Høy aktivitet også i 2018

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Høy aktivitet også i 2018

2018 var et år med mange aktiviteter og saker for LOs distriktskontor i Østfold. Her kan du lese beretningen for 2018.

Beretning for 2018

Distriktskontoret Østfold

www.lo.no/ostfold

Distriktssekretær: Ulf Lervik

Organisasjonsmedarbeider: Tone Karina Ingesen

Ungdomssekretær: Vegard Finnes

Kontorlærling: Jørgen Sæves Cindahl (til 17/8)

Kontorlærling: Ida Marie Olsen (fra 6/8)

 

 

ORGANISASJONSOVERSIKT

Pr. 31.12.18 har LOs forbund 115 fagforeninger i Østfold. Det er seks flere enn i fjor etter at NTL har oppdatert lister til distriktskontorene hvor nye distriktsforeninger framkommer. Fagforeningene har fem lokalorganisasjoner i Østfold som er: LO i Fredrikstad, LO i Sarpsborg, LO i Moss og omegn, LO i Halden og LO i Indre Østfold.

Til sammen er det oppført i LOrgnett 43 258 medlemmer hvorav 30 031 er betalende medlemmer. I følge LOfavør medlemsservice er det totalt 56 029 medlemmer i LOs forbund som bor i Østfold.

LOs REGIONRÅD I ØSTFOLD

Nytt av året er etableringen av LOs regionråd med egne retningslinjer. Rådet består av representanter fra LOs forbund og tre av LOs lokalorganisasjoner. Rådet erstatter tidligere Faglig Forum i Østfold som hadde tilsvarende sammensetning. Det er LOs forbund som oppnevner representanter til regionrådet der følgende forbund har vært representert i 2018; Fagforbundet, Fellesforbundet, HK, NNN, IE, NTL, NJF, NLF, PostKom, FLT, FO, El&It, NAF, SL, NTAF og Norsk Sjømannsforbund. Representanter fra lokalorganisasjonene har vært lederne av LO i Fredrikstad, LO i Sarpsborg, samt LO i Moss og omegn. I tillegg har LO i Indre Østfold, LO i Halden, AOF, HKs regionssekretær og distriktssekretærene i Fellesforbundet og LO Stat vært observatører.     

Regionrådet har forberedt og gjennomført to Regionkonferanser og har avholdt 6 møter der følgende saker har blitt behandlet;

- Beretning 2017 for LOs distriktskontor i Østfold

- Retningslinjene for Regionråd og Regionkonferanse

- Sammensetning og arbeidsform for LOs Regionråd i Østfold

- Gjennomgang av felles arbeidskonferanse med LOs lokalorganisasjonene i januar 2018

- LOs Regionkonferanse i Østfold våren 2018, samt evaluering

- LOfavør

- LOs Sommerpatrulje

- Yrkesfagenes år

- Lærlingpatrulje

- Rødgrønt Fredrikstad

- Oppnevninger i ulike råd og utvalg

- Diverse høringer

- Årets TV-aksjon, Kirken bymisjon

- LOs Regionkonferanse i Østfold høsten 2018, samt evaluering

- Fagligpolitisksamarbeid – samarbeidskomiteen                                 

- Privatisering av jernbanen

- Tariffoppgjøret 2018

- Informasjon fra Karrieresenteret i Østfold

- Valg av Østfolds representant til LOs representantskap i for perioden 2018-2021     

- LO Cruise                                

- Prosjekt aksjon læreplassjeger

- Tariffpolitisk uttalelse, Hovedoppgjøret 2018

- Fagligpolitisk situasjon og EUs 3. energipakke/ACER

- Fellesaktiviteter og valgkamp 2019

- NAV Arbeidslivssenter

- Næringslivsdugnad, for TV-Aksjon

- LOs Regionkonferanse i Østfold våren 2019

- Viken – Status

- Felleskurs for LOs regionråd og LOs lokalorganisasjoner i Østfold 2019

- Valgkamp 2019

- Tillitsvalgtes år 2019

- Lokale kurs for tillitsvalgte

Regionrådet har også hatt eget møte med NAVs arbeidslivssenter i Østfold og eget innspills-møte med programkomiteen for Viken Ap.  

 

LOs REGIONSKONFERANSER I ØSTFOLD

13. og 14. mars og 1. og 2. november ble LOs regionkonferanser for Østfold avhold. Regionkonferansene erstatter tidligere LOs fylkeskonferanser og har egne retningslinjer med sammensetning av representanter fra forbundene og fagforeningenes lokalorganisasjoner.

Regionkonferansene har hatt følgende saker på dagsordenen:

- Den aktuelle fagligpolitiske situasjonen

- Innkomne saker fra LO lokalt og LOs faste utvalg

- Mulighetsriket Østfold og Ambassadørprogrammet

- LOs Sommerpatrulje

- Prosjekt RødGrønt Fredrikstad

- Ingen murer er for høye v/ Trond Henriksen

- Historier fra gata v/ Stian Solli

- Presentasjon av Team Hanco

- Hvor går arbeidslivet

- Yrkesfagenes år og aksjon for flere lærlingplasser

- Informasjon - LOfavør

-Valg av Østfolds representant til LOs representantskap 2018-2021

- Seksuell trakassering i samfunn- og arbeidsliv

- NærVær og MeToo - en teaterforestilling om arbeidslivet

- Varsling - hva sier lovverket

- Fellesaktiviteter 2018

- Sluttregnskap for felleskontoen 2017

- Hvordan sikre lærlingplasser til alle?

- Orienteringer fra LOs lokalorganisasjoner?

- LOs lærlingpatrulje

- Informasjon om Kirkens Bymisjon i Halden

- Reisebrev fra Palestina

- Informasjon - SpareBank1 Østfold Akershus

- Informasjon om Arbeiderbevegelsens kulturnettverk i Østfold

- Økonomi og velferden – Vi har råd til fremtiden

- Seriøsitetsbestemmelser for Viken

- Hareide, Viken og Valgseier 2019

 

Følgende uttalelser har blitt vedtatt:
- Flere må få muligheten i mulighetsriket Østfold

- Inkluderende arbeidsliv

- Nei til ACER

- Nei til velferdstjenester på anbud

- «Ikketilforhandling»

- Norge må videreutvikles som en industrinasjon

- Seksuell trakassering er ikke en arbeidskonflikt

- Color Line

- LO i takt med tiden

- Må ses på alternative måter å finansiere nye veiprosjekter

- Nei til søndagsåpne butikker

- Solberg-regjeringens kutt i kriminalomsorgen skaper usikkerhet for ansatte og innsatte

- Varetelling på̊ røde dager er ulovlig

- Vi vil ha en pensjon å leve av

 

FAGLIGPOLITISK ARBEID OG REPRESENTASJONER I STYRER, RÅD OG UTVALG

Distriktskontoret har medvirket i 140 møter og arrangementer innen fagligpolitisk arbeid for næringsutvikling og sysselsetting i Østfold. Distriktssekretæren er representert i partnerskap for næringsutvikling i Østfold og Østfoldrådet, samt er nestleder i Yrkesopplæringsnemnda og styrerepresentant i Kompetanseforum Østfold, Jernbaneforum Øst, IA-rådet, programstyret for Østfoldkonferansen, samt RSA (råd for samarbeid med arbeidslivet og høgskolen i Østfold). Distriktskontoret medvirker også i flere andre råd og utvalg med Statlige etater, Fylkeskommunen, Kommunene og andre organisasjoner. Her kan nevnes; Energiforum Østfold, styret for fagskolen, samarbeidsutvalget mot svart økonomi, Ungt Entreprenørskap og TV aksjonen. Distriktskontoret har deltatt i flere høringer og møter med offentlige instanser og andre organisasjoner. Det har vært møter med Østfoldbenken på Stortinget, samt høringer, lobbyarbeid, innledninger og møter om fagligpolitiske saker for å fremme arbeid og sysselsetting.

Distriktssekretæren har deltatt på regionalt møte med transportetatene om arbeidet med Nasjonal transportplan. Han har også deltatt på høring med Stortingets kommunal- og forvaltningskomite om tvangssammenslåingen av Østfold, Buskerud og Akershus til en ny Viken fylkeskommune, samt med Stortingets transport- og kommunikasjonskomite om NTP.

 

ORGANISASJONSMESSIG VIRKSOMHET

Distriktskontoret har medvirket i 113 møter og arrangementer innen egen organisasjon. Det har vært tiltak som styremøter, årsmøter, representantskapsmøter og arbeidskonferanser i samarbeid med forbund, fagforeninger og LO lokalt. I tillegg har vi medvirket og deltatt på flere arrangementer, konferanser, jubilanttilstelninger, aksjoner og jubileer som fagforeninger, forbund og LOs lokalorganisasjoner har arrangert. Det var et godt samarbeid i forbindelse med samordnet oppgjør i årets hovedtarifforhandlinger der distriktskontoret videreformidlet informasjon og arrangerte informasjonsmøte om resultatet fra oppgjøret.

Distriktskontoret har hatt et ekstra tett og godt samarbeid med Kirkens Bymisjon i Østfold i anledning årets TV-aksjon for et varmere og mer inkluderende samfunn. Dette førte blant annet til en egen samarbeidsstafett med standsaksjoner med LOs lokalorganisasjoner, samt ekstra engasjement på TV-aksjonens næringslivsdugnad og innsamlingsaksjonen. Samarbeidet resulterte også i en egen video med Henning Kvitnes sin låt «Brukne Grener» til Kirkens Bymisjons juleaksjon; Gled en som gruer seg til Jul.   

Den 26. april ble det arrangert LO Cruise med over 250 tillitsvalgte og medlemmer på Color Line Strømstad – Sandefjord t/r der fokuset var viktigheten av et organisert arbeidsliv og medlemsrekruttreing.  

I en arbeidsgruppe sammen med Østfold Arbeiderparti, Oscar Torp heimen A/L, AOF og Arbeiderbevegelsens kulturnettverk i Østfold har distriktskontoret bidratt til at arbeiderteateret om Oscar Torp «fra barnearbeider til Statsminister» ble satt opp. Teateret hadde premiere på Sarpsborg Scene 1. mai og ble også spilt i Fredrikstad og Moss, samt for over 400 skoleelever.   

Distriktskontoret har også deltatt på flere sentrale møter og konferanser i LO. Det har vært LOs representantskapsmøter, HF-konferansen, LOs student- og ungdomskonferanse og LOs organisasjonskonferanse.

Av fagligpolitisk samarbeid er det arrangert en samarbeidskonferanse og fire møter i samarbeidskomiteen mellom Østfold Arbeiderparti og LO i Østfold. Distriktssekretæren tiltrer styret i Østfold Arbeiderparti og har medvirket i 14 fagligpolitiske arrangement.

Det har vært jobbet med Viken, næringspolitiske saker, program- og nominasjonsarbeid, samt å tilrettelegge for fagligpolitiske samarbeidskomiteer lokalt.

 

FAMILIE- OG LIKESTILLINGSPOLITISK UTVALG

Utvalget har avholdt 6 møter og ett planleggingsmøte for å utarbeide handlingsplan.  Utvalget har deltatt i LOs sommerpatrulje og vært representert på LOs Regionkonferanser i mars og november. På LOs regionkonferanse i mars hadde utvalget tatt initiativ til å arrangere et halvdagsmøte om seksuell trakassering i forbindelse med «Metoo» kampanjen. Resultatet ble innledninger og et eget interaktivt teaterstykke om MeToo som ble utviklet sammen med Kulturværste AS.

«Mangfold» dagen, var utvalget deltakende og avhold stand med konkurranser og quiz. Utvalget markerte 8. mars i Sarpsborg, Moss og Fredrikstad hvor utvalgets medlemmer holdt appell. For første gang ble det arrangert Pride i Østfold hvor utvalget deltok aktivt med stand som var godt besøkt der mange svarte på quizen. Utvalget deltok i toget, samt oppfordret fagbevegelsen til å delta med eget skriv til fagforeninger i Østfold.

I tillegg har utvalget i samarbeid med kvinnenettverket til fagforbundet Østfold og Østfold Arbeiderparti arrangert kvinnetur til Stortinget. Det var 40 kvinner som deltok. På Stortinget ble de tatt imot av Kari Henriksen, som sitter i Familie- og kulturkomiteen, og Stortingsrepresentant Elise Bjørnebekk-Waagen.

Totalt sett har LOs familie- og likestillingspolitiske utvalg i Østfold hatt økende aktivitet og satt LOs politikk på agendaen, samt vært synlige i mange fora. 

 

LOFAVØR-KOMITEEN

LOfavør-komiteen har gjennomført 3 møter, 4 AU møter, 2 arbeidskonferanser og et fellesmøte med de lokale LOfavør representantene til LO lokalt. Komiteen har gjennomført aktivitetene i handlingsplanen som var utarbeidet sammen med forbundene og LO lokalt.

Det er gjennomført et todagers LOfavør kurs for tillitsvalgte med 30 deltakere, og en dagskonferanse med 47 tillitsvalgte. I tillegg har vi deltatt på årsmøter/medlemsmøter hvor nærmere 530 medlemmer er skolert/informert om fordelsprogrammet.

Det er avholdt en rekke arrangementer sammen med LOs ungdomsutvalg rettet mot studenter, lærlinger og ungdom generelt. Komiteen har deltatt med stands på Glommafestivalen i perioden 27.juni -01.juli, med spørrekonkurranse om LOfavør, samt har markert refleksens dag den 18. oktober og delt ut ca. 13 000 reflekser. Det har vært arrangementer i forbindelse med trygghetskampanje – høytid for brann der det ble delt ut over 900 pepperkakebokser til fagforeningskontorer og kantiner med opplysning om brannvarslerens dag 1. desember og LOfavør.

 

UNGDOMSUTVALGET

LOs ungdomsutvalg i Østfold har i 2018 avholdt 9 ordinære møter og behandlet 66 saker. Det ble også avholdt en heldagssamling 25. januar for å utarbeide handlingsplanen.

Det ble avholdt 8 stands på høgskolen i 2018. Aktiviteten har vært god, og under studiestarten i August ble det et veldig godt ververesultat.

LOs ungdomsutvalg i Østfold var på utdanningsmessene i både Halden og Fredrikstad der mannskapet snakket med flere tusen ungdommer som også deltok på spørrekonkurransene våre.

Ungdomssekretæren har vært på skolebesøk og holder foredrag om rettigheter og plikter i arbeidslivet. Det er god dialog med de ungdomstillitsvalgte i forbundene, så det er mange klasser som har hatt besøk i løpet av året.

LOs sommerpatrulje ble avholdt i Østfold i uke 26. I forkant av patruljen ble det arrangert skolering for både fast og lokalt mannskap. Sommerpatruljen er som alltid ungdommens viktigste aktivitet i løpet av året. I 2018 var det 16 personer som utgjorde det faste mannskapet. 587 bedrifter ble besøkt i løpet av patruljen. (se egen rapport.)

Det er nedsatt en gruppe med forbundene for å evaluere Sommerpatruljen og Studentservice, samt tilrettelegge for enda bedre opplegg i 2019.

I uke 41 gjennomførte ungdomsutvalget en egen lærlingpatrulje med formål og komme i kontakt med lærlinger å vise at vi bryr oss. Det ble besøkt 70 lærlinger i løpet av uken.

Koordineringen og samarbeidet mellom ungdomssekretæren og ungdomstillitsvalgte i forbundene har vært god.

Samarbeidet om ungdomsarbeidet med distriktskontorene i Oslo/Akershus og Buskerud har blitt tettere, som en følge av økt samarbeid kontorene i mellom.

 

HMS OG PERSONAL:

Distriktskontoret har ukentlige kontormøter med HMS på dagsorden. I tillegg er det det avholdt 16 ulike tiltak i personalsammenheng. Det er gjennomført medarbeidersamtaler både vår og høst, samt vernerunde og brannøvelse. Det er også avhold personalkonferanser der internkontroll for HMS og strategidokument for distriktskontoret har blitt utarbeidet og oppdatert.

I forbindelse med fylkessammenslåingen av Akershus, Buskerud og Østfold fra 2020, har det vært arrangert felles personalkonferanse og HMS konferanse med de ansatte på distriktskontorene.

Distriktskontoret tok i august inn ny lærling i kontor- og administrasjonsfaget, etter at daværende lærling gikk opp til bestått fagprøve. 

Faglig ungdomssekretær Vegard Finnes har deltatt i 110 møter/arrangementer og hatt 17 overnattinger. Organisasjonsmedarbeider Tone Karina Ingesen har deltatt i 63 møter og hatt 12 overnattinger. Hun har også tatt 3 moduler av LO-skolen og mottatt nåla som er utmerkelsen for å ha gjennomført LO-skolen. 

Distriktssekretær Ulf Lervik har deltatt i 316 møter og aktiviteter, samt hatt 33 overnattinger. LOs distriktskontor i Østfold sender ut ukentlige nyhetsbrev og har egen Facebookside og Instagram-konto. Vår hjemmeside er: www.lo.no/ostfold