Derfor er pensjon fra første krone en gode ide

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Demonstranter foran Stortinget med krav om pensjon fra første krone.
Foto: LO/Helge Heyerdahl Fra demonstrasjonen foran Stortinget 8. november 2018

Derfor er pensjon fra første krone en god idé

Fakta om OTP: LOs svar på argumenter mot pensjon fra første krone.

Obligatorisk tjenestepensjon

PÅSTAND:
"Pensjonssystemet bør ikke behandles bit for bit"

Pensjonssystemet bør ikke behandles bit for bit gjennom løse forslag, men må behandles helhetlig og gjennom brede forlik som både partene i arbeidslivet og et solid flertall i Stortinget kan enes om. Ellers svekkes grunnlaget for reformen.

LO:
LO støtter pensjonsreformen, og vil at prinsippene i reformen skal gjelde for
alle! En million nordmenn i privat sektor får ikke pensjonsopptjening fra første krone, først og fremst lavlønte og kvinner. Dette er en urettferdig ordning som henger igjen fra tiden før pensjonsreformen ble gjennomført. Grunnprinsippet i pensjonsreformen er at man skal få opptjening for all inntekt man har gjennom yrkeskarrieren.

Det er på tide å sluttføre pensjonsreformen ved å sikre at også lavtlønte –
og særlig kvinner – får samme rettigheter som det som er vanlig i høytlønte
mannsyrker.

PÅSTAND:
"Vil gjøre veien inn i arbeidslivet vanskeligere"

Å innføre pensjon fra første krone kan gjøre veien inn i arbeidslivet vanskeligere for veldig mange. Blant dem som rammes hardest, er bransjer som i dag er flinke til å inkludere, som reiseliv, varehandel, renhold og sikkerhet.

LO: 
Dette er en helt ubegrunnet påstand som faller på sin egen urimelighet. Hvorfor skulle pensjonsopptjening fra første krone ramme noen mer enn andre når lovens minstekrav skal gjelde for alle? Dette gir jo ingen konkurranseulempe, og vil gjelde for bedrifter; med og uten tariffavtaler.

Per nå er det lavlønte nettopp innenfor handel, hotell og restaurant og renhold som straffes urimelig hardt, ved at arbeidsgiverne først sparer pensjon på det de ansatte tjener over 1 G eller 96.883 kroner. Å gi de som jobber her bedre pensjonsvilkår, bør jo tvert om kunne styrke disse bransjene, fordi flere vil ønske å stå i jobbene her.

Dette er jo dessuten etterspørselsdrevne bransjer. Det blir jo ikke mindre behov for hotellovernattinger, ansatte i butikker, reiselivstjenester, sikkerhet eller renhold av kontorbygninger selv om arbeidsgiver får en ekstrautgift i pensjonssparing på under 2000 kroner mer i pensjon per ansatt per år.

For det er det er snakk om. 2 prosent av 1 G utgjør mindre enn 2.000 kroner per år per ansatt for arbeidsgiverne. Det er ikke snakk om store kostnader. 
For en lønn på snaue 400.000 vil opptjening fra første krone føre til en samlet lønns- og pensjonskostnadsvekst på under 0,5 prosent for bedriften. 
Men for den enkelte arbeidstaker vil det ha mye å si. Ekstra opptjening, som vokser gjennom hele yrkeskarrieren i mange år med meravkastning i aksjemarkedet og renters renter.

PÅSTAND: 
"Folketrygden er omfordelende"

Folketrygden er utformet slik at de som tjener minst får en større andel pensjon enn de som tjener mer. Den er med andre ord omfordelende.

LO: 
Folk lever av penger, ikke av kompensasjonsgrader. Dette er folk som har lave lønninger i utgangspunktet. OTP er dessuten omvendt fordelende. De som har lav lønn vil få en mye lavere andel av lønna si spart til pensjon enn de som har høy lønn. Det er fryktelig urettferdig, og forsterker ulikhetene inn i pensjonstilværelsen.

PÅSTAND:
"Det bryter med arbeidslinja å gi pensjons fra første krone."

LO: 
Nei, det er helt motsatt. Pensjonsopptjening fra første krone vil selvfølgelig styrke arbeidslinja, fordi man får mer igjen for å jobbe enn tidligere. Og det er nettopp hensikten med pensjonsreformen. Det er på tide å tette de siste hullene i pen¬sjonssystemet og la det lønne seg mer å jobbe, også for lavlønte i privat sektor.

PÅSTAND: 
"Det rokker ved pensjonsreformen."

Man kan ikke flikke på enkeltelementer i et helhetlig pensjonssystem som er ment å stå seg over tid.

LO: 
Da OTP-loven ble vedtatt i 2005, hadde man ikke ny folketrygd. Den ble til etter en hasteutredning og den har ikke svart til forventningene. Ny folketrygd ble behandlet i Stortinget første gang i 2007.

Bunnfradraget i lønnsgrunnlaget man da hadde i innskuddspensjonsordninger hang sammen med gammel folketrygd, nemlig at det da var et skille mellom grunnpensjon og opptjening av tilleggspensjon over 1G. Dette skillet inngår ikke i det nye pensjonssystemet i folketrygden. 
I ny folketrygd er derimot pensjonsopptjening fra første krone et viktig prinsipp.

Å innføre OTP fra første krone er ingen omkamp, men den siste gjenstående tilpasningen til pensjonsreformen.

PÅSTAND: 
"Dyrt og rammer skjevt."

Å innføre pensjon fra første dag og første krone vil koste norske arbeidsgivere  dyrt. De bransjene som særlig blir rammet av en slik endring, er der hvor den  største kostnaden er lønn til de ansatte, typisk arbeidsintensive bransjer som  reiseliv, varehandel, renhold og sikkerhet.

LO: 
Likhet for loven vil ikke ramme noen bransjer hardere enn andre.

Det er heller ingen fornuftige økonomiske argumenter for at noen skal få en langt høyere andel spart i pensjon enn andre.

Det vil lønne seg mer å jobbe og styrke arbeidslinja. Dessuten vil bedre pensjoner føre til økt kjøpekraft i befolkningen og økte skatteinntekter, og generelt mer fart i økonomien. 
OTP er en minimumsordning. Dersom en arbeidsgiver får en meget høy ekstrakostnad av å spare 1938 kroner mer i pensjon per ansatt, da sparer hun eller han vel i utgangspunktet ikke særlig mye i pensjon.

Sjekk ut hvordan pensjon fra første krone vil slå ut for deg

Jobber du i offentlig eller privat virksomhet?
Hvor gammel er du?

Partene har allerede forhandlet frem en avtale om pensjon fra første krone.

Beklager! I dagens pensjonssystem får du ikke tjenestepensjonsopptjening hvis du er under 20 år, uansett hvor mye du tjener eller hvor stor stilling du arbeider. Arbeiderpartiet og SV har foreslått å endre dette, slik at du får opptjening også før fyllte 20 år.

Hvor stor stillingsprosent har du?

Beklager! I dagens pensjonssystem får du ikke tjenestepensjonsopptjening for stillinger under 20 prosent. Arbeiderpartiet og SV har foreslått å endre dette slik at du får opptjening uansett hvor stor eller liten stilling du arbeider.

kr

Du starter opptjening kl.

Etter loven skal arbeidsgiver betale inn innskudd til tjenestepensjon for arbeidstakerne. Mange bedrifter betaler inn høyere innskudd enn lovens minimum.

%

Årlig innskudd i dag kr

Årlig innskudd med AP/SV kr

Månedlig innskudd i dag kr

Månedlig innskudd med AP/SV kr

Hvor lenge må du jobbe før du begynner å tjene opp pensjon? I denne kalkulatoren kan du se hvor lenge du må jobbe hver dag før du tjener opp pensjon, dersom du ikke har avtale om opptjening fra første krone. Forklaring: Kalkulatoren gjelder for Obligatorisk Tjenestepensjon i privat sektor.  Folketrygden har andre opptjeningsregler.   Kalkulatoren tar utgangspunkt i lovens bestemmelser.  Gjennom tariffavtaler og avtaler på den enkelte bedrift kan man avtale både pensjon fra første krone og opptjening både for de som er under 20 år og for de som jobber mindre enn 20%.