Private gir ikke bedre eller billigere velferd

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Private gir ikke bedre eller billigere velferd

Kommersiell velferd sparer ofte ikke kommunene for penger, viser FAFO-studie. - Kommersielle aktører gis i mange sammenhenger en evigvarende lisens til å tjene penger på offentlig velferd, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Privatisering

Store offentlige velferdsoppgaver, særlig innen barnehage og barnevern, ivaretas av private, kommersielle aktører, på tross av at det ikke er mulig å dokumentere at det gir lavere kostnader eller bedre kvalitet.

Det viser en studie utarbeidet av FAFO og Samfunnsøkonomisk analyse på oppdrag fra LO. Forskerne har undersøkt resultatene av en lang rekke studier i mange land, som alle peker i samme retning. Det er ingen garanti for at det gir økt kvalitet eller lavere kostnader.

Snarere tvert i mot, en dansk undersøkelse viser at velferdstjenestene blir trolig dyrere av konkurranseutsetting når alle kostnader knyttet til konkurranse regnes med.

- Velferdsstaten utfordres av kommersialisering og krefter som ønsker økt privat profitt fra drift av offentlig finansierte tjenester. Private aktører, særlig innen barnehage, gis en lisens til å tjene penger på offentlig velferd, og i mange sammenhenger er denne lisensen evigvarende, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Forskerne har gått gjennom resultatene fra en lang rekke empiriske studier som har undersøkt effektene av å inkludere private aktører i markedet for offentlig finansierte velferdstjenester. Gjennomgangen viser at kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt.

Særlig mangler det solid dokumentasjon på hvordan private velferdsløsninger virker inn på kvalitet og kostander. Det mest robuste funnet i rapporten er at kommersialisering av offentlig velferd går utover lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår for de ansatte.

- De tjener penger på bekostning av de ansatte. Det er ikke måten vi skal drive velferd på her i landet, sier LO-lederen.

Rapporten konkluderer med at det er et betydelig behov for å utvikle politiske virkemidler hvis man ønsker sterkere politisk styring av velferdsmarkedene, herunder mulige endringer i lovverk og tariffavtaler.

Les rapporten her.

Kontakt