Trepartssamarbeid for å bedre kvinners muligheter

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Trepartssamarbeid for å bedre kvinners muligheter

Gjennom et godt trepartssamarbeid med Fylkesmannen, NHO og LO i Viken støtter vi årets TV-aksjon.

Søndag 20. oktober arrangeres verdens største dugnad - TV-aksjon. I år går innsamlingen til CAREs arbeid for å skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder. TV-aksjonen skal gi kvinner mulighet til å tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og få sin stemme hørt. 

CARE sitt mål med pengene som samles inn er at de skal gi minst 400 000 kvinner mulighet til å starte egen bedrift, få egen inntekt, starte egne spare- og lånegrupper, og få en stemme i politikken og i lokalsamfunnet. Når vi gir kvinner disse mulighetene gir det ringvirkninger for 1,5 millioner mennesker i noen av verdens fattigste land. Kvinner gir tilbake til familien og lokalsamfunnet. Likestilling er ikke bare viktig for kvinnen selv, men også for å redusere fattigdom lokalt og nasjonalt.

Gjennom et godt trepartssamarbeid med Fylkesmannen, NHO og LO i Viken støtter vi årets TV-aksjon. Vi vil oppfordre andre til å støtte TV-aksjonen, gjerne gjennom et trepartssamarbeid lokalt i Vikens kommuner og regioner, samt et godt topartssamarbeid på den enkelte arbeidsplass. Et godt samarbeid der alle kan bidra er den viktigste delen av den nasjonale dugnaden som engasjerer hele Norge for en god sak.

Trepartssamarbeidet mellom arbeidslivets parter og myndighetene er helt sentralt i Den norske modellen og velferdssamfunnet vårt. Like viktig er samspillet mellom ledelsen og de tillitsvalgte ute i virksomhetene. En høy andel organiserte på både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden er derfor et viktig konkurransefortrinn for norsk næringsliv.

Den norske modellen er bygd på tillitt, samarbeid og gode løsninger for fellesskapet. Når trepartssamarbeidet fungerer kan vi få til løsninger som ingen av partene ville ha klart alene. Derfor er det viktig med et velfungerende trepartssamarbeid også lokalt. Potensialet i trepartssamarbeidet er under utvikling og kan bli utfordret hvis det ikke ivaretas og hegnes om.

Vi vil derfor oppfordre kommuner, lokale næringsforeninger/arbeidsgiverforeninger og LO lokalt/arbeidstagerorganisasjoner til å ta del i årets TV-aksjon og la det være en god utvikling av trepartssamarbeid lokalt. I denne saken kan alle partene sammen jobbe for å ivareta og videreutvikle noe av det vi alle er stolte av, nemlig verdens største dugnad for en mer rettferdig verden. La årets TV-aksjon være starten på et enda sterkere lokalt trepartssamarbeid både for arbeidslivet og samfunnet.

Valgerd Svarstad Haugland, Fylkesmann i Oslo Viken

Nina Solli, Regiondirektør NHO Viken Oslo

Ulf Lervik, Distriktssekretær LO Viken Oslo