LOs strakskommentar til Statsbudsjettet for 2022

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Familie sitter sammen i sofa og leser bok. Foto.
Foto: Pierluca Taranta/LO

- Vi trenger en politikk for arbeid og velferd

Det er behov for en langt større satsing på å inkludere de som står utenfor arbeidslivet, likevel kutter regjeringen i arbeidsmarkedstiltak. - LO mener regjeringen nå burde ført en langt mer aktiv arbeidsmarkedspolitikk, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

- Langtidsledigheten i Norge er nå på et historisk høyt nivå, selv om vi ser at ledigheten er på vei ned har vi knapt hatt flere langtidsledige. Norge er ikke friskmeldt før vi har folk tilbake i jobb, og det er et politisk ansvar, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.   

Mer enn en av to arbeidssøkere har vært ledige i over ett år. Det er rundt dobbelt så mange som på sitt verste under finanskrisen. Ettervirkningene av den internasjonale lavkonjunkturen og pandemien vil prege norsk økonomi en god stund framover. Mange av langtidsarbeidssøkerne kan forbli uten jobb eller falle fra arbeidslivet.    

Arbeidsmarkedstiltak   

LO-lederen ønsker hele, faste stillinger og trygghet i arbeidslivet.

- LO mener regjeringen nå burde ført en langt mer aktiv arbeidsmarkedspolitikk. Det er behov for en satsing på arbeidsmarkedstiltak, sier LO-lederen.   

Hun mener det må prioriteres kraftfulle tiltak for andre sårbare grupper som unge og folk med nedsatt arbeidsevne. Grupper som strevde før pandemien, står enda svakere nå. Under krisen har tiltaksnivået vært lavt, nå er det nødvendig med en økt satsing her. I stedet kutter Solberg-regjeringen med 580 millioner kroner. Det gir 2 000 færre tiltaksplasser neste år.      

- Folk skal ikke bare tilbake i jobb. Folk skal tilbake i hele faste stillinger. Tryggheten i arbeidslivet skal tilbake. Gjenåpningen av Norge må derfor kombineres med økt kamp mot sosial dumping, sier Hessen Følsvik.   

Hun viser til at når samfunnet nå åpner opp, er det viktig å hindre oppblomstring av problemer i arbeidslivet. Gjenåpningen må kombineres med økt kamp mot sosial dumping. Sysselsettingsveksten må skje til norske lønns og arbeidsvilkår og behovet for arbeidskraft må dekkes ved å investere i kompetanse og inkludering.    

Fortsatt ABE-kutt   

- Det er skuffende at den avtroppende regjeringen ikke prioriterer tiltak mot sosial dumping. NAV har vært hardt presset under pandemien. På tross av det har de såkalte ABE-kuttene fortsatt. Regjeringen foreslår også i sitt siste budsjettforslag å fortsette disse kuttene. Kutt som rammer velferdsstaten og offentlig sektor. Kutt som rammer blant annet NAV, Folkehelseinstituttet og sykehusene hardt. Det sier seg selv at dette ikke er holdbart i lengden, sier LO-lederen.   

Selv om regjeringen foreslår ekstraordinære midler til NAV til neste år, så nulles disse ut av ABE-kuttene. LO mener budsjettet er langt fra tilstrekkelig til å løse de store problemene vi fortsatt ser i arbeidsmarkedet.  

- Kuttet innebærer for eksempel at man tar over 63 millioner kroner fra NAV. Dette er midler som skulle hjelpe folk i arbeid. De kutter i Skatteetaten og Arbeidstilsynet, selv om det nå er behov for økt satsing mot arbeidsmarkedskriminalitet. Ostehøvelkuttene viser en mangel på vilje til å prioritere. Vi forventer at den nye regjeringen går bort fra denne kuttpolitikken, sier LO-lederen.   

Behov for krisetiltak  

Selv om pandemien i Norge er på retur, mener LO det fortsatt er behov for krisetiltak så lenge store grupper fortsatt er rammet. Det kan ikke aksepteres at tusenvis av personer kan ende opp med en uklar inntektssituasjon etter 1. november når dagens krisetiltak løper ut, uten rett på dagpenger eller ytterligere permittering.    

Nedstengning av skoler og fritidsaktiviteter samt begrensninger i helsetilbud mm. under pandemien har særlig rammet sårbare barn og unge hardt. For noen vil pandemien ha langvarige virkninger.    

Hvis dette ikke møtes med kraftfulle tiltak risikerer vi bl.a. økt frafall i utdanning og arbeid i årene som kommer. Det er viktig at kommunene settes i stand til å møte denne utfordringen. Regjeringens forslag er ikke tilstrekkelig. Økte faste utgifter gjør at kommunene ikke får stort spillerom til økte satsinger om dette budsjettet ville blitt stående.  

Kontakt

Pressetelefon

Vår pressevakt treffes på telefon og er døgnbemannet for presse

Telefon: 23 06 18 00

Epost: presse@lo.no

Kontakt