EUs minstelønn opp i Stortinget.

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Tyskland har en minstelønn fastsatt gjennom lov. Vil EU det samme?

EUs minstelønn opp i Stortinget.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide viet stor oppmerksomhet til EUs direktivforslag om minstelønn da hun ga sin halvårlige redegjørelse i Stortinget om aktuelle EØS-saker 8. april. Saken er omstridt i Norge og i Norden. Dette sa hun om den saken.

-Det portugisiske EU-formannskapet har satt sosiale saker høyt på sin dagsorden. Handlingsplanen for oppfølging av EUs sosiale søyle vil stå sentralt under det sosiale toppmøtet i mai. Initiativene som varsles i handlingsplanen er i stor grad ikke-bindende, men den inneholder også enkelte initiativer som kan være EØS-relevante. Eksempler på dette er et eventuelt forslag om å regulere arbeidsvilkårene for de som jobber innenfor digitale plattformer, samt styrking av arbeidstakers vern mot farlige kjemikalier i arbeidsmiljøet. 

Et av prinsippene i den sosiale søylen omhandler at arbeidstakere skal ha rett til rimelige lønninger, som sikrer anstendige levekår. For å følge opp på dette la Kommisjonen i fjor fram et forslag til direktiv om tilstrekkelige minstelønninger i Europa.

Regjeringen har stor forståelse for målsettingene om bedre levestandard og høyere lønn til de lavest lønnede i Europa. Vi støtter også intensjonen om å styrke grunnlaget for kollektive forhandlinger.  

Dette er et område med ulike nasjonale utfordringer og som krever nasjonalt tilpassede løsninger. Kommisjonen har uttalt til regjeringen at forslaget vil skille mellom de land som i dag har lovfestet minstelønn og de land hvor det er partene i arbeidslivet som forhandler fram lønnsbetingelsene, som i Norge. Verken partene i arbeidslivet eller regjeringen ønsker et direktiv som kan gripe inn i lønnsdannelsen, inkludert å svekke partenes rolle i lønnsdannelsen eller svekke insentiver til å organisere seg.

Norge mener at EU i stedet bør arbeide for å styrke kollektive avtaler og dialog mellom arbeidslivets parter.

Direktivforslaget forhandles nå i rådet og i Europaparlamentets komité for arbeidsliv. Flere spørsmål i direktivforslaget er uavklarte, og det er stor uenighet mellom medlemslandene om forslaget. En gruppe på ni EU-land, inkludert Sverige og Danmark, sendte i januar et brev til det portugisiske formannskapet der de blant annet ytret ønske om et mindre forpliktende legalt instrument enn et direktiv, og fremholdt viktigheten av å respektere rollen til arbeidslivets parter og de ulike arbeidsmarkedsmodellene. Regjeringen, ved arbeids- og sosialministeren, har i brev til det portugisiske formannskapet gitt uttrykk for vårt syn på saken, og en generell støtte til synspunktene fra disse ni landene. Vi foretar nå en grundig vurdering av forslagets EØS-relevans, sa utenriksminister Eriksen Søreide.