I dag behandler EØS-komiteen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

I dag møtes EØS-komiteen i Brussel.

EØS-komiteen møtes i dag den 29. oktober 2021. Til møtet i Europautvalget i Stortinget den 27. oktober forelå det en såkalt kommentert liste over EU-rettsakter som EØS-komiteen ville kunne fatte beslutninger om og innlemme i EØS-avtalen på sitt møte i dag.

 Stortingets europautvalg er konsultert om alle nye rettsakter som tas inn i EØS-avtalen. Én av rettsaktene, endring av avfallsdirektivet (2018/851), krever Stortingets samtykke og vil tas inn med forbehold om dette på møtet i EØS-komiteen 29. oktober. Den kommer derfor tilbake til Stortinget til ordinær behandling på et senere tidspunkt. Endringen av emballasjedirektivet (2018/851), som ble vedtatt i EU sammen med avfallsdirektivet, krever kun forskriftsendring, og er derfor plassert i gruppe 2 i listen som er sendt Europautvalget. Dette er rettsakter som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet eller som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning. De krever ikke Stortingets samtykke. Emballasjedirektivet kommer derfor ikke tilbake til behandling i Stortinget. Følgende rettsakter på finansområdet som Stortinget har gitt forhåndssamtykke til, er også aktuelle for innlemmelse 29. oktober: Forordning 2019/876 og 2020/873 om kapitalkrav, hvor SMB-rabatten har vært sentral i den norske debatten. Så lenge rettsaktene ikke er tatt inn i EØS-avtalen gjelder endringene i SMB-rabatten kun utenlandske banker som opererer i Norge – og ikke norske banker. Det er manglende godkjenning i Liechtenstein som har forsinket innlemmelse av rettsaktene i EØS-avtalen.

Les mer her.