Korona: Selvstendig næringsdrivende og frilansere

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Selvstendig næringsdrivende og frilansere

Spørsmål og svar om selvstendig næringsdrivende, frilansere og de som kombinerer det å være selvstendig og arbeidstaker.

LO-advokatene

 

Hva er siste status for rett til kompensasjonsytelse fra folketrygden?

Den 8. april 2020 ble det kunngjort en midlertidig forskrift. 

Forskriften gir bestemmelser om rett til kompensasjonsytelse fra folketrygden for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet personinntekt som følge av utbrudd av covid-19.

Dersom det aktuelle inntektstapet utløser rett til andre ytelser til livsopphold, har man ikke rett til kompensasjonsytelse etter denne forskriften, basert på dette inntektstapet.

Se forskriften her: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-04-08-735

Hva er siste status ifm støtteordninger for bedrifter?

Se vår blogg for siste status støtteordning for bedrifter for inntektssvikt som følge av Koronakrisen - første gangs lovbehandling 7. april. 

https://www.lo.no/hva-vi-mener/lo-advokatene/nyheter-fra-lo-advokatene/stotteordning-for-bedrifter-for-inntektssvikt-som-folge-av-koronakrisen/

Stortinget

Stortinget har bedt regjeringen gi selvstendig næringsdrivende og frilansere sykepenger fra dag 4 av fraværet med samme dekningsgrad som etter gjeldende regler. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt Nav får på plass en teknisk løsning.
(Prop. 53 LS (2019-2020) Forslag nr. 5 – enstemmig vedtatt 16.03.2020 (med 1 endring – 3 blir 4 i første setning).)

Dette er nå regulert i midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien§ 3-4.Sykepenger til selvstendig næringsdrivende og § 3-5 Sykepenger til frilansere. 

Stortinget har bedt regjeringen innføre en ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som innebærer utbetaling av omsorgspenger fra og med dag 4, etter samme regler som arbeidstakere og med samme dekningsgrad som for sykepenger for selvstendig næringsdrivende. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt Nav får på plass en teknisk løsning.
(Prop. 53 LS (2019-2020)  Forslag nr. 8 – enstemmig vedtatt 16.03.2020)

Dette er nå regulert i midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien § 4-5.Rett til omsorgspenger for frilansere og selvstendig næringsdrivende

Stortinget ber regjeringen innføre en midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som nå mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt som en følge av korona-pandemien. Disse får en kompensasjon der dekningsgraden er om lag 80 % av gjennomsnitt av siste tre års inntekt begrenset oppad til 6G. Kompensasjonen dekkes fra og med 17. dag etter at inntektsbortfallet inntraff. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt Nav får på plass en teknisk løsning.
(Prop. 53 LS (2019-2020)  Forslag nr. 9 – enstemmig vedtatt 16.03.2020)

Spørsmål

Selvstendig næringsdrivende

Hva er status til ovennevnte vedtak fra Stortinget?

Hva med sykepenger for selvstendig næringsdrivende?

Hva med dagpenger for selvstendig næringsdrivende?

Hva med omsorgspenger fra folketrygden?

Frilansere

Hva med sykepenger for frilansere?

Hva med dagpenger for frilansere?

Hva med omsorgspenger for frilansere?

Kombinasjonstilfeller

Oversikt over ulike regler for de som har kombinerte inntekter?

 

Hva er status til ovennevnte vedtak fra Stortinget?

Odningene er nå på plass. Se her for nærmere informasjon, herunder spørsmål og svar. 

https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyheter/midlertidig-ordning-for-selvstendig-naeringsdrivende-og-frilansere-som-mister-inntekt-pa-grunn-av-koronautbruddet

Selvstendig næringsdrivende

Hva med sykepenger for selvstendig næringsdrivende?

Den 27. mars 2020 er det gjennomført endringer. Følgende gjelder, jf midlertidig forskrift § 3-4:

For sykefravær som skyldes covid-19-pandemien, yter trygden sykepenger fra og med fjerde dag regnet fra og med den dagen arbeidsuførheten oppstod.

Sykefravær for de første 16 dagene kan bekreftes ved elektronisk melding til Arbeids- og velferdsetaten fra den selvstendig næringsdrivende. Folketrygdloven § 8-34 fjerde ledd kommer ikke til anvendelse i denne perioden.

Sykepenger ytes fra trygden med 80 prosent av sykepengegrunnlaget. Dersom den selvstendig næringsdrivende har tegnet forsikring etter folketrygdloven § 8-36 første ledd b, ytes sykepenger med 100 prosent av sykepengegrunnlaget.

Retten til sykepenger gjelder bare så langt sykefraværet fører til tap av pensjonsgivende inntekt, jf. folketrygdloven § 8-3.

Mer info: For leger: Sykmeldinger ved koronavirus

Se midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien

Hva med dagpenger for selvstendig næringsdrivende?

Det er kun inntekt som arbeidstaker, og inntekt utenfor tjenesteforhold som ikke er ledd i selvstendig næringsvirksomhet, som gir rett til dagpenger. Det betyr at selvstendige næringsdrivende ikke har krav på dagpenger.

Hva med omsorgspenger fra folketrygden?

Selvstendig næringsdrivende og frilansere har nå i en midlertidig periode krav på omsorsgpenger. Følgende gjelder:  

Dersom en frilanser eller selvstendig næringsdrivende må være borte fra arbeidet av grunn som nevnt i § 4-1, yter trygden omsorgspenger etter en ventetid på tre dager.

Dersom frilanseren eller den selvstendig næringsdrivende bare har omsorg for et kronisk sykt eller funksjonshemmet barn over 12 år, ytes omsorgspengene etter folketrygdloven § 9-9 første ledd tredje punktum.

Omsorgspengene beregnes etter bestemmelsene i folketrygdloven § 9-9 andre ledd.

 

Frilansere

Hva med sykepenger for frilansere?

Den 27. mars 2020 er det gjennomført endringer. Følgende gjelder, jf midlertidig forskrift § 3-4:

For sykefravær som skyldes covid-19-pandemien, yter trygden sykepenger fra og med fjerde dag regnet fra og med den dagen arbeidsuførheten oppstod.

Sykefravær for de første 16 dagene kan bekreftes ved elektronisk melding til Arbeids- og velferdsetaten fra frilanseren. Folketrygdloven § 8-38 fjerde ledd kommer ikke til anvendelse i denne perioden.

Sykepenger ytes fra trygden med 100 prosent av sykepengegrunnlaget.

Retten til sykepenger gjelder bare så langt sykefraværet fører til tap av pensjonsgivende inntekt, jf. folketrygdloven § 8-3.

Se Midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien

Hva med dagpenger for frilansere?

For frilansere gjelder de samme regler som for arbeidstakere hvor hovedvilkåret for å få dagpenger er at vedkommende må ha et fall i arbeidsinntekten og reduksjon i arbeidstiden på minst 50 %, evt 40% etter nye regler.

Hva med omsorgspenger for frilansere?

Selvstendig næringsdrivende og frilansere har nå i en midlertidig periode krav på omsorsgpenger. Følgende gjelder:  

Dersom en frilanser eller selvstendig næringsdrivende må være borte fra arbeidet av grunn som nevnt i § 4-1, yter trygden omsorgspenger etter en ventetid på tre dager.

Dersom frilanseren eller den selvstendig næringsdrivende bare har omsorg for et kronisk sykt eller funksjonshemmet barn over 12 år, ytes omsorgspengene etter folketrygdloven § 9-9 første ledd tredje punktum.

Omsorgspengene beregnes etter bestemmelsene i folketrygdloven § 9-9 andre ledd.

Kombinasjonstilfeller

Oversikt over ulike regler for de som har kombinerte inntekter?

Arbeidstaker og frilanser (folketrygdloven § 8-40)

Har vedkommende på sykmeldingstidspunktet inntekt både som arbeidstaker og som frilanser, ytes det sykepenger etter bestemmelsene for arbeidstakere.

Arbeidstaker og selvstendig næringsdrivende (folketrygdloven § 8-41)

Har vedkommende på sykmeldingstidspunktet inntekt både som arbeidstaker og som selvstendig næringsdrivende, ytes det sykepenger etter bestemmelsene for arbeidstakere.

For denne kombinasjonen fastsettes sykepengegrunnlaget på årsbasis etter følgende alternativer:

a) Sykepengegrunnlaget fastsettes ut fra den aktuelle månedsinntekten (§ 8-28).

b) Sykepengegrunnlaget fastsettes ut fra den pensjonsgivende årsinntekten (§ 8-35).

Videre fremgår det av bestemmelsen at for differansen mellom inntekt etter alternativ b) og inntekt etter alternativ a) gjelder bestemmelsene for selvstendig næringsdrivende (§ 8-34).

Dette innebærer at når inntekten fastsatt etter alternativet i bokstav b) er høyere enn inntekten fastsatt etter bokstav a), gis det sykepenger for tap av inntekt som selvstendig næringsdrivende. Sykepengegrunnlaget for næringsinntekten fastsettes til den delen av inntekten etter bokstav b) som er høyere enn inntekten fastsatt etter bokstav a). Se eksempel under.

Selvstendig næringsdrivende og frilanser (folketrygdloven § 8-42)

Har vedkommende på sykmeldingstidspunktet inntekt både som selvstendig næringsdrivende og som frilanser, ytes det sykepenger etter bestemmelsene for de som har inntekt både som arbeidstaker og selvstendig næringsdrivende (§ 8-41).

Arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende og frilanser (folketrygdloven § 8-43)

Har vedkommende på sykmeldingstidspunktet inntekt både som arbeidstaker, som selvstendig næringsdrivende og som frilanser, ytes det sykepenger etter bestemmelsene for arbeidstakere, og sykepengegrunnlaget fastsettes etter de bestemmelsene som gjelder for den som har inntekt både som arbeidstaker og som selvstendig næringsdrivende, iht § 8-41.

Det er verdt å merke seg følgende:

For frilansere at det er de tre siste kalendermåneden som skal legges til grunn, med mindre arbeidsforholdet har var så kort at det ikke er innrapportert til a-ordningen.

For selvstendige næringsdrivende gjelder § 8-35 – grunnlaget skal beregnes basert på gjennomsnittet av den pensjonsgivende årsinntekten som er fastsatt for de tre siste årene. Som nevnt over gis det sykepenger for tap av inntekt som selvstendig næringsdrivende når inntekten fastsatt etter alternativet i bokstav b) er høyere enn inntekten fastsatt etter bokstav a) i folketrygdloven § 8-41. Motsatt vil en person som har inntekt som arbeidstaker som overstiger 6G og blir sykmeldt kun som næringsdrivende, ikke ha rett til sykepenger.

Dersom den næringsdrivende også har inntekt som arbeidstaker og/eller frilanser gjelder særskilte regler - og her vil det bli gitt et tillegg på differansen mellom aktuell månedsinntekt som arbeidstaker/frilanser og pensjonsgivende årsinntekten etter § 8-35 som næringsdrivende utgjøre næringsinntekten.

Eksempel:

En person har inntekt både som arbeidstaker/frilanser og som selvstendig næringsdrivende. Aktuell månedsinntekt som frilanser gir en årsinntekt på 250 000 kr. Den pensjonsgivende årsinntekten etter § 8-35 er fastsatt til 400 000 kr. Dette gir en differanse på 150 000 kr sammenlignet med årsinntekten som frilanser. Differansen utgjør næringsinntekten. Det skal utbetales sykepenger med 100 prosent av frilansinntekten og 80 prosent av næringsinntekten.

Sykepengegrunnlaget etter ventetiden for frilansere (for arbeidstakere er det arbeidsgiver som betaler de første 16 virkedagene – såkalt arbeidsgiverperioden – forutsatt at arbeidstaker har oppfylt vilkåret i folketrygdloven § 8-2 om ha vært i arbeid i minst fire uker umiddelbart før vedkommende ble arbeidsufør) og selvstendig næringsdrivende blir etter dette: 250 000 kr som arbeidstaker/frilanser og 150 000 kr som selvstendig næringsdrivende = 400 000 kr. Utbetalte sykepenger blir følgende: 250 000 + (150 000 x 80 / 100) = 370 000 kr.

 

LO-advokatene på Facebook

LO-advokatenes Facebook-gruppe har hele tiden oppdatert informasjon om  aktuelle rettslige spørsmål  ifb med Corona viruset, som permittering, trygd- og arbeidsrett, personvern mv. For å avlaste forbundene er det nå i en viss utstrekning også åpnet for at medlemmene kan stille spørsmål som LO-advokatene vil besvare - så langt de har kapasitet. Bli med i LO-advokatenes FB-gruppe.

LO-advokatene på Facebook

LO-advokatenes Facebook-gruppe har hele tiden oppdatert informasjon om  aktuelle rettslige spørsmål  ifb med Corona viruset, som permittering, trygd- og arbeidsrett, personvern mv. For å avlaste forbundene er det nå i en viss utstrekning også åpnet for at medlemmene kan stille spørsmål som LO-advokatene vil besvare - så langt de har kapasitet. Bli med i LO-advokatenes FB-gruppe.