NAV tok feil, men ikke helt

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Trygderetten begynte gradvis å tvile på NAVs sine beslutninger

NAV tok feil, men ikke helt

EuroLOggen: NAV-skandalen om at folk har tatt med seg trygdeytelser til EU/EØS-land og blitt straffet for det er ennå ikke oppklart. Sist uke kom det en delrapport fra granskningsutvalget ledet av Finn Andersen som gir NAV litt rett og litt kritikk.

De mener at NAV ikke kunne kreve automatisk tilbakebetaling av arbeidsavklaringspenger og syketrygd ved å forlate Norge. Men de sier samtidig at man kunne kreve en form for søknad eller meldeplikt før man gjorde det.

Fram til nå har man ment at man har feiltolket EUs trygderegelverk siden 2012. Nå åpnes det for at feiltolkningen har vært der helt siden EØS-avtalens begynnelse i 1994.

EØS-avtalen er basert på de "fire friheter" hvorav fri bevegelighet av personer er en rettighet så lenge man er i stand til å forsørge seg selv. Denne retten gjelder uinnskrenket for uføretrygd og for ledighetstrygd inntil tre måneder hvor man kan søke arbeid andre steder. Nå viser det seg at også sykepenger og arbeidsavklaringspenger faller inn under samme fortolkning.

I dag er regelverket å finne i det EU kaller "forordning"  883 som er direkte bindene for EØS-landene. Det finnes også en egen administrativ kommisjon for fortolkning av trygdeverket. Der møter representanter fra arbeid- og sosialdepartementet regelmessig, men det virker som man ikke har luftet den norske fortolkningen i denne sammenheng, mest sannsynlig fordi NAV ikke har vært i tvil om sin egen fortolkning, før nylig.

Du kan lese mer om dette her   og her.

Den endelige rapporten kommer til sommeren og da vil man også kunne ha sett på saker før 2012.