IA avtalen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

IA avtalen

I den nye IA avtalen som ble inngått ble de regionale IA rådene nedlagt og det ble dannet sentrale bransjeråd hvor partene LO og NHO er med. Noen regioner har likevel opprettholdt sitt samarbeid om IA arbeidet. I vårt fylke Vestfold og Telemark har vi dannet et arbeidslivsråd, hvor LO, NHO, NAV, KS, UNIO og arbeidslivssenteret deltar.

Gjennom bransjeprogram kan partene i arbeidslivet utgjøre et programområdestyre(POS) og være med og etterspørre bransjens behov, både i innhold og hvordan det utformes for å kunne tas samtidig som en er i jobb. Bransjen vet best selv hva de har behov for og hva som skal til for at ansatte skal kunne delta. Bransjeprogrammet finansierer utvikling og gjennomføring av fleksible utdanningsmoduler det er behov for i bransjen på alle utdanningsnivåer.

Bransjeprogram har sitt utspring fra frontfaget som i forhandlingene ble enige om å jobbe sammen om kompetanseheving for fagarbeidere i industri- og byggebransjen. I 2019 fikk de sitt eget bransjeprogram og på slutten nominerte NHO m.fl. inn andre bransjer som har behov for eget program. Som følge av veksten i permitteringer og ledige på grunn av koronakrisen ble bransjeprogrammene ytterlige utvidet våren 2020 og det ble opprettet bransjeprogram for flere bransjer og det ble tildelt mere midler. Det ble også åpnet for at folk som går på dagpenger kan ta utdanning. Bransjeprogrammene har hatt som mål å tilby kort etterspørsel basert utdanning for permitterte, ledige og ansatte i den aktuelle bransjen. I 2020 har bransjeprogram bidratt til et viktig kompetanseløft, for mange bedrifter som har vært hardt rammet av koronapandemien.


Bransjeprogrammet for bygg og industri startet opp i 2019. De ander bransjeprogrammene bel startet opp på våren som et koronatiltak for å få permitterte til å ta utdanning. I tillegg startet bransjeprogrammet for olje- gass og leverandørindustrien opp rett over sommeren etter å ha fått midler i revidert budsjett. I 2021 kommer det også et bransjeprogram for maritim sektor.

Bransjeprogram:
Reiseliv

 • en bransje som var hardt rammet av koronakrisen
 • mange permitterte
 • ufaglærte fikk praksisforbedrende kurs til fagbrev

Frisør     

 • Hardt rammet umiddelbart etter nedstengelse i mars
 • Bransjeprogrammet har utviklet og finansiert smittevernskurs rettet mot frisører som har blitt en bransjestandard
 • Det er nylig startet opp et Kurs i teksturert hår/afro som det ikke har fantes utdanningstilbud på i Norge

Detalj- og faghandelen

 • over 300 påmeldt i kurs til praksiskandidat i salgsfaget
 • en bransje som opplever økt status som følge av koronakrisen, dette har gjort at flere ønsker å jobbe lenger i bransjen og etter- og videreutdanning blir mer aktuelt.

Industri- og byggenæringen

 • Utdanningstilbud som "Den digitale fagarbeider"
 • Fått midler til industrifagskolen som skal drifte tilbudene som er utviklet gjennom bransjeprogram

Anleggsbransjen

 • Fagbrev for arbeidere med arbeidserfaring i skogbruk
 • "Den digitale fagarbeider"

Mat og drikke

 • Det største kompetanseløftet i bransje gjennom tidene(!)
 • Det er tilbudt 76 kurs og utdanningstilbud
 • Til sammen er det tilbudt kurs til 5552 deltakere(Underveisrapportering viser av minst 2506 plasser er fylt opp)
 • De fleste tilbudene er fra privat tilbyder eller studieforbund
 • Det er tilbudt fem utdanninger/kurs fra fagskoler og en høgskole.
 • Hovedvekten av tilbudene er til teori for praksiskandidater, i tillegg til korte nettkurs i mattrygghet og hygiene. Noen kurs for ledelse og veiledning.

Elektro-, automasjons-, fornybar- og kraftnæringen

 • 42 kurs og utdanningstilbud
 • 1175 mulig deltakere
 • Tilbud på vgs, fagskole, høyskole og universitet

Olje-, gass- og leverandørindustrien

 • Startet opp etter sommeren
 • 45 utdanningstilbud
 • 1633 potensielle deltakere
 • programområdestyret har brukt 16,9 MNOK på utdanningstilbud for ansatte, permitterte og ledige i bransjen.

I tillegg er det startet bransjeprogram for barnehagesektoren, sykehjem og næringsmiddelindustrien. Neste år starter et eget bransjeprogram for maritim sektor.

 

Harald Olsen

Regionnestleder LO Vestfold og Telemark