Omkamp på ledelsesmodell i forslag til ny universitets- og høyskolelov

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
flere personer går mot kamera

Omkamp på ledelsesmodell i forslag til ny universitets- og høyskolelov

Kunnskapsminister Henrik Asheim har idag fått et lovforslag fra et utvalg til ny universitets- og høyskolelov. LO slutter seg til flere av forslagene som opprettholdelse av gratisprinsippet og styrking av akademisk frihet.

Utdanning

LO slutter seg til flere av forslagene som opprettholdelse av gratisprinsippet
og styrking av akademisk frihet. Samtidig har forslaget om ekstern styreleder skapt størst debatt. Et flertall foreslår at Departementet utpeker ett av de eksterne styremedlemmene til å være styrets leder. Et mindretall foreslår at hvis rektor er valgt, er rektor styrets leder, og trer inn i styret i stedet for ett medlem valgt blant ansatte i undervisnings- og forskerstilling.

- LO støtter mindretallet og mener at hvis rektor er valgt, så skal rektor være styrets leder, sier LOs 1. sekretær Julie Lødrup.

En valgt rektor som styreleder gir en klar faglig ledelse av institusjonene og en institusjonell forankring hos de ansatte med en grunnleggende innsikt i universitets- og høyskolesektorens egenart. Den øverste lederen henter da sin legitimitet fra studentene og de ansatte ved institusjonen.

Lovutvalget foreslår også en rekke andre endringer. LO vil kort kommentere noen av disse.

Utvalget foreslår at bærekraft skal inn i samfunnsoppdraget. Universitetene og høyskolene skal i fremtiden «bidra til en miljømessig, sosial og økonomisk bærekraftig utvikling».

- LO støtter forslaget, og viser til at bærekraftig utvikling ble lansert så tidlig som i 1987 i Brundtlandrapporten. Det er derfor på høy tid at universitetene og høyskolene tar inn bærekraftig utvikling i sitt samfunnsoppdrag, sier LOs 1. sekretær Julie Lødrup.

LO er også positiv til forslaget om styrking av akademisk frihet der ansatte som benytter den akademiske friheten i sitt arbeid skal vernes av arbeidsgiver.

Andre viktige forslag er styrking av studentenes rettssikkerhet og at lovutvalget vil fjerne øvre grense på 24 år ved søknad om dispensasjon fra kravet om generell studiekompetanse. Dette er positivt for de som er eldre, og som nå kan få en slik mulighet til å ta høyere utdanning.

Lovutvalget foreslår ingen innstramming av muligheten til midlertidig ansettelse, fordi dette er hjemlet i statsansatteloven.

– Lovutvalget sier rett ut at ekstern finansiering ikke skal føre til midlertidig ansettelse, og at institusjonene må jobbe med egen praksis og hovedregelen om fast ansettelse, sier LOs 1. sekretær Julie Lødrup.

Videre strammer de inn på påfølgende ansettelsesperioder for vitenskapelig ansatte i midlertidige post doc-stillinger.

LO er samtidig uenig i forslaget om å ta vekk bestemmelsen om tilleggspoeng til det underrepresenterte kjønn. I dag er det slik at ved opptak til enkelte utdanninger kan det gis inntil to tilleggspoeng til det underrepresenterte kjønn når nærmere kriterier er oppfylt.

LO mener dagens ordning bidrar til å oppnå større grad av likestilling mellom kjønnene på et overordnet nivå og dermed jevne ut strukturelle forskjeller i samfunnet.

LO vil komme tilbake med ytterligere kommentarer etter hvert og viser også til kommende høringsprosess.

Kontakt