Korona og sykepenger

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Person som holder et temometer i hendene
Fotografi av Polina Tankilevitch

Sykepenger

Spørsmål og svar om når du har krav på sykepenger og spørsmål om karantene/egenmelding/sykmelding.

Koronakrisen

SPØRSMÅL

Er arbeidsgiverperioden nå redusert til 3 dager for koronarelatert sykefravær?

Når har jeg krav på sykepenger ved karantene pga. koronaviruset?

Kan jeg bruke egenmelding ved karantene pga koronaviruset?

Når har jeg ikke krav på sykepenger pga. koronaviruset?

Hvem betaler sykepenger ved karantene pga. koronaviruset?

Må jeg personlig møte opp hos legen for å få en sykmelding?

Hva om jeg oppfyller kravene til sykmelding, men har fått påvist koronaviruset utenfor Norge og oppholder meg utenfor Norge?

Er arbeidsgiverperioden nå redusert til 3 dager for koronarelatert sykefravær?

Stortinget har den 16.03.2020 bedt regjeringen redusere arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til korona-pandemien reduseres til 3 dager som en midlertidig ordning.  

Dette er den 27.03.2020 regulert i den midlertidige forskriften om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven. For fravær fra arbeidet som skyldes covid-19-pandemien, skal arbeidsgiver betale sykepenger i et tidsrom på opptil tre kalenderdager, inkludert dager med delvis fravær.

Arbeidsgiver utbetaler sykepenger fra 4. til 16. dag og krever refusjon fra trygden. For at arbeidsgiver skal kunne kreve refusjon, må arbeidstaker i egenmelding eller gjennom legeerklæring opplyse arbeidsgiver om at sykefraværet skyldes covid-19-pandemien. Sykepengene beregnes etter folketrygdloven § 8-28 (sykepengegrunnlaget i arbeidsgiverperioden).

Dersom arbeidsgiver ikke betaler sykepenger som han eller hun er forpliktet til å yte, skal trygden utbetale sykepengene og kreve tilbake det arbeidsgiver skulle ha utbetalt. 

Se pressemeldingen: Nye regler for koronarelatert sykefravær og egenmelding

Se midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien  

Når har jeg krav på sykepenger ved karantene pga. koronaviruset?

Alle situasjoner der en lege vurderer at du må holdes isolert fordi du kan være smittet av koronaviruset eller fordi du er smittet. NAV kan godta sykmelding uten personlig undersøkelse. Dette inkluderer også situasjoner der du blir satt i karantene fordi noen i din husstand er syk av viruset. Du må da likevel ha en sykmelding fra legen, skriver NAV.   

Mer informasjon (NAV)

Kan jeg bruke egenmelding ved karantene pga koronaviruset og for hvor lenge?

Regjeringen skriver følgende i pressemelding av 20.03.2020: NAV har i dag et krav om legeerklæring for å akseptere sykmelding. Når folketrygden/NAV nå går inn og betaler for korona-relatert sykefravær fra dag fire, vil det med det vanlige regelverket bety at egenmeldinger ikke kan brukes. Derfor får NAV i dag (20. mars) hjemmel til å fravike kravet om legeerklæring.

Et viktig budskap til arbeidsgivere er derfor at kortere arbeidsgiverperiode ikke innskrenker dagens adgang til bruk av egenmelding.

– I praksis betyr dette at arbeidsgivere kan godta egenmelding for hele den nåværende arbeidsgiverperiode på 16 dager i trygg forvissning om at NAV senere ikke vil nekte å refundere sykepengene fordi arbeidstakeren brukte egenmelding framfor legeerklæring, sier statsråden.

Endringen er den 27.03.2020 inntatt i forskriften. 

Arbeidstakeren har rett til å bruke egenmelding for opptil 16 kalenderdager fra første fraværsdag. Egenmelding kan nyttes når arbeidstaker har arbeidet hos arbeidsgiveren i minst fire uker. For at arbeidsgiver skal kunne kreve refusjon etter § 3-2 andre ledd, må arbeidstaker i egenmelding eller gjennom legeerklæring opplyse arbeidsgiver om at sykefraværet skyldes covid-19-pandemien.

Se pressemeldingen: Nye regler for koronarelatert sykefravær og egenmelding

Se midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien  

Når har jeg ikke krav på sykepenger pga. koronaviruset?

  • Når du selv velger å være i karantene uten at dette er vurdert nødvendig av lege.
  • Når noen i husstanden er i karantene uten å være syk og du må være borte fra arbeid. Dette fordi du selv ikke er satt i karantene.

Hvem betaler sykepenger ved karantene pga. koronaviruset?

De ordinære regler for arbeidsgiverperioden gjelder også ved sykmelding som følge av koronaviruset. Arbeidsgiverperioden er nå redusert til 3 dager for fravær fra arbeidet som skyldes covid-19-pandemien

Mer informasjon (NAV)

Se midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien  

Må jeg personlig møte opp hos legen for å få en sykmelding?

Sykmelding uten personlig undersøkelse kan godtas i tilfeller der du har eller antas å ha koronaviruset. Den som sykmelder må ut fra en faglig forsvarlig vurdering vurdere hvordan undersøkelsen skal foregå. Se også spørsmål lengre opp om bruk av egenmelding. 

Mer informasjon

Hva om jeg oppfyller kravene til sykmelding, men har fått påvist koronaviruset utenfor Norge og oppholder meg utenfor Norge?

Du kan ha rett til sykepenger. Du må kontakte fastlegen for dokumentasjon og eventuelt få sykmelding. Du kan beholde sykepengene i EU/EØS, men blir du syk eller satt i karantene utenfor EU/EØS, må du sende inn søknad om å beholde sykepenger under utenlandsoppholdet. NAV skriver følgende: Du kan få forlenget perioden med sykepenger i utlandet når koronaviruset er årsaken til at du ikke kan reise hjem til Norge. Det gjelder også hvis du er i et land utenfor EØS.

Se informasjon fra NAV: Privatperson - hva gjelder i min situasjon?

Mer informasjon

Hvis jeg er redd for å bli smittet og ikke tørr dra på jobben, kan jeg da få en sykmelding?

NAV har i tidligere versjon av et rundskriv klargjort at frykt for smittefare og karantene kan være sykmeldingsgrunn, dvs at den ansatte får sykepenger etter de vanlige reglene for dette. Det er lege som må ta avgjørelsen om vedkommende bør sykmeldes pga karantene. Vi ser at NAV har presisert sitt syn noe. Det følger av rundskrivet at friske personer som ikke er pålagt karantene av helsemyndighetene har ikke rett til sykepenger, likevel slik at de oppfordrer arbeidstakere og arbeidsgivere til å sammen finne gode løsninger i denne krevende situasjonen.

Det samme gjelder pasienter som er i risikogruppen for å bli smittet. Vi mener at det kan tenkes at sistnevnte - ut fra en medisinskfaglig vurdering - kan bli sykemeldt/pålagt karantene.

Mer informasjon: Nav: Sykmeldinger i forbndelse med Koronaviruset

Kan jeg bli permittert mens jeg er sykmeldt? Og hvis ja, mister jeg da sykepenger?

Ja, sykmeldte kan også permitteres. Du vil ha sykepenger så lenge du er sykmeldt (ikke lengre fra arbeidsgiver når permitteringen iverksettes, selv om arbeidsgiverperioden ikke er utløpt– men du har da fulle sykepengerettigheter fra folketrygden). Når du blir friskmeldt vil du da enten få

  • lønn fra arbeidsgiver, om friskmeldingen kommer i varslingsperioden (14 dager, evt. 2 dager)
  • lønn fra arbeidsgiver om friskmeldingen er i arbeidsgiverperioden på 2 dager (så snart dette er vedtatt, se meldingen øverst i dokumentet),
  • lønn fra staten (med maks grunnlag 6 G) om friskmeldingsperioden kommer i de 18 dager etter arbeidsgiverperioden (evt. De dagene som er igjen av 20 dagers perioden når loven blir vedtatt etter annen gangs bdling).
  • dagpenger om friskmeldingen kommer etter de ovennevnte tre tilfeller.

Hva gjelder hvis jeg blir sykmeldt mens jeg er permittert?

Du har også rett på sykepenger dersom du er arbeidsledig og blir sykmeldt. Du får da samme beløp som om du mottar dagpenger.

LO-advokatene på Facebook

LO-advokatenes Facebook-gruppe har hele tiden oppdatert informasjon om  aktuelle rettslige spørsmål  ifb med Corona viruset, som permittering, trygd- og arbeidsrett, personvern mv. For å avlaste forbundene er det nå i en viss utstrekning også åpnet for at medlemmene kan stille spørsmål som LO-advokatene vil besvare - så langt de har kapasitet. Bli med i LO-advokatenes FB-gruppe.