ESA er også på trygdeballen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
ESA åpner prosess mot Norge i trygdesaken til NAV og EU-eksport.

ESA er også på trygdebakken.

EFTA-tilsynet ESA har den 25. november innledet formell sak mot Norge for ikke å respektere EØS-reglene i trygdeforordningen og retten til fri bevegelse. Mens høringen pågikk i Stortinget fredag, krever ESA forklaringer fra regjeringen om hva som har skjedd, hvordan og hvorfor. ESA forklarer her hvorfor.

Norge stiller per i dag krav om at mottakere av en del  kontantytelser må oppholde seg i Norge for å kunne kvalifisere for visse ytelser. Selv om mottakere av slike kontantytelser kan få unntak for reiser til utlandet – noe som muliggjør eksport av sykepenger – krever dette en forhåndstillatelse fra Arbeids- og velferdsetaten (NAV). En slik godkjenning er underlagt flere strenge betingelser, inkludert en maksimumsgrense for hvor lenge mottakere kan oppholde seg i andre EØS-land. Slike betingelser er i strid med EØS-reglene, og spesifikt trygdeforordningen og regler om rett til fri bevegelse.

ESA besluttet å undersøke norske regler etter at Norge i oktober 2019 erkjente å ha feilanvendt EØS-reglene ved å begrense den frie bevegelsen til mottakere av tre typer sykepenger. Etter ESAs syn har Norge, ved å kreve at mottakere av sykepenger oppholder seg i Norge uten tilstrekkelig rettferdiggjøring, fortsatt med en praksis som uforholdsmessig begrenser borgernes EØS-rettigheter.

ESA har i dag sendt et formelt åpningsbrev til Norge, det første skrittet i en traktatsbruddsak mot et EØS-EFTA-land. Norske myndigheter har nå to måneder på å fremme sitt syn før ESA bestemmer seg for om saken skal tas videre.

«Dette er begynnelsen på en formell prosess. Vi ønsker å ha en konstruktiv dialog og finne en løsning som er forenlig med EØS-avtalen,» sier ESAs president Bente Angell-Hansen.

I tillegg til å åpne en overtredelsesprosedyre i denne saken, har ESA åpnet en ny sak for å undersøke om Norge har satt i verk tiltak mot enkeltpersoner berørt av denne urettmessige anvendelsen av EØS-reglene utover det nåværende nasjonale regelverket, tilbake til 1994. I denne saken har ESA nå sendt et brev som etterspør mer informasjon fra Norge.