Siste frist for nominering av årets læring

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

1. februar er siste frist for nominering av årets lærling, årets lærebedrift og årets instruktør i Agder

Hvert år deles de prestisjetunge prisene for "årets læring", "årets lærebedrift" og "årets instruktør" i Agder ut. 

Prisene deles ut i Lyngdal/Kvinesdal tirsdag 15. februar, i Kristiansand torsdag 17. februar, og i Arendal onsdag 2.mars. 

 

Kriteriene for "årets lærling" er følgende:

 • Bestått  fag- eller svenneprøven
 • Faglig dyktighet
 • Håndlag
 • Flid
 • Nøyaktighet
 • Effektivitet
 • Ressursbruk
 • Orden

Følgende har forslagsrett for tildeling av pris til Årets lærling i Agder:
• Prøvenemndene i Agder
• Lærebedriftene og opplæringskontorene
• Ansatterepresentanter i lærebedriftene

Forslagene skal være skriftlige og begrunnet og sendes Agder fylkeskommune, avdeling fag- og yrkesopplæring.

 

Kriteriene for prisen "årets lærebedrift" er en helhetlig vurdering av følgende:

 • Virksomheten har tatt ansvar for kompetansehevingstiltak til instruktører og faglig
  ledere.
 • Virksomheten deltar aktivt i utvikling av relevante fagområder, for eksempel gjennom
  deltakelse i bransjeforum, fagnettverk, laug eller lignende.
 • At virksomheten har et aktivt samarbeid med fylkeskommunen, herunder yrkesfaglig
  fordypning (YFF), utplassering fra videregående skole, deltakelse i yrkesfaglige nettverk,
  m.m.
 • Virksomheten viser at de vektlegger arbeide med å skape et godt arbeids- og
  læringsmiljø som legger til rette for god læring og utvikling, både som fagarbeider og
  menneske.

Fag- og yrkesopplæring, fagforbundene, og opplæringskontor som har medlemsbedrifter i Agder fylke har forslagsrett på kandidater til prisen. Nominasjon begrunnes og sendes til Agder fylkeskommune, avdeling fag- og yrkesopplæring.

 

Kriteriene for "årets instruktør" er følgende:

 

 • Instruktøren må være ansatt i lærebedriften med adresse Agder.
 • Instruktøren skal framstå som en fremragende ambassadør for fagopplæring, og en god rollemodell.
 • Det skal legges vekt på positive egenskaper og god fagkompetanse. Det innebærer evnen til både å vise, forklare og begrunne ulike sider ved
  fagutøvelse.
 • Gode evner til å dele kunnskap, være en god miljøskaper som skaper godt
  læringsmiljø.

Lærebedrifter, opplæringskontor og ansatterepresentanter i disse bedriftene har forslagsrett på kandidater til prisen. Nominasjon begrunnes skriftlig og sendes Agder fylkeskommune, avdeling fag- og yrkesopplæring.

Kontakt