Mellomoppgjøret 2021: forholdsregler ved konflikt

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Mellomoppgjøret 2021: forholdsregler ved konflikt

Det er brudd i forhandlingene mellom LO og NHO. Her får du informasjon om hvordan du skal forholde deg dersom det blir konflikt.

Tariffoppgjør

I Konfliktens omfang

Hvis det iverksettes arbeidsstans omfatter dette de organiserte arbeidstakere som det enkelte forbund har varslet plassfratredelse for, innenfor de berørte avtaleområder.

Arbeidstakere som ikke er omfattet av konflikten skal ikke utføre arbeid som ellers utføres av de streikende arbeidstakere. Bedriftens innehaver og øverste ledelse kan ellers ved eget arbeid søke å avverge virkningene av konflikten.

II Lærlinger

Lærlinger omfattes ikke av kollektiv plassoppsigelse med mindre de er uttrykkelig nevnt i varslet, jf. blant annet Hovedavtalen LO-NHO § 3-2. Lærlingene kan uansett ikke påta seg arbeid som før konflikten ble utført av de streikende arbeidstakere.

III Arbeid under konflikt

På den enkelte bedrift – eventuelt innenfor det enkelte overenskomstområde – kan det inngås avtaler som regulerer forhold som er knyttet til driftens avslutning og gjenopptakelse på teknisk og vernemessig forsvarlig måte, se blant annet Hovedavtalens § 3-3. Det samme gjelder arbeid som er nødvendig for å avverge fare for liv og helse eller betydelige materielle skader.

Lokale avtaler som inngås må godkjennes av tariffpartene. Hvis det ikke oppnås enighet kan saken bringes inn for hovedorganisasjonene.

IV Dispensasjoner

Søknad om dispensasjoner behandles av den oppnevnte dispensasjonskomite.

V Permitteringer

Arbeidstakere som ikke er omfattet av konflikten i egen bedrift kan permitteres etter Hovedavtalens § 7-1, forutsatt at de ikke lenger kan sysselsettes på rasjonell måte. Det skal i så fall gis 14 dagers varsel, men merk særregelen om betinget varsel (se f.eks. Hovedavtalen LO-NHO § 7-5).

For lærlinger er det syv dagers varsel for permittering, se her Hovedavtalen LO-NHO § 3-2 nr. 2.

Konflikt i annen bedrift kan gi saklig grunn for permittering etter Hovedavtalens LO-NHO § 7-1. I slike tilfeller gjelder ikke reglene om 14 dagers varsel ubetinget, men bedriften er forpliktet til å gi det varsel som er mulig, jf. Hovedavtalen LO-NHO § 7-3 nr. 4.

Før varsel gis skal det konfereres med tillitsvalgte. Det skal settes opp protokoll. Varslingsfristen begynner først å løpe etter at drøftinger er avholdt.

Arbeidsgivers lønnsplikt gjelder ikke ved permittering som følge av arbeidskamp, jf. lov om lønnsplikt ved permittering § 3 (3).

Les hovedavtalen.

Kontakt