Vikenpakka

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Vikenpakka

Tiltakspakke fra Viken fylkeskommune - tiltak for nærings- og samfunnsliv

Vi er inne i en alvorlig situasjon som påvirker oss alle. Viken fylkeskommune har fullt fokus på å gi våre innbyggere best mulig tjenester. Samtidig er vi veldig glade for å se at fellesskapet fungerer. Vi opplever en stor vilje til å bidra, kreativitet og stå-på-vilje. Noen påvirkes mer enn andre. Derfor er det så viktig vi alle stiller opp med det vi kan. Mange bedrifter har krevende tider. Folk blir permitterte og står framfor usikre tider. Viken fylkeskommune skal gjøre sin del av jobben. Derfor legger fylkesrådet frem flere forslag for å avhjelpe situasjonen i Viken-samfunnet. Det vil også komme flere tiltak i tiden framover, blant annet rettet mot uike bransjer. Det er også gjennomført en rekke tiltak internt i fylkeskommunen, se eget vedlegg. Tiltakene som legges fram i denne pakken er en forsering av virkemidler fylkeskommunen rår over.

Arbeidet med tiltakene for næringslivet i Viken er forankret i trepartssamarbeidet mellom fylkeskommunen, LO og NHO i Viken. Som regional samfunnsutvikler legger vi til grunn den norske modellen med et godt organisert arbeidsliv, små forskjeller, en rettferdig velferdsstat og høy grad av tillitt for et godt og viktig samarbeid. Ekstra viktig blir det nå å støtte oppunder bedriftene, særlig de små og mellomstore, i denne vanskelige tiden. Det forutsetter også godt partssamarbeidet på den enkelte bedrift.

Dette dokumentet presenterer konkrete forslag som skal iverksettes og ha effekt så raskt som mulig. Situasjonen endrer seg fra dag til dag, og vi gjør løpende vurderinger på hvordan vi best mulig kan hjelpe. Samtidig er vi i gang med å vurdere hvilke langsiktige bidrag fylkeskommunen kan stille opp
med. Våre tiltak vil understøtte de statlige initiativ og ordninger som opprettes. Blant annet vil det ses på hvilke investeringer, restaurerings- og vedlikeholdsprosjekter som kan forseres og tilpasses, slik at fylkeskommunen kan bidra til økt sysselsetting. Dette er igjen avhengig av hvilke statlige tiltak som vil komme og fylkeskommunens økonomi.

Det er i fellesskap vi løser de store utfordringene. Samhold og solidaritet er og blir viktig i tida fremover. Derfor vil fylkesrådet blant annet invitere alle partier i fylkestinget til samarbeid om tiltakene som skal komme framover.

Tiltakene:

1. 24 MILLIONER KRONER TIL BEDRIFTSINTERN OPPLÆRING
Fylkesrådet utvikler, i samarbeid med partene i arbeidslivet, en ny virkemiddelordning for bedriftsintern opplæring for bedrifter. Formålet
med ordningen er å tilby skreddersydde kompetansehevingstiltak som både styrker bedriften og den enkelte arbeidstaker.

2. VEDLIKEHOLDE OG RENOVERE VÅRE BYGG
Forsere planlagt vedlikehold, service, kontroll og mindre øvrige tiltak på skoler og eiendom som står helt eller delvis tomme. Formålet er å gi
næringsliv og leverandører flere oppdrag, slik at hjulene kan holdes i gang. Viken skal opprettholde tempo for planlagte anskaffelser, identifisere og prioritere prosjekter som kan iverksettes raskt. Innlede dialog med byggog anleggsnæringen om egnede prosjekter og anskaffelsesmodeller som er tilpasset konsekvenser grunnet koronasituasjonen.

Eksempler:
• Innenfor nylig fordelte vedlikeholdstiltak for ca. 70 millioner kroner, arbeides det nå med å identifisere enkle tiltak som kan bestilles raskt for gjennomføring.
• Kontroll av brannvarslingsanlegg og kontroll/ service på brannslukkeutstyr.
• Mindre reparasjoner, f.eks. ødelagte stikkontakter mm.

3. 35 MILLIONER KRONER TIL MOBILISERING TIL FORSKNING FOR ØKT INNOVASJON
Raskt lyse ut og behandle søknader innenfor en ramme på 15 millioner kroner med etterfølgende utlysning av ytterligere inntil 20 millioner kroner
i Regionalt forskningsfond Viken. Formålet er mobilisering til forskning for å oppnå økt innovasjon i næringslivet/offentlig sektor. Regionalt forskningsfond er en tilskuddsordning direkte rettet mot enkeltbedrifter.

4. 22 MILLIONER KRONER TIL NÆRINGSUTVIKLING
Flere støtteordninger rettet mot utvikling av næringslivet kan brukes til å støtte tiltak rettet mot dagens utfordringer. Føringene for ordningene justeres slik at næringslivets nåværende situasjon ivaretas. Disse ordningene får to søknadsfrister før sommeren. 

5. 3 MILLIONER KRONER TIL Å BYGGE LADEANLEGG
Gi støtte til å etablere ladeinfrastruktur i borettslag i Viken. Raskt utlyse og behandle søknader. Ved behov vil fylkesrådet vurdere å anbefale at rammen utvides.

6. KURS FOR SELVSTENDIGE OG FRILANSERE
500.000 kroner til å tilby digitale kurs som sikrer at frilansere, selvstendig næringsdrivende og andre grupper kan styrke sin kompetanse i ei tid med lite oppdrag.

7. TILTAK FOR REISELIVSNÆRINGA
Støtte destinasjonsselskapene slik at bedriftenes medlemskontingent i destinasjonsselskapene kan reduseres. Styrke destinasjonsselskapene
slik at de kan gi styrket veiledning til reiselivsbedriftene i vanskelige tider. Innrette eksisterende støtteordninger (KulturArvOpplevelser og Næringsutvikling i distriktskommuner) til å støtte mer kortsiktige tiltak, blant annet markedstiltak, pakking av produkter, hjemlevering og sesongsamarbeid.

8. TILTAK FOR LANDBRUKET
Støtteordninger rettet mot landbruket innenfor en ramme på 7 millioner kr åpnes for strakstiltak som adresserer næringens umiddelbare behov for kompetent arbeidskraft. Fylkeskommunen vil styrke samarbeidet mellom aktørene for å adressere næringens behov for sesongarbeidskraft, infrastruktur og kompetanse med målrettede tiltak. Viken fylkeskommune vil vurdere om våre innkjøpsavtaler kan åpne for kjøp fra lokalmatprodusenter som har mistet sine omsetningsmuligheter. 

9. RASKERE UTBETALING OG VEILEDNING TIL KULTURSEKTOREN
Prioritere raskere utbetaling av tidligere innvilgede spillemidler (2019) og raskere behandle årets spillemiddelsøknader (320-350 millioner kroner). Tilskudd til kunst og kultur, idrett-og friluftslivsorganisasjoner utbetales så raskt som mulig. Utbetale driftstilskudd til museer snarest. Idrettslag eller andre frivillige lag og organisasjoner som har faste avtaler om hall- eller baneleie med Viken fylkeskommunes skoler skal ikke betale dette i perioden de ikke får benytte anleggene. Fylkeskommunen vil gi veiledning til selvstendig næringsdrivende og frilansere innen kultursektoren som er rammet.

10. SAMARBEID MED KONTRAKTSENTREPRENØRER FOR Å HOLDE PÅ ANSATTE
Viken fylkeskommune har en rekke inngåtte og løpende kontrakter innen drift og vedlikehold. Vi vil starte en dialog med hver enkelt av våre kontraktsentreprenører for å avdekke interessen og behovet for å bestille tiltak, som er særlig egnet til å bidra til å opprettholde sysselsetting hos hver enkelt entreprenør, som samtidig løser Vikens behov. 

11. KOLLEKTIVTRAFIKK
Viken fylkeskommune ønsker ikke at våre kollektivselskaper og deres kontraktsfestede operatører skal bære kostnaden ved bortfall av skoleskyssinntekter i den perioden som skolene er stengt. Viken fylkeskommune vil derfor opprettholde sitt tjenestekjøp av skoletransport fra kollektivtransportselskapene. Vi vil ha dialog med selskapene om hvordan godtgjørelsen for både buss, båt og drosje kan beregnes og hvordan kapasiteten kan utnyttes. Viken forutsetter at staten kompenserer kollektivtrafikkselskapene for deres bortfall av billettinntekter og vil fortsette dialogen med statlige myndigheter om dette.

12. ELEVENE OG LÆRLINGENE ER VIKTIGE RESSURSER I VIKEN
Vi vil legge til rette for at flere elever kan ha mer praksis og dermed kan bidra på samfunnskritiske områder i Viken. Viken vil organisere og tilby digital opplæring til lærlinger som risikerer permittering. Viken vil legge til rette for at lærlinger som nå venter på å gå opp til fag/svenneprøve, skal få denne formaliserte kompetansen raskest mulig. Viken vil søke sentrale myndigheter om dispensasjon dersom regelverk er til hinder for dette.

13. RASK BETALING OG GJENNOMGANG AV KONTRAKTSVILKÅR
Viken ønsker å betale sine fakturaer raskt. Dette for å bedre likviditeten hos Vikens leverandører. Leverandørene må sørge for korrekt faktura. Vi vil gjennomgå Vikens kontraktsvilkår på ulike områder sett i lys av dagens situasjon. 

14. IKKE AVBESTILLE ARRANGEMENTER
Der det er mulig skal Viken ikke avbestille egne arrangementer, men flytte dem i tid. Vi tar sikte på å re-bestille arrangementer som må avlyses grunnet koronasituasjonen. Booke inn arrangement frem i tid der vi vet vi skal arrangere noe for å sikre aktører trafikk. Viken går i dialog med aktører og søkere for å sikre løpende, effektiv og fleksibel tilskuddsbehandling, og raske utbetalinger. 

15. BENYTTE INTERNASJONALE ORDNINGER
Følge opp hasteutlysninger fra EU som er relevante for Vikensamfunnet. Mobilisere og veilede søkere til aktuelle ordninger, og sette forsterket oppfølging og rådgivning på søknadsutvikling. 

16. KOORDINERING MELLOM VIKTIGE AKTØRER
Viken fylkeskommune vil møte LO og NHO jevnlig for å diskutere situasjonen. Vi vil også invitere virkemiddelaktører og andre fagsammenslutninger til å drøfte utfordringene vi står overfor, hvilke tiltak som er aktuelle og hvordan vi kan samordne oss. Viken fylkeskommune vil også samarbeide med kommuner som har store næringslivsmessige utslag av krisen. For å sikre at næringslivets aktivitet kan holdes mest mulig i gang, vil vi ha dialog med kommunene om de praktiske utslagene av smittevernbegrunnede reiserestriksjoner. Viken fylkeskommune skal koordinere og samordne virkemidler med Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd. Bidra til at klynger, inkubatorer, etablerervirksomhet og innovasjonssystemer i Viken opprettholdes.