Farlig utvikling av organisasjonsgraden i Norge

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: LO/Helge Heyerdahl

Farlig utvikling av organiseringsgraden i Norge

Suksessen med arbeidslivet i Norge, med stabil økonomi og lav ledighet, har sin bakgrunn i den lange historien og utviklingen av den norske modellen - vårt sterkt forankrede trepartssamarbeid mellom arbeidstagerorganisasjoner, arbeidsgiverorganisasjoner og staten. Dette er en suksess-oppskrift andre land i verden beundrer og som gir sterke fellesskap og små forskjeller i arbeidslivet. Dette muliggjøres av en høy organiseringsgrad blant arbeidstagerne i Norge, men nå ser vi en utvikling som truer fremtiden til vår suksessoppskrift. 

Sosial dumping og arbeidslivskriminalitet

Aldri før har vi fått så mange varselsaker om sosial dumping, kriminell virksomhet i arbeidslivet, manglende arbeidskontrakter og arbeidsgivere som utnytter og overvåker sine ansatte. En stor del av disse sakene finner sted i service-sektoren og i den private omsorgssektoren. Det er ingen overraskelse at det er her vi finner arbeidsmarkedets laveste organiseringsgrad.

I 2018:24 «Organisering i servicesektoren» finner man at det er hele 328 000 uorganiserte arbeidstagere i denne næringen. Dårligst organisert er handel, servering og overnatting, hvor kun to av 10 ansatte er med i en fagforening. I Private salgs-, service- og omsorgsyrker er kun 28 prosent organiserte, mot 71 prosent av samme gruppe i offentlig sektor. 

Aleris-saken viser konsekvensen av disse foruroligende tendensene, og at det er et stort behov for en sterk fagforening til å verne arbeidstakere mot uanstendige arbeidsgivere. En høy organisasjonsgrad trengs for å motvirke de stadig økende truslene mot nordmenns arbeidsforhold i dag.

LO og Arbeiderpartiet er samlet om at her må det politiske virkemidler til, og Arbeiderpartiet foreslo 30 punkter til forbedringer i tråd med innspill fra fagbevegelsen. Disse stemte høyre-regjeringen ned.

Politiske virkemidler må til!

Kommunene må kreve i anbudsdokumenter at trepartssamarbeid er på plass, at bedriftene skal ha lærlinger, faste stillinger, kontroll på underleverandører, innsynsrett for tillitsvalgte og at tariffavtaler blir fulgt m.h.t. lønn og pensjonsforhold. Dette bør det oppfordres til fra politisk ledelse, noe mange arbeiderparti-ordførere har gjort

I kontrast til dette fører Høyre-regjeringen en politikk som arbeider mot trepartssamarbeidet - mot det organiserte arbeidsliv. Åtte timers dagen ble på tampen av sitt 100 års jubileum omgjort til ni timers dag, og Arbeidsmiljøloven ble omskrevet for at bedrifter lettere kan ansette midlertidig, der det før var krav om at arbeidet måtte være av midlertidig karakter.

Fagforeningsfradraget i skatten er et klart politisk signal om oppfordring til å være organisert. Dette fradraget har stått stille siden den blåblå regjeringen overtok, mens lønn og kontingent øker i takt med tiden. I tillegg snakkes det nå om å skrote IA-avtalen og revurdere sykelønn. Det er en farlig tid for de hardt opparbeidede godene vi har i det norske arbeidsliv i dag.

Vi har et arbeidsliv i endring og ny kompetanse er stadig nødvendig for å følge dets svingninger. En undersøkelse gjort i forkant av forrige valg viste at det arbeidstagere frykter mest, og det som opptar de mest er den teknologiske utviklingen og dens betydning for deres arbeidshverdag.

I bedrifter med god kommunikasjon mellom tillitsvalgte og ledelse ser vi at arbeidstagerne blir med i utviklingen, og får beholde arbeidsplassen sin. Når bedrifter må legge ned, er organisering essensielt for at det skal gå riktig for seg. Nedleggingen av Simek i Flekkefjord, med sine 150 ansatte, ble gjort i godt samarbeid med tillitsvalgte, og i tråd med lov og avtaleverk. Her bidro også intenst arbeid fra tillitsvalgte til at ansatte fikk sin rettmessige pensjon etter endringer i regelverket.

Suksesshistoriene blekner dog i forhold til de grove bruddene som ruller opp fra kriminelle arbeidsgivere og velferdsprofitørenes arenaer. Makten er skjev-fordelt, og den eneste måten dette kan løses på, er ved å organisere oss og kjempe  for et rettferdig og likestilt arbeidsliv med små forskjeller.

Vi trenger deg i denne kampen - organiser deg! 

Agnes Norgaard,, LO i Norge, distriktskontoret i Aust- og Vest-Agder

Rita Eigeland, LO i Lokalorganisasjon i Lister

Kari Henriksen, stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet