LOs krav til brexitavtale

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

LOs krav til brexitavtale

Det er fortsatt ikke avklart om Storbritannia fortsetter forhandlingene utover 15.oktober eller ikke. Men uansett hvordan det går må Norge selv få en egen avtale med landet om våre handelsforbindelser. LO har synspunkter på dette. Som du kan lese mer om her.

Regjeringen vil ha en mulighet til å fastsette forskrifter som følge av at Storbritannia etter overgangsordningen utløp ikke lenger er omfattet av EØS-avtalen og andre avtaler de er bundet av som følge av EU-medlemskapet.  LO er en av mange høringsinstanser som er bedt om å komme med innspill.

LO har fortløpende fulgt opp Brexit med en rekke tiltak. Allerede i 2017 vedtok LO-kongressen følgende om Brexit: "Storbritannias utmelding av EU kan få betydelige konsekvenser for både EU og Norge. Norges samarbeid og handel med Storbritannia må derfor sikres gjennom nye avtaler. LO forventer at norske myndigheter utreder politiske, økonomiske, sosiale og avtalemessige konsekvenser av Storbritannias utmelding av EØS-avtalen".

Selv om britisk myndigheter i dag er mer bastante på at Storbritannia forlater EU med eller uten avtale den 31. desember 2020 kan en heller ikke i dag si med sikkerhet at Brexit-prosessen er over på dette tidspunktet. Det er fremdeles mulig å endre kurs politisk selv om tidsfristen begynner å nærme seg. LO har derfor valgt å foreslå et mer overordnet og politisk høringssvar basert på kongressens vedtak og tidligere innspill gitt til norske myndigheter.

LO har gjennom Brexit-prosessen hatt god og løpende kontakt med britisk fagbevegelse (TUC). Et av hovedbudskapene og et sterkt ønske fra TUC har vært at norske myndigheter må i størst mulig grad kreve like og forutsigbare vilkår på handel, sosiale og arbeidslivsstandarder (level playing field) i forbindelse med handelsavtaleforhandlingene. I LOs høringssvar til regjeringen heter det: 

LO vil først og fremst fremheve viktigheten av at det inngås en avtale mellom Norge og Storbritannia, som sikrer alle norske og britiske borgere som har benyttet seg av rettighetene i henhold til EØS-avtalen, de samme arbeidsrettslige og sosiale rettigheter som EØS-avtalen legger til grunn også etter at Storbritannia trer ut av EØS-avtalen. Gitt en situasjon hvor forhandlingene mellom EU og Storbritannia resulterer i en innskrenkning i fri bevegelse av varer og tjenester bør Norge sørge for sikring av arbeids- og sosialrettslige ordninger etter dagens status. En slik sosial avtale må gjelde for alle britiske borgere i Norge og norske borgere som studerer, arbeider og oppholder seg i Storbritannia. LO forventer at norske myndigheter sikrer disse rettighetene gjennom endringer i norsk lov der hvor dette er nødvendig.

Videre vil LO påpeke at en fremtidig handelsavtale med Storbritannia må sikre best mulig markedsadgang. For norske virksomheter er Storbritannia et stort og viktig eksportmarked. Dette fordrer at en avtale som i størst mulig grad sikrer forutsigbarhet og like rettigheter og forpliktelser (level playing field). Gitt den omfattende samhandelen mellom Norge og Storbritannia er det i begge lands interesse at handel og samarbeid skjer på et forutsigbart grunnlag og at begge land forplikter seg til å opprettholde gode og høye standarder. Dette må også gjelde for sosiale- og arbeidstakerrettigheter. LO forventer at norske myndigheter er pådrivere i å fremforhandle et omfattende og forpliktende bærekraftskapitel i en fremtidig handelsavtale med Storbritannia.

Avslutningsvis vil LO fremheve viktigheten av at norske myndigheter har en inkluderende og åpen prosess rundt mandat for og gjennomføring av forhandlinger med Storbritannia. Det er viktig at partene i arbeidslivet inkluderes og informeres i handelsavtaleforhandlinger.