EU: Bedre balanse mellom arbeid og fritid

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

EU: Bedre balanse mellom arbeid og fritid

Som ett av de første initiativ under EUs sosiale pilar kom et direktivforslag om permisjoner for foreldre og omsorgspersoner. Den sosiale pilar tar sikte på å bedre sosiale rettigheter for innbyggerne i EUs medlemsland, og det såkalte «Work-Life Balance» direktivet har som formål å bedre likestilling mellom kvinner og menn. Denne uken vedtok EU formelt direktivet som nå kan tre i kraft.

Direktivforslaget ble fremsatt i april 2017 og inneholder en rekke tiltak for å styrke permisjonsrettigheter og tilrettelegging av fleksible arbeidstider til foreldre og omsorgspersoner. EUs medlemsland har i dag svært ulike ordninger for permisjoner og kompensasjoner under fravær for å ivareta omsorgsforpliktelser. Kommisjonens forslag inneholdt blant annet en regel om at samtlige permisjonstyper omfattet av direktivet skulle kompenseres på linje med sykepengenivået i det enkelte land. Det endelige direktivet gir slik kompensasjonsrett kun ved fedrepermisjon (10 dager i forbindelse med fødsel). For øvrig gir direktivet rett til fire måneders foreldrepermisjon til hver av foreldrene (avholdes inntil barnet er åtte år gammelt), med en kompensasjon som skal være adekvat, men opp til de ulike medlemslandene å bestemme. To av disse månedene vil være ikke- overførbare mellom foreldrene. Direktivet innfører også en rett til fem dagers permisjon i året for personer som passer alvorlige syke familiemedlemmer.

ETUC, Den europeiske faglige samorganisasjon er fornøyd med at direktivet er endelig vedtatt, men advarer også om at de vil følge nøye med i implementeringen i de ulike medlemslandene.  Visegeneralsekretær i ETUCs ledelse Esther Lynch uttalte i forbindelse med gårsdagens vedtak:


-Vi vil aktivt støtte våre medlemsorganisasjoner i å både drive fremover, men også overvåke implementeringen. Det er viktig at fagbevegelsen blir konsultert og involvert i hele prosessen.  Lynch oppfordrer videre EU til å legge til rette og oppmuntre til kollektive avtaler gjennom den sosiale dialog som bygger videre på de vedtatte bestemmelsene i direktivet og å fremme beste praksiser i alle nye avtaler som blir inngått på feltet.

Les mer om enigheten her

Kontakt