Jernbanepakke 4

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Regjeringen varsler EU om ønsket avvik fra jernbanepakke 4.

Allerede fredag 29. oktober vil den nye Støre-regjeringen varsle EU om den ønsker avvik fra jernbanepakke, som Solberg-regjeringen godkjente rett før sin avgang den 24. september. Det er særlig bruken av anbud som kommer i konflikt med Hurdals-plattform1 som kommer i motstrid med EUs jernbanepakke 4. Det framgår at det skriftlig svar som utenriksminister Anniken Huitfeldt avga til Bjørnar Moxnes fra partiet Rødt.

Fra representanten Bjørnar Moxnes (R) til utenriksministeren:
Vil regjeringen gå i dialog med EU med mål om å sikre Norge unntak fra deler av bestemmelsene i EUs fjerde jernbanepakke på møtet i EØS-komiteen 29. oktober?

Utenriksministerens svar:
Regjeringen slår fast i Hurdalsplattformen at vi så raskt som mulig vil gå i dialog med EU for å sikre Norge unntak fra deler av bestemmelsene i EUs fjerde jernbanepakke.

Det er særlig kravene som omhandler anbudsutsetting av persontogtrafikken vi er skeptiske til. Vi mener anbud ikke er riktig virkemiddel for å tilby de reisende et godt jernbanetilbud. Det bør være stor nasjonal frihet til å velge bort dette. 

Møtet i EØS-komiteen 29. oktober er det første etter regjeringsskiftet. Jeg kan bekrefte at Norges representant vil gjøre EU-siden oppmerksom på regjeringsplattformen på dette møtet. Vi vil i forkant gjøre våre EØS/Efta-partnere kjent med dette.

Rettsaktene som utgjør fjerde jernbanepakke ble tatt inn i EØS-avtalen 24. september 2021. Norge er dermed folkerettslig forpliktet til å gjennomføre regelverket i nasjonal rett, og de nødvendige lov- og forskriftsendringer er allerede fastsatt.

I en overgangsperiode frem til 25.12.2023 vil det imidlertid være mulig å tildele kontrakter direkte, slik reglene var før fjerde jernbanepakke. Disse kontraktene kan ha en varighet på inntil ti år. Det er krav til å kunngjøre slike tildelinger ett år i forveien.

Det vil også etter 25.12.2023 gjelde unntak fra hovedregelen om konkurranseutsetting. Et av disse unntakene åpner for direktetildeling hvis det kan begrunnes at dette vil føre til bedre kvalitet på tjenestene eller større kostnadseffektivitet sammenlignet med tidligere tildelte kontrakter. Ved bruk av dette unntaket, er det mulig å be Statens jernbanetilsyn om å vurdere om vilkårene er oppfylt. For direktetildelte kontrakter gjelder det egne krav som skal sikre at man unngår risiko for overkompensasjon.