Reisetid og arbeidstid

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Reisetid og arbeidstid

Dette er LOs juridiske avdelings redegjørelse i forbindelse med den ferske Høyesteretts-dommen om reisetid og arbeidstid.

Sosial dumping

Høyesterett har i en fersk dom fra 4. juni 2018 slått fast at en politimann som var forpliktet til å møte et annet sted enn sitt faste arbeidssted for å utføre arbeid, var på arbeid under den nødvendig reisetid til og fra oppmøtestedet.

Les Høyesteretts dom her 

Avgjørelsen er i tråd med EFTA-domstolens uttalelse i samme sak, hvor det konkluderes med at nødvendig reisetid til og fra et annet arbeidssted for å utføre arbeidsoppgaver eller plikter, er å betrakte som en integrert del av arbeidet og inngår i arbeidstiden. Statens anførsel om at bare aktivt arbeid kan klassifiseres som arbeidstid førte ikke frem. EFTA-domstolen presiserer også at det ikke har betydning om reisen skjer i eller utenfor det som i utgangspunktet er definert som alminnelig arbeidstid, og at det bare er når arbeidstakerne kan forlate arbeidsmiljøet og fritt og uavbrutt beskjeftige seg med egne interesser, at en hvileperiodene ikke utgjør arbeidstid.

EFTA-domstolen konkluderer også med at det ikke kreves noen vurdering av intensiteten av den mengde arbeid som utføres på reisen. Det er tilstrekkelig at den ansatte er rettslig forpliktet til å følge arbeidsgivers instrukser og til å utføre arbeidsoppgaver for arbeidsgiver, under reisen. Det er dessuten uvesentlig hvor ofte slike reiser finner sted, med mindre arbeidstakerens arbeidssted flyttes til et nytt fast eller sedvanlig arbeidssted.

Uten å ta endelig stilling til rekkevidden av EFTA-domstolens avgjørelse, legger Høyesterett EFTA-domstolens uttalelse til grunn og konkluderer med at den tiden politimannen benyttet til reise til og fra tre konkrete oppdrag utenfor det faste arbeidsstedet, var arbeidstid.

Motsatt utgangspunkt gjelder for reiser til og fra en arbeidstakers faste arbeidsplass, hvor den ansatte selv kan velge pendleravstand mellom eget hjem og det faste arbeidsstedet. Slik reise inngår i utgangspunktet ikke i arbeidstiden.

For ansatte uten fast arbeidssted, som ikke kan velge sin egen pendleravstand fordi de må møte ulike steder for å utføre arbeidet sitt, har EU-domstolen i den såkalte "Tyco"-dommen konkludert med at reisen hjemmefra og til første kunde, og fra siste kunde og hjem, inngår i arbeidstiden.

Les Tyco-dommen her: 

Godtgjørelse

I spørsmålet om politimannen hadde krav på overtidsgodtgjørelse, foretok Høyesterett en konkret fortolkning av de detaljerte betalingsbestemmelsene som var inntatt i tariffavtalen som gjaldt for arbeidsforholdet da reisene ble gjennomført ("Arbeidstidsbestemmelser for politi- og lensmannsetaten"). I tolkningen av dem konkluderte Høyesteretts flertall med at to av reisene falt inn under en særlig bestemmelse som utløste såkalt "reisetidsgodtgjørelse" hvor det var avtalt avspasering eller godtgjørelse tilnærmet time for time, mens den tredje reisen falt inn under en annen bestemmelse som utløste overtidstillegg. En av dommerne fant at alle reisene utløste overtidsbetaling etter tariffavtalen. Det er kun fagforeninger med såkalt innstillingsrett etter arbeidstvistloven, altså med mer enn 10.000 medlemmer, som kan inngå avtale om unntak fra arbeidsmiljølovens bestemmelse om overtidsbetaling, jf arbeidsmiljølovens § 10-12 (4).

For ansatte som ikke har en slik særskilt tariffavtalt regulering av betalingsspørsmålet, vil betalingen i utgangspunktet måtte følge avtalt godtgjørelse for utført arbeid i tråd med det som normalt gjelder for reise utført innenfor den avtalte arbeidstiden. Nødvendig reisetid må også inkluderes i den ordinære arbeidstidsplanleggingen. Hvis reisetiden skal utføres ut over avtalt arbeidstid, må arbeidsmiljølovens vilkår for overtid være oppfylt og lovens ufravikelige lovbestemmelse om overtidsgodtgjørelse vil etter vår oppfatning måtte få anvendelse med mindre den ansatte har en gunstigere avtale om overtidstillegg.

Ved behov for tilpasninger av arbeidstiden vil det kunne inngås skreddersydde tariffavtaler, noe EFTA-domstolen også påpeker i sin uttalelse. Direktivet åpner imidlertid ikke for å avtale unntak fra selve definisjonen av arbeidstid.

Kontakt