Regjeringens arbeidsprogram for 2019 er klart

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Illustrasjon: Regjeringen

Regjeringens arbeidsprogram for 2019 er klart

Regjeringens arbeidsprogram for samarbeidet med EU ble lagt frem i forrige uke. Mye er identisk med i fjor, men det finnes også helt nye omtaler og saker. Blant annet blir arbeidet i EU med et nytt direktiv for varslere omtalt. Det forslaget er inne i en kritisk fase akkurat i disse dager. I tillegg omtales blant annet trygdeeksport, veitransport, grensekryssende mobilitet og det nye arbeidsmarkedsbyrået ELA.

Stortingets EU/EØS nytt har sett på fjorårets program og sammenlignet det med årets.  Det mest iøynefallende de finner er at det er kommet inn tre nye temaoverskrifter på følgende områder:

  • Kultur og kultursamarbeid
  • Varslervern: her omtales Europakommisjonens forslag til et nytt direktiv om vern av personer som varsler om brudd på EU-lovgivningen. «Regjeringen følger utviklingen i saken».
  • Sikre og effektive kapital- og finansmarkeder:

Når det gjelder varslerdirektivet er det i såkalt trilog (uformelle forhandlinger mellom Europaparlamentet og Rådet) i disse dager, og der er situasjonen kritisk ifølge flere europeiske organisasjoner. De hevder at direktivet kan ende opp som et vern for bedrifter og bedriftsledere, heller enn for ansatte og varslere av kritikkverdige, ulovlige og farlige forhold.

Den europeiske fagbevegelsen Defs jobber intenst med å forbedre forslaget.

Det er også samlet inn over 280.000 signaturer med krav om forbedringer i teksten.

Siste trilog på varslerdirektivforslaget på teknisk nivå var 7.mars, neste trilog er planlagt 11. mars.

På arbeidsmarkedsfeltet generelt i regjeringens handlingsprogram har Fafo Østforum funnet følgende:

Trygdeeksport

Det skal være enkelt for EØS-borgere å søke jobb og investere i Norge, og tilsvarende for nordmenn i de andre EØS-landene. Fri bevegelighet i hele EØS-området er grunnleggende positivt for norsk økonomi.

Samtidig ønsker regjeringen å begrense eksport av trygdeytelser gjennom indeksering eller kostnadsjustering, og vil derfor søke å påvirke beslutningsprosessene i EU når det gjelder endringer i regelverket om trygdekoordinering

Grensekryssende arbeidslivskriminalitet 

Regjeringen tok høsten 2017 et initiativ overfor EU for å styrke innsatsen mot arbeidslivskriminalitet på europeisk nivå. Norge samarbeider med EU og medlemslandene gjennom flere konkrete prosjekter, og i dokumentet nevnes blant annet: Arbeidstilsynet starter et operativt samarbeid med arbeidstilsynene i Estland, Latvia, Litauen, Polen, Bulgaria og Romania. Arbeidstilsynene i Norden samarbeider om å utvikle metoder og utveksle informasjon og kunnskap om innsats mot arbeidslivskriminalitet. Prosjektet støttes økonomisk av EUs plattform mot svart arbeid. Estland og Latvia vil delta når samarbeidsprosjektet videreføres i 2019-2020.

Vegtransportområdet:

Regjeringen arbeider for at regelverket på vegtransportområdet utformes slik at det reduserer mulighetene for misbruk og svindel knyttet til sosiale rettigheter og trafikksikkerhet. Norske myndigheter følger blant annet opp arbeidet via Road Alliance, som er en sammenslutning av vesteuropeiske EU-land.

På samferdselsområdet vil man undersøke mulighetene for et tettere internasjonalt kontrollsamarbeid på vegtransportområdet. Deltakelse i organisasjonen Euro Control Route kan være et aktuelt alternativ for økt samhandling, og vil sonderes videre i 2019.

Arbeidsmarkedbyrået

Det europeiske byrået for arbeidslivsspørsmål (European Labour Authority) skal støtte medlemslandene i saker som gjelder arbeidstakere som bor i et annet land enn sitt eget. Det inkluderer regler om fri bevegelighet for arbeidstakere, utstasjonering av arbeidstakere og koordinering av trygdeordninger. Byrået vil også bidra til å styrke bekjempelsen av svart arbeid.
Det nye byrået må respektere nasjonal kompetanse, slik at organet ikke skal kunne treffe bindende avgjørelser for EØS/Efta-landene, skriver regjeringen.

Hvert år kommer det også et vedlegg til arbeidsprogrammet. Vedlegget omtaler flere saker enn arbeidsprogrammet, og opplyser om regjeringens posisjon i mange av dem. Vedlegget er foreløpig ikke publisert.

Hele regjeringens arbeidsprogram finner du her!

Kontakt

Kontakt