Korona og omsorgspenger

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Illustrasjonsfoto: Maskot/NTB scanpix

Omsorgspenger

Spørsmål og svar om omsorgspenger når man må være hjemme med omsorg for barn.

NB: Våre spørsmål-og-svar spalter gjenspeiler situasjonen da svarene ble avgitt. Senere oppdateringer merkes med dato. Se sist oppdatert for denne informasjonen.

Spørsmål

Er ordningen med omsorgspenger nå doblet?

Er arbeidsgiverperioden for betalingen av omsorgspenger redusert til 3 dager?

Er det en aldersbegrensning i dette regelverket?

Hva med de som har mer enn 10 dager etter dagens ordning, får de en dobling også? For eksempel aleneforeldre.

Har jeg krav på omsorgspenger hvis skolen eller barnehagen til mitt barn stenger?

Gjelder disse nye regler også for frilansere og selvstendige næringsdrivende?

Hva om en av foreldrene ikke kan være hjemme fra jobb (samfunnskritiske oppgaver), kan den andre da overta omsorgsdagene slik at den andre kan være hjemme i 20 dager? 

Kan arbeidsgiver nekte meg å være hjemme fra jobb ved stengt skole eller barnehage på grunn av covid-19-pandemien?

Er det bare foreldre som kan få permisjon og omsorgspenger når barn eller barnepasser er syk?

Kan jeg kreve hjemmekontor slik at jeg slipper å bruke omsorgsdager når barnehagen eller skolen er stengt?

Hva om jeg kommer for sent noen timer, fordi jeg måtte hjelpe mine barn for å komme i gang med hjemmeskolen, kan arbeidsgiver da trekke meg i lønn?

Kan arbeidsgiver nekte meg å bruke omsorgsdager fordi jeg har en jobb i en virksomhet som har en samfunnskritisk funksjon?

Er ordningen med omsorgspenger nå doblet?

Ja! Det fremgår av regjeringens pressemelding 20.03.2020 at antall dager dobles både for foreldre som har ordinær kvote på ti dager og for foreldre som har utvidet kvote. De nye reglene gjelder for kalenderåret 2020. Av hensyn til at dette skal være praktisk håndterbart for NAV, gjelder det nye antall dager generelt og er ikke begrenset til fravær knyttet til Covid-19. Det fremgår av midlertidig forskrift at omsorgsdager nå også kan brukes hvis skole eller barnehage er stengt som følge av covid-19-pandemien. Dette i tillegg til situasjoner som gjaldt fra før (folketrygdloven § 9-5). 

Midlertidig forskrift om unntak fra folketrygden og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien

Er arbeidsgiverperioden for betalingen av omsorgspenger redusert til 3 dager?

Ja. Dersom en arbeidstaker må være borte fra arbeidet av grunn som nevnt i § 4-1, yter arbeidsgiver omsorgspenger opptil tre stønadsdager. Deretter yter trygden omsorgspengene. Arbeidsgiver forskutterer omsorgspengene og kan kreve refusjon fra Arbeids- og velferdsetaten for det antall dager som overstiger tre. Retten gjelder bare så langt fraværet fører til tap av pensjonsgivende inntekt, jf. folketrygdloven § 9-3.

Er det en aldersbegrensning i dette regelverket?

Ja, retten til omsorgspenger gjelder til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år. Dersom barnet er kronisk sykt eller funksjonshemmet, gjelder retten til og med det året barnet fyller 18 år

Midlertidig forskrift om unntak fra folketrygden og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien

Hva med de som har mer enn 10 dager etter dagens ordning, får de en dobling også? For eksempel aleneforeldre.

Ja, ordningen er midlertidig doblet for kalenderåret 2020. 

Har jeg krav på omsorgspenger hvis skolen eller barnehagen til mitt barn stenger?

Ja, dette fremgår av midlertidig forskrift § 4-1. Se link lengre opp. 

Gjelder disse nye regler også for frilansere og selvstendige næringsdrivende?

Ja, bortsett fra at det er en ventetid på 3 dager (før endringen 10 dager) før trygden yter omsorgspenger. Retten gjelder bare så langt fraværet fører til tap av pensjonsgivende inntekt, jf. folketrygdloven § 9-3.

Dersom frilanseren eller den selvstendig næringsdrivende bare har omsorg for et kronisk sykt eller funksjonshemmet barn over 12 år, ytes omsorgspengene fra og med 1. fraværsdag

Mer informasjon:
(Regjeringen-no) Pressemeldingen fra regjeringen
- Når kan du bruke av omsorgsdagene (NAV)

Hva om en av foreldrene ikke kan være hjemme fra jobb (samfunnskritiske oppgaver), kan den andre da overta omsorgsdagene slik at den andre kan være hjemme i 20 dager? 

Ja! I tillegg til overføringsmuligheter som allerede var gjeldende, kan nå også dager med omsorgspenger overføres fra en omsorgsperson til en annen i perioder skole eller barnehage er stengt på grunn av covid-19-pandemien. Dette fremgår av den midlertidige forskriften § 4-2. 

Regjeringen skriver i pressemeldingen at adangen til overføring av praktiske årsaker er generell, men det oppfordres til å bruke denne muligheten for å sikre viktige samfunnsfunksjoner.

Kan arbeidsgiver nekte meg å være hjemme fra jobb ved stengt skole eller barnehage på grunn av covid-19-pandemien?

Nei. Det fremgår av den midlertidige forskriften at arbeidsmiljølovens bestemmelser om rett til permisjon ved barn og barnepassers sykdom, også gjelder når arbeidstakeren har krav på omsorgspenger etter den midlertidige forskriften. 

Er det bare foreldre som kan få permisjon og omsorgspenger når barn eller barnepasser er syk?

Nei, slike dager kan under visse vilkår overføres til samboer eller ektefelle, men det må det meldes fra om til NAV. 

Se også: Om omsorgspenger fra NAV

Kan jeg kreve hjemmekontor slik at jeg slipper å bruke omsorgsdager når barnehagen eller skolen er stengt?

I utgangspunktet ikke, men regjeringen oppfordrer likevel arbeidsgivere og arbeidstakere til å være fleksible. Mange foreldre har mulighet til å jobbe hjemmefra og enda flere har mulighet til mer fleksibel arbeidstid. Flest mulig bør benytte seg av det, sier regjeringen. 

Hva om jeg kommer for sent noen timer, fordi jeg måtte hjelpe mine barn for å komme i gang med hjemmeskolen, kan arbeidsgiver da trekke meg i lønn?

Strengt tatt kan arbeidsgiver trekke i lønn, men får håpe at det utvises smidighet fra alle parter i slike krisesituasjoner. Om barna er under 12 år, kan du også ta det som en dag med omsorgspenger.  

Kan arbeidsgiver nekte meg å bruke omsorgsdager fordi jeg har en jobb i en virksomhet som har en samfunnskritisk funksjon?

Vi ser at flere har tatt til orde for at arbeidsgiver kan nekte dette (vi sjekker med dem hvorfor de mener dette). Vi kan ikke se at et slikt generelt svar er korrekt og her må det skilles mellom to forskjellige situasjoner.

Dreier det seg om tilfellene som er omfattet av arbeidsmiljøloven § 12-9,
 
- nødvendig tilsyn med barnet når det er sykt,
- hvis barnet skal følges til legeundersøkelse eller annen oppfølging i forbindelse med sykdom, eller
- hvis den som har det daglige barnetilsynet er syk eller har permisjon etter denne paragraf på grunn av et annet barn,
 
så har arbeidstakeren krav på permisjon (og omsorgspenger etter folketrygdloven § 9-5). Dette gjelder for alle arbeidstakere, uavhengig av funksjon/stilling. Og arbeidsgiver kan ikke nekte permisjon.

Retten til permisjon fra arbeidet og retten til omsorgspenger er i henhold til den midlertidige forskriften utvidet til situasjoner der en arbeidstaker, frilanser eller selvstendig næringsdrivende er borte fra arbeidet fordi skole eller barnehage er stengt som følge av covid-19-pandemien. Dette gjelder for også alle arbeidstakere, uavhengig av funksjon/stilling. Og arbeidsgiver kan ikke nekte permisjon.

Men, hvis man er i en situasjon der barnet får et tilbud om barnehage/skole også under covid-19 pandemien, så er ikke retten til permisjon og omsorgspenger utvidet. For da er man ikke i en situasjon der skole eller barnehage er stengt for barnet. Dette gjelder bare for barn som bor med to foresatte der begge har kritiske samfunnsfunksjoner eller dersom barnet ikke bor sammen med begge foreldrene/foresatte, så er det tilstrekkelig at den som barnet etter avtale eller avgjørelse skal være hos, har en samfunnskritisk funksjon. Se nærmere her for hvem dette gjelder:https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/. I slike tilfeller vil arbeidsgiver kunne nekte permisjon.

Hvis bare en av foreldrene har en kritisk samfunnsfunksjon, og foreldrene bor sammen, så er barnehagen/skolen stengt for dette barnet og da har begge foreldrene rett til permisjon med omsorgspenger. Og arbeidsgiver kan da ikke kreve at det bare er den som ikke har en kritisk samfunnsfunksjon, som må ta alle dager. Vi kan ikke se at det er en hjemmel for det. Når det er sagt, så er det likevel viktig at regelendringene som følge av koronakrisen skal bidra til at nøkkelpersonell innenfor de samfunnskritiske funksjoner (som definert av myndighetene), i størst mulig grad skal kunne gå på jobb. Det er derfor viktig at alle i størst mulig grad bidrar til dette og at alle parter er fleksible.    

LO-advokatene på Facebook

LO-advokatenes Facebook-gruppe har hele tiden oppdatert informasjon om  aktuelle rettslige spørsmål  ifb med Corona viruset, som permittering, trygd- og arbeidsrett, personvern mv. For å avlaste forbundene er det nå i en viss utstrekning også åpnet for at medlemmene kan stille spørsmål som LO-advokatene vil besvare - så langt de har kapasitet. Bli med i LO-advokatenes FB-gruppe.