Varsling er av viktig samfunnsmessig verdi

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
- Varsling av kritikkverdige forhold i arbeidslivet er av viktig samfunnsmessig verdi, sier Roger. H. Heimli, andre nestleder i LO.

Varsling er av viktig samfunnsmessig verdi

- Varsling av kritikkverdige forhold i arbeidslivet er av viktig samfunnsmessig verdi. Varslingsutvalgets forslag konkretiserer og styrker på mange måter dagens bestemmelser i arbeidsmiljøloven. Det er bra, sier Roger. H. Heimli, andre nestleder i LO.

Sosial dumping

LOs høringssvar til Varslingsutvalgets utredning om varsling i arbeidslivet ble behandlet i sekretariatet mandag denne uka.

Varsling i arbeidslivet bidrar til å stanse lovbrudd av forskjellig art, systemsvikt, uetisk praksis, etablere gode bruker- og kundeforhold, og ikke minst til å sikre gode og trygge ansettelsesforhold og et sikkert arbeidsmiljø.

- Tilsvarende vil manglende varsling av kritikkverdige forhold kunne føre til at ulovlig, uetisk og samfunnsunyttig praksis holdes i live, påpeker LO-nestlederen.

Hovedutfordringen med dagens varslingsregler og praktiseringen av dem er fra LOs perspektiv, todelt. Den første hovedutfordringen er at beskyttelsen av varsleren mangelfull.

- Det skyldes ikke bare reglenes utforming, men også i utstrakt grad praktiseringen av reglene og holdningen til varslere i arbeidslivet. Altfor mange arbeidstakere har opplevd at arbeidsgiver tar mannen og ikke ballen, eller varsleren og ikke varselet.

Den andre hovedutfordringen er den rådende holdningen til varsling i arbeidslivet.

- Den samfunnsnyttige og bedriftseffektive siden av varsling synes ikke godt nok opplyst, og rutiner, systemer og strukturer for å ivareta varsler og varslingsprosessen er ikke godt nok implementert i virksomhetene.

- Deltagerne i arbeidslivet må i større grad informeres om, oppfordres til, og pålegges å systematisk gjennomføre varslingsreglene slik at varslingsinstituttet settes effektivt ut i live, sier Heimli.

De tiltakene utvalget fremmer er i stor grad sammenfallende med LOs mål og ønske om forsterkende tiltak som beskytter varsleren og endrer holdninger til, og praktiseringen av varslingsreglene.

Les LOs høringssvar til Varslingsutvalgets utredning om varsling i arbeidslivet.

Kontakt