Regionrådet til LO i Troms og Finnmark krever fortsatt strenge regionale karantenebestemmelser

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Regionrådet til LO i Troms og Finnmark krever fortsatt strenge regionale karantenebestemmelser

Koronakrisen

Troms og Finnmark har særegne beredskapsutfordringer innen helse. Store avstander og få, men viktige helseinstitusjoner gjør at vi er avhengig av logistikken og ansvarsdelingen som er mellom sykehusene i Hammerfest, Kirkenes og Tromsø. Når vi i tillegg har hatt store problemer med luftambulansen og utfordringer knyttet til oppstart av Kirkenes sykehus med fortsatt mange avvik og en halvferdig helikopterlandingsplass, er man nødt til å ta særegne forhåndsregler i en krevende pandemisk situasjon.

Regionrådet i LO Troms og Finnmark støtter derfor fullt ut kommunene som har valgt smittebegrensende tiltak ut over det som er anbefalt nasjonalt, og anerkjenner fagkompetansen og vurderingene som lokale helsemyndigheter har gjort. Vi har en annen befolkningssammensetning, særegne beredskapsutfordringer, og at vi mangler grunnleggende smittevernutstyr. De lokale vedtakene i nord ivaretar ikke bare egne innbyggere, de bidrar også til bedre nasjonalt smittevern. Kommunene vet best om hvordan de skal ivareta sine innbyggere. Et smitteutbrudd blant ansatte på et av sykehusene i Troms og Finnmark kan få katastrofale følger for hele landsdelen. Dette gjør at behovet for regionale tiltak som sinker pandemien er stor. Et effektivt tiltak vil være å hindre en ukontrollert tilstrømning fra de områdene som til enhver tid er hardest rammet av pandemien. Sett fra Troms og Finnmark fremstår de omdiskuterte karantenebestemmelsene for folk som har vært i Sør-Norge svært lite begrensende på våre liv sammenliknet med flere av de nasjonale restriksjonene.

Samtidig anbefaler LO Troms og Finnmark at kommunene aktivt vurderer søknader om næringsaktivitet i hvert enkelt tilfelle, uten å generelt avvise alle på bakgrunn av regelverket. For bygge og anleggsaktivitet, lokal industri samt verftsindustri hvor man kan ivareta karantenebestemmelsene på anlegget og isolere pendlende arbeidere fra lokalsamfunnet, ber vi om å få en prioritet og tiltaksplan for gjennomføring. Vi forutsetter at dersom de lokalt mener det er mulig å tillate arbeid mellom kommunene, eller næringsaktivitet med arbeidere fra andre steder, er dette tatt etter gode risikovurderinger nærmest tiltaksplassen.

Vi deler bekymringen med massearbeidsløshet som kommer i kjølvannet av koronaen. Også i vår region har det på kort tid blitt svært mange arbeidsløse som følge av oppsigelser eller permitteringer. Vi forventer derfor kraftfulle motkonjunkturtiltak, offentlige investeringer og utbygginger, og en ekstraordinær satsning på arbeid, vekst og bosetting i hele landet både imens krisen vedvarer og når koronapandemien er over.

LO i Troms og Finnmark krever at det i tilfelle kriser må være beredskapskapslager med smittevernsutstyr over hele landet. Dagens situasjon har vist oss at slike kriser ikke løses av markedskreftene, men av felles handling i offentlig regi. Den har vist hvor viktig det er med en sterk velferdsstat og et offentlig helsevesen som er satt i stand til å ivareta innbyggernes behov. Det må vi ikke glemme når krisa er over. Da må regjering og Storting sørge for bedre beredskap og gode behandlingstilbud over hele landet.

Kontakt