Høring: Rammevilkår for private tjenesteytere i barnevernet

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Høring: Rammevilkår for private tjenesteytere i barnevernet

Barnevernet skal sikre at barn med store behov for hjelp og omsorg får et best mulig tilbud. Det er enighet om at det er et offentlig ansvar å sikre et godt barnevern. LO ønsker ikke at barnevernet skal være en markedsplass som gir private bedrifter mulighet til å sitte igjen med store overskudd.

Økonomi og samfunn

LO mener at departementets høringsnotat om rammevilkår for private tjenesteytere i barnevernet på en god måte illustrerer hvorfor barnevern ikke er egnet for konkurranse. Notatet viser at konkurransen ikke fungerer til det beste for barna, og sikrer ikke rett ramme rundt godt barnevernsfaglig arbeid. Imidlertid følger departementet i for liten grad opp med tiltak som løser utfordringene, særlig på institusjonsområdet.

Det er viktig at offentlige penger brukes på best mulig måte. Alt for ofte ser vi at konkurranseutsetting og anbud fører til dårligere tjenester for brukeren, dårligere lønns- og arbeidsvilkår for de som gjør jobben og dyrere tjenester for det offentlige. Barnevernet har blitt et eksempel på dette.

LO er kritiske til at departementet foreslår å lovfeste mulighet for bruk av bistand fra private aktører. På prinsipielt grunnlag mener vi at utøving av offentlig myndighet ikke kan delegeres til private. Bistand fra private øker risikoen for oversalg av tiltak og tjenester, og kan føre til en uheldig sammenblanding av roller. Dette går ut over barnets beste og rettssikkerheten.

LO mener at institusjonsbarnevernet bør være driftet av staten, med supplement fra ideelle aktører med langsiktige samarbeidsavtaler. Fafos rapport 2019:05 om «Lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår i offentlig og privat barnevern» viser at det er betydelige forskjeller i disse vilkårene for ansatte hos offentlige, ideelle og kommersielle leverandører. Det er uakseptabelt at de store overskuddene private aktører får, betales ved at de ansattes får dårlige vilkår. LO etterlyser en tydeliggjøring av handlingsrommet til å velge alternativ til konkurranse i samarbeid med ideelle aktører. Det er nødvendig å legge til rette for modeller som kan gi langsiktige samarbeidsrelasjoner mellom det offentlige og ikke-kommersielle aktører.

Les mer i høringsuttalelsen her!