Korona og lærlinger

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Lærlinger

Midlertidig kompensasjonsordning for lærlinger

LO-advokatene

I anmodningsvedtak 389, 16. mars 2020, ba Stortinget regjeringen innføre en midlertidig ordning som sikrer lærlinger som mister lærlingplassen i forbindelse med virusutbruddet en inntektssikring på nivå med lærlingelønnen. Finanskomiteen presiserte senere i sin Innst. 197 S (2019–2020) at ordningen også skal gjelde lærlinger som blir permittert.

Midlertidig kompensasjonsordning for lærlinger

Den midlertidige ordningen, som følger opp tidligere vedtak i Stortinget, gjelder både permitterte og andre lærlinger som mister lærlingplassen. Lærlingene får en kompensasjon på 100 prosent av lønn opp til 12 482 kr per måned, og 62,4 prosent av lønn over dette, opp til 49 929 kroner. Kompensasjonen beregnes ut fra lønnen lærlingen hadde ved permittering eller opphør av lærlingplassen.

Se pressemelding fra regjeringen

Ordningen er forankret i dagpengeregelverket

§ 2-6.Midlertidig inntektssikringsordning for lærlinger – unntak fra folketrygdloven § 4-4 til § 4-6, § 4-15 første ledd og § 22-13 femte ledd

Dagpenger kan gis til en lærling som har mistet lærlingplassen eller er blitt permittert under covid-19-pandemien, og som fortsetter med utdanningen i dagpengeperioden. Folketrygdloven § 4-4 (krav til minsteinntekt), § 4-5 (reelle arbeidssøkere), § 4-6 første ledd (dagpenger under utdanning mv.) og § 22-13 femte ledd (Frister for framsetting av krav mv.) kommer ikke til anvendelse i denne perioden.

Dagpengene reduseres forholdsmessig når lærlingen er delvis permittert.

Det ytes hele eller graderte dagpenger i en full stønadsperiode på til sammen 52 uker. Folketrygdloven § 4-15første ledd kommer ikke til anvendelse.

Gis virkning for alle søknader om dagpenger som innvilges fra og med 20. mars 2020, jf. forskrift 26 mars 2020 nr. 458 § 6.

https://lovdata.no/forskrift/2020-03-20-368

LO-advokatene på Facebook

LO-advokatenes Facebook-gruppe har hele tiden oppdatert informasjon om  aktuelle rettslige spørsmål  ifb med Corona viruset, som permittering, trygd- og arbeidsrett, personvern mv. For å avlaste forbundene er det nå i en viss utstrekning også åpnet for at medlemmene kan stille spørsmål som LO-advokatene vil besvare - så langt de har kapasitet. Bli med i LO-advokatenes FB-gruppe.