LOs strakskommentar til revidert nasjonalbudsjett

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

LOs strakskommentar til revidert nasjonalbudsjett

Det kan ta lang tid å komme tilbake til der vi ville vært uten koronaen, men aktive tiltak og offentlige investeringer vil få oss dit raskere. Det krever en mer aktiv politikk. Det er ikke nok med å gjenåpne Norge. Vi må gjenreise Norge. Regjeringens budsjettforslag er dessverre ikke godt nok. 

Økonomi og samfunn

Norsk økonomi er inne i et kraftig tilbakeslag. Smitteforløpet og smitteverntiltakene preger fortsatt den økonomiske utviklingen i Norge.  Ettervirkningene av smitteverntiltakene vil ha stor betydning for norsk økonomi og særlig norsk arbeidsmarked i lang tid framover. Arbeidsledigheten kan bite seg fast på et høyt nivå i lang tid framover. Situasjonen på arbeidsmarkedet vil være den største utfordringen i norsk økonomi i 2021 og 2022. Det er nå til sammen 198 000 arbeidssøkere hos Nav, noe som er betydelig høyere enn før krisen.  

LO er svært skuffet over at det ikke kommer midler til flere arbeidsmarkedstiltak. Med nær 200 000 arbeidsløse og svært mange langtidsledige er det viktig at Nav har nok ressurser til oppfølging av og til gjennomføring av aktivitets- og kompetansehevende tiltak. LO mener det nå er nødvendig med en kraftig satsing på arbeidsmarkedstiltak. Det tar tid å få i gang gode tiltak, og de må være klare når samfunnet nå åpnes igjen. Derfor må det inn midler nå, og ikke vente til statsbudsjettet til høsten. 

Vi er også bekymret for at det heller ikke er satt penger til nye studieplasser. I en tid med høy ledighet er det både behov for flere studieplasser. Det ville samtidig gitt mulighet for flere til å få kompetansepåfyll som ville hjulpet godt for å få seg jobb senere. 

Vi må regne med fortsatt nedstengning og innreiserestriksjoner en stund fremover, og den planlagte vaksineringen av alle voksne nordmenn vil først være ferdig langt utpå sommeren. Det haster med å sette inn tiltak nå, slik at reiselivsbedrifter, kulturbedrifter og servering ikke får en knekk. 

LO mener det er behov for å få plass en utvidet modell for lønnsstøtte må.  Nå åpner man forsiktig med butikker og kjøpesentre. Det er viktig at det gis støtte for at næringslivet tar tilbake permitterte raskere enn de ellers vil gjøre. Det vil kunne gi økt aktivitet i økonomien og reduserer ledigheten på sikt. 

LO har krevd økt satsing på kommunene vil også bidra til å få økonomien i gang. Forslaget fra regjeringen er ikke tilstrekkelig. Det er positivt at kommunene får dekket ekstrakostnadene ved koronatiltakene. Men skal vi få ned ledigheten raskere, er må aktiviteten i offentlige sektor øker enn det som dette budsjettet legger opp til. Det er derfor behov for å øke de frie inntektene til kommune mer, slik at de har rom for satsninger som kan gi økt aktivitet. Det er behov for å følge opp de som er hardest rammet av krisen. Det kan bare kommunene hvis de får et betydelig løft. Dette budsjettforslaget er ikke godt nok for å løse de store utfordringene som koronakrisen har skapt rundt om i landet. 

På tross av sysselsettingsfall i fjor etter mange år med vekst, har kommunesektoren vært grunnfjellet i sysselsettingen så langt i pandemien og hindret ytterligere forverring i økonomien.  I Revidert nasjonalbudsjett 2021 foreslås ytterligere 1 mrd. til den kommunale kompensasjonsordningen rettet mot lokalt reiseliv og servering.  Det er positivt, men det savnes en ambisjon også for sysselsettingen i kommunal sektor. Når tallene for vekst i både samlede inntekter (9 mrd.) og frie inntekter (5,9 mrd.) i 2021 framstår som høye, er det ut fra et nedjustert grunnlag for 2020.  Skattesvikt, lavere pensjonskostnader og mindre bruk av øremerkede midler på hele 3,7 mrd. er del av dette bakteppet.  Kommunesektoren står i førstelinjen for å møte utfordringene pandemien har gitt. Det er her kompetansehullene etter redusert undervisning skal tettes, det er her unge og andre som har fått sin psykiske og fysiske helse svekket skal ivaretas, og det er her infrastrukturen må være på plass når samfunnet gjenåpnes.   

Regjeringen foreslår at maksimal periode som arbeidsgiver er fritatt for lønnsplikt under permittering, tilbakestilles til 26 uker innenfor en periode på 18 måneder. Endringen gjelder for nye tilfeller fra 1. juli 2021. LO er uenig i dette forslaget, som kan skape usikkerhet for både arbeidstakere og arbeidsgivere.  

Vi hadde ønsket oss et budsjett som ga signaler om et krafttak for å få Norge tilbake på sporet. I internasjonal sammenheng er pengebruken moderat. Det er rom for et mer ekspansivt budsjett for å få ned arbeidsledigheten raskere og få i gang økonomien. Vi er bekymret for at vekstanslagene i budsjettet er for optimistiske, blant annet ut fra hvor lang tid det nå ser ut til at vaksinering av hele befolkningen til vil ta.  

Kontakt