avtalen fra Paris pålegger alle land et ansvar for å stoppe klimaendringene og Norge må være pådriver for at målene nås. Arbeid er den sikreste veien ut av fattigdom, men fremdeles står altfor mange i verden uten arbeid. Spesielt rammer arbeidsledigheten ungdom i Afrika sør for Sahara, Sør-Asia og de arabiske landene. Unge kvinner har fremdeles den laveste sysselsettingsraten i verden. FNs bærekraftsmål må følges opp for å sikre likestilling, arbeid og like muligheter for alle.

Jobbkvalitet, trygdeordninger og velferdstjenester er under press i mange land. Antallet midlertidige jobber øker. Det samme gjør antallet arbeidende fattig. Hele 46 prosent av alle verdens arbeidstakere jobber i et arbeidsforhold som er preget av uanstendige lønns- og arbeidsvilkår. Gjennom å fremme jobbskaping, grunnleggende arbeidstakerrettigheter, sosial beskyttelse og sosial dialog mellom partene i arbeidslivet bidrar ILOs agenda for anstendig arbeid til å utvikle et godt arbeidsliv og samfunn som inkluderer alle. Fagbevegelsen har fokusert på nødvendigheten av jobbskaping, kamp mot arbeidsledighet, og krav til myndighetene om offensive tiltak for vekst og sysselsetting.

Fagbevegelsen er i mange land under sterkt press. Mange nasjonale myndigheter ser på faglige rettigheter som et hinder for økonomisk utvikling og grunnleggende arbeidstakerrettigheter undergraves. I mange land trakasseres tillitsvalgte og organiserte. Samtidig ser vi en utvikling hvor faglige rettigheter som streikeretten er under press. Den internasjonale faglige samorganisasjonen (ITUC) fremhever i sin årlige rapport at dette er særlig alvorlig for land som Tyrkia, Qatar, Hviterussland, Guatemala, Colombia, Kina, India og Iran. Internasjonale regler og arbeidsstandarder etablert av ILO er viktige, men blir av mange land systematisk undergravd. LO vil arbeide for å styrke FN og andre internasjonale organisasjoners arbeid for å utvikle, overvåke og håndheve internasjonale lover og regler, med særlig vekt på FNs organisasjon for arbeidslivet, ILO. Vi vil også arbeide for at norske myndigheter styrker arbeidet i ILO og for å fremme ILOs rolle globalt.

Globalisering og økonomisk integrasjon har bidratt til økonomisk vekst og velstand for mange. Vi er i dag tettere integrert på tvers av landegrensene enn tidligere. Dette forutsetter at vi handler og samarbeider basert på avtaler og institusjoner som sikrer rettferdighet og likebehandling. En svekking av det multilaterale systemet vil særlig ramme små og åpne økonomier som Norge.

Den økonomiske veksten har ikke kommet alle til gode og sosiale sikkerhetsnett har blitt svekket. De rikeste har blitt stadig rikere og ulikheten har ført til økende fattigdom. Organisasjonsrett, forhandlingsrett og streikerett er viktige grunnelementer for å sikre omfordeling i samfunn og arbeidsliv. LO krever at norske myndigheter alltid fremmer prinsippene om anstendig arbeid i bistands-, utenriks-, nærings- og handelspolitikken. Arbeidet med rettferdig omstilling må prioriteres for å sikre både arbeid til alle og et bærekraftig og grønnere samfunn. Internasjonal handel bør reguleres gjennom verdenshandelsorganisasjon (WTO), men der hvor Norge velger å inngå bilaterale handelsavtaler vil LO være pådriver for at arbeidstakerrettigheter inkluderes og respekteres i avtalene.

Norske virksomheter må ta samfunnsansvar når de investerer og opererer i utlandet og sørge for anstendig arbeid i hele leverandørkjeden. Det er viktig at flere selskaper inngår globale rammeavtaler og arbeider aktivt for å følge de opp.

De vedvarende konfliktene i Midtøsten og Nord-Afrika har ført til en flyktningkrise i nærområdene og har satt solidariteten på prøve i et Europa som ikke har evnet å samarbeide om løsninger. Mens titusener er på flukt med eget liv som innsats krangles det om hvem skal ta ansvar. Migrasjon som skyldes klimaendringer, arbeidsledighet og fattigdom vil preget Europa i lang tid fremover og vil kreve en mer samlet og solidarisk løsning. Borgerkrigen i Syria har ført til enorme lidelser for befolkningen. Norge og det internasjonale samfunnet må bidra med humanitær hjelp og finne politiske løsninger på konflikten.

Manglende politisk vilje til å løse flyktningkrisen har vært med på å skape grobunn for økt fremmedfrykt. En like viktig forklaring er de økende økonomiske forskjeller og sosial usikkerhet grunnet manglende omfordeling av økonomisk vekst. En situasjon høyre ekstreme og populistiske krefter i Europa kynisk utnytter for økt oppslutning. Politiske partier som fremmer intoleranse og hat har fått økt oppslutning i mange land. LO ser med bekymring på utviklingen og minner om hvilke konsekvenser slike politiske krefter har medført tidligere.

Internasjonal solidaritet og samarbeid er viktig for å styrke fagbevegelsen og fremme arbeidstakernes interesser både nasjonalt og internasjonalt. LO vil fortsette sitt internasjonale engasjement for å bedre arbeidstakernes faglige, politiske og sosiale rettigheter.

Migrantarbeidere er i mange land i en særlig sårbar situasjon. De blir grovt utnyttet og mishandlet. De har sjeldent tilgang til grunnleggende faglige rettigheter som retten til å organisere seg og forhandle. I noen land blir migrantarbeiderne utsatt for regelrett slavearbeid. LO krever at norske myndigheter må utøve press internasjonalt og bilateralt for å bedre forholdene til migrantarbeidere i de land hvor grunnleggende rettigheter ikke respekteres.

De siste årene har det blitt økt fokus på store internasjonale idrettsarrangementer og idrettens ansvar for egne arrangementer. Tildeling av internasjonale idrettsarrangementer medfører ofte store investeringer i infrastruktur og i land som Qatar og Russland blir migrantarbeiderne utsatt for slavelignende arbeidsforhold. Organisasjoner som IOC g FIFA må ta større ansvar for menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter. LO vil fortsette samarbeidet med idrettsbevegelsen og jobbe for at de internasjonale idrettsorganisasjonene sikrer etterlevelse av ILO-konvensjoner ved store internasjonale idrettsarrangement.

Fagbevegelsen i Midtøsten og Nord-Afrika står ovenfor betydelige utfordringer. Kampen for å bygge rettferdige, inkluderende og demokratiske samfunn fortsetter. Den frie og uavhengige fagbevegelsen spiller en viktig rolle i disse prosessene. Noe fagbevegelsen i Tunisia er et godt eksempel på og som de fikk Nobels Fredspris for, sammen med arbeidsgiverne og andre fra sivilsamfunnet. LO vil gjennom sitt internasjonale arbeid støtte opp om den viktige nøkkelrollen fagbevegelsen har i regionen. Kvinnene spiller en viktig rolle i mange av disse landene, men opplever at deres rettigheter trues. Regionen utpeker seg med stor grad av kjønnsdiskriminering. LO ber norske myndigheter og virksomheter integrere og fremme likestilling i sitt engasjement i regionen.

Den politiske utviklingen i Tyrkia er svært urovekkende. Tyrkiske myndigheter arbeider for stadig mer kontroll gjennom å angripe demokratiske rettigheter og ytrings- og organisasjonsfrihet. Dette skjer blant annet gjennom masseoppsigelser, arrestasjoner og fengsling av alle de myndighetene mener driver med opposisjonell virksomhet. Fagorganiserte og tillitsvalgte er spesielt utsatt for overgrep. LO vil støtte tyrkisk fagbevegelse og krever at Tyrkia etterlever internasjonale forpliktelser om menneskerettigheter.

Cuba har i mange år vært isolert av USAs blokade, men det har den siste tiden vært positive utviklingstrekk som ser ut til å kunne lede til en sterkere tilknytning til verdenshandelen. En utvikling som kan føre til større velstand, men samtidig økt omstilling i nærings- og arbeidsliv. Cuba går inn i en periode hvor det er viktig med samarbeid med fagbevegelsen i andre land og LO vil fortsette samarbeidet med fagbevegelsen på Cuba (CTC). Tross den positive utviklingen er det usikkert om den nye amerikanske regjeringen vil følge opp og oppheve blokaden helt. LO ber norske myndigheter arbeide for å oppheve blokaden helt og fullt.

Marokko fortsetter okkupasjonen og plyndringen av naturressurser i Vest-Sahara. Eksporten av naturressursene er med på å finansiere, og derigjennom, styrke okkupasjonen. Det Saharawiske folket opplever omfattende brudd på menneskerettighetene. LO ber norske myndigheter arbeide aktivt for at det Saharawiske folket må få avgjøre sin egen fremtid gjennom en folkeavstemming. Norske virksomheter må ikke investere eller drive virksomhet som bidrar til å styrke okkupasjonen.

Det foregår nå en prosess hvor et flertall av verdens land forhandler i FN om et avtaleverk for å forby atomvåpen. Den norske regjeringen har valgt å sette Norge på sidelinjen. LO krever at norske myndigheter deltar og bidrar i arbeidet med å forby det mest destruktive masseødeleggelsesvåpenet som finnes. Norges forhold til Russland preges av skiftende nasjonale og internasjonale utviklingstrekk. Det er viktig at Norges naboskapspolitikk er forutsigbar og langsiktig samtidig med at vi krever respekt for gjeldende internasjonale konvensjoner. LO mener at folk-til-folk samarbeid er viktig for å opprettholde og videreutvikle forholdet mellom landene.