Fagopplæring må øverst på agendaen i Viken

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Fagopplæring må øverst på agendaen i Viken

Den nye regionen Viken er i støpeskjeen. Vi i LO og NHO ønsker å tas med på råd i saker som berører arbeidet med fag- og yrkesopplæring, skriver distriktssekretærene i LO; Ulf Lervik, Jan Petter Gundersen, Torbjørn Ness og regiondirektør i NHO Oslo Viken, Nina Solli i denne kronikken.

Fylkeskommunene skal hvert år bestemme utdanningstilbud for elevene i videregående skole og fastslå antall plasser de skal opprette innenfor hvert utdanningsløp. Kunnskap om arbeidslivets behov er en viktig del av beslutningsgrunnlaget i fylkeskommunenes arbeid med å gjøre denne jobben.

I dag sitter partene i arbeidslivet i Yrkesopplæringsnemndene i de tre fylkene Akershus, Buskerud og Østfold. Oppgaven til partene er å jobbe for kvalitet og utvikling av fag- og yrkesopplæring samt å gi innspill på fremtidig behov for faglært arbeidskraft. Hensikten er at utdanningstilbudet skal stå i forhold til antall læreplasser, og også være i tråd med arbeidslivets behov. Til tross for det samme lovfestede samfunnsoppdraget, er det variasjon mellom fylkeskommunene i hvordan man løser dette. Samhandling og samarbeid med partene i arbeidslivet er nødvendig for å lykkes med denne oppgaven.

LO og NHO vil at Yrkesopplæringsnemndene skal være regionens viktigste politiske redskap for utvikling av fag- og yrkesopplæringen. Vi ønsker at yrkesopplæringsnemndene skal være organer der viktige politiske beslutninger fattes og følges opp. Yrkesopplæringsnemnda må plasseres slik i organisasjonen at den kan oppfylle sitt mandat og intensjon i opplæringsloven.

Det utdannes for få fagarbeidere i Norge. Derfor er det viktig å styrke rekrutteringen til yrkesfag. Plassering av fagopplæring i organisasjonen i Viken må gi et tydelig signal om at den nye regionen ser på fagopplæring som et satsningsområde.  Viken må ha en fagopplæringsavdeling, ledet av en fagopplæringssjef. Denne avdelingen bør plasseres som en egen fagopplæringsseksjon i kompetanseavdelingen. Alle oppgaver som tilhører fagopplæring må ligge i samme linje. Bare da får man et kompetansemiljø som evner å være utviklingsorientert og brukervennlig. Det må være tydelig for alle hvor man skal henvende seg, enten man er en yrkesfaglærer, en elev som trenger læreplass eller en bedrift som ønsker å tilby læreplasser eller et opplæringskontor.

Høyere yrkesfaglig utdannelse, fagskolen er også et fylkeskommunalt ansvar. NHOs kompetansebarometer viser at bedriftene etterspør folk med utdanning fra fagskolen. Fagskolen er svært viktig for bedriftene og arbeidslivet. Viken fylkeskommune må satse på utvikling og styrking av fagskolen. Derfor må fagmiljøene på de eksisterende fagskolene samarbeide for å få til et best mulig tilbud. Dette samarbeidet må inkludere Oslo.

Vi mener dagens fylkeskommuner har styrker og svakheter når det gjelder måten de organiserer fagopplæringen på. Østfold tilbyr mange som ønsker det opplæring i bedrift. Det er bra. Buskerud er god på samarbeid mellom skole og næringsliv. Akershus er best i landet på å få sine elever til å fullføre og bestå. Vi håper at den nye regionen ser på «best practice» og lærer av hverandre i arbeidet med å forme den nye regionen.

Store avstander og størrelsen på regionen kan bli en utfordring. Det blir derfor viktig å kunne ha en struktur som sikrer god lokal innsikt. Et eksempel på det siste kan være karriereveiledningstjenesten. Den bør ligge utenfor fylkeskommunens hovedadministrasjon med nærhet til brukerne. Det bør ikke bli færre, heller flere, veiledningssentre enn i dag for at tjenesten skal være nærmest mulig brukerne. Hvor tjenester og oppgaver skal plasseres i Viken, blir til slutt en avveiing mellom store kompetente fagmiljøer samlet på et sted og tjenester med nærhet til innbyggere og bedrifter.