Regjeringen må vise handlekraft overfor EU.

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Nå må regjeringen si fra overfor EU.

Regjeringen må vise handlekraft overfor EU.

I en noe uvanlig henvendelse ber LO og NHO om at arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen deltar på EUs uformelle arbeidsministermøte 22.-23. februar. Anledningen er at et eget forslag til minstelønn står på dagsorden. Dette forslaget er både LO og NHO imot og de mener at det synet bør også regjeringen gi uttrykk for og dermed støtte den danske og svenske regjeringen.

EØS-avtalen åpner opp for at Norge kan delta på en del av EUs uformelle ministermøter, hvor det ikke treffes beslutninger. Disse finner normalt sted i Brussel (før pandemien), men har ikke blitt prioritert fra norsk side. I den grad man har deltatt har man sendt en statssekretær til slike to-dagers møter.

Men nå skjer møtet elektronisk og det krever ingen fysisk forflytning og vil dermed gjøre det enklere for en norsk statsråd å delta og komme til orde.

LO og NHO mener at dette er en sak som å må prioriteres.

I brevet heter det:

 

 

 

Det vises til møteplan for det portugisiske formannskapet i EU hvor det er

berammet uformelt møte for EUs arbeidsministere 22. og 23. februar 2021.

Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

vil med dette understreke betydningen av at Statsråden deltar på dette uformelle

arbeidsministermøtet og bidrar med norske erfaringer og innspill i arbeidet med

direktivforslaget om europeisk minstelønn.

LO og NHO er bekymret for kommisjonens direktivforslag som bryter med

fordelingen av kompetanse mellom EU og medlemslandene i spørsmålet om

lønnsdannelse, og som også inneholder bestemmelser som vil kunne gripe i inn

partenes autonomi i Norge. Det vises særlig til artikkel 4 i det foreslåtte

direktivet.

Medlemslandene har bedt Rådets juridiske tjeneste vurdere hvorvidt

kommisjonens direktivforslag er i tråd med EUs kompetanse i henhold til EUs

traktater. I den forbindelse er artikkel 4 en av de artiklene som vurderes nøye da

den er en av de mer inngripende artiklene i forhold til både kollektive

forhandlinger og partenes autonomi på nasjonalt nivå. Ni av EUs medlemsland

har også bedt om at Rådet stanser behandlingen av direktivforslaget i påvente av

den juridiske vurderingen, se vedlagte brev.

LO og NHO forventer at norske myndigheter benytter alle anledninger til å

fremme norske posisjoner angående direktivforslaget om europeisk minstelønn,

og det uformelle arbeidsministermøtet 22. og 23. februar 2021 er en slik viktig

anledning. Norske erfaringer vil kunne være viktig i det videre arbeidet i Rådet

og bidra til økt forståelse både for hvordan de nordiske arbeidsmarkedene

fungerer og hvordan direktivforslaget står i fare for å svekke partenes autonomi

på nasjonalt nivå.

Dersom det er behov for ytterligere innspill fra vår side i sakens anledning,

bidrar vi gjerne.

Med vennlig hilsen

Hans-Christian Gabrielsen Ole Erik Almlid