Korona og studentene

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Studenter

Spørsmål og svar om studenters rettigheter ved permittering fra en deltidsjobb.

LO-advokatene

Spørsmål

Hvilke rettigheter har jeg hvis jeg blir permittert fra deltidsjobben?

Har studenter med jobb krav på dagpenger?

Er det vedtatt noen krisepakke for studenter?

Har studenter krav på permitteringslønn fra staten - dvs for dag 3-20 i en permitteringsperiode?

Arbeidsgiverperioden

Varslingsfristen

Har studenter krav på permitteringslønn fra staten - dvs for dag 3-20 i en permitteringsperiode?

Ja, alle som er permittert har krav på denne permitteringslønnen. Se den midlertidige forskriften for nærmere detaljer. 

Midlertidig forskrift

Hvilke rettigheter har jeg hvis jeg blir permittert fra deltidsjobben?

Ved permittering har du krav på lønn fra arbeidsgiver

  • fra du mottar permitteringsvarselet og til permitteringsfristen iverksettes,
  • og i arbeidsgiverperioden etter at permitteringen er iverksatt.

Etter utløpet av arbeidsgiverperioden, vil du ikke ha krav på dagpenger

Varslingsfristen

Varslingsfristen er som hovedregel 14 dager. Unntaksvis kan permittering varsles med 2 dagers frist – se vårt innlegg med spørsmål og svar om permittering.

Arbeidsgiverperioden

Arbeidsgiverperioden etter at permittering er iverksatt, var frem til 20. mars på 15 dager. Etter 20. mars er arbeidsgiverperioden 2 dager.

De nye reglene også vil gjelde for de som gikk ut i permittering før 20. mars. Se informasjon fra regjeringen.no. Eksempelvis hvis permitteringen ble iverksatt 12. mars, så hadde det gått 8 dager av arbeidsgiverperioden den 20. mars. De nye reglene betyr da at arbeidsgiverperioden anses som avsluttet.

Etter de nye reglene er arbeidstaker sikret full lønn (inntil 6G) fra dag 3 til dag 20 fra staten. I informasjon fra dagens statsråd, se regjeringen.no, er endringen omtalt som at arbeidsgiverperioden reduseres fra 15 til 2, og at "Staten tar deretter over inntektssikring av den permitterte". Det er fortsatt uklart hvordan staten vil løse dette i praksis.

Loven har som formål å bedre arbeidstakernes rettigheter ved at perioden med full lønn økes fra 15 til 20 dager. Det vil være en urimelig konsekvens hvis de nye reglene skal ha som effekt at deltidsarbeidende studenter kommer dårligere ut.

Men, hvis perioden på full lønn i 18 dager gis til de som har rett til dagpenger, vil studenter trolig ikke omfattes av ordningen. Det er derfor ikke mulig å konkludere før man ser det endelige regelverket.

Oppsummert:

  • Arbeidsgiver har lønnsplikt i perioden fra varsel gis til permittering iverksettes
  • Arbeidsgiver har lønnsplikt i arbeidsgiverperioden som etter 20. mars er på 2 dager
  • De nye reglene gjelder også for de som alt er permittert, slik at permitteringslønnen for de som har vært permittert i mer enn 2 dager opphører fra 20. mars og staten tar deretter over for den resterende dele (20 dager minus antall dager som arbeidsgiver har betalt). 
  • Studenter med deltidsjobb har ikke krav på dagpenger
  • Studenter omfattes av den nye ordningen med full lønn i perioden 3 – 20 dager etter iverksettelsen av permitteringen

Har studenter med jobb krav på dagpenger?

  • Studenter med deltidsjobb har ikke krav på dagpenger.
  • Studenter med fulltidsjobb kan ha krav på dagpenger.

Studenters rett til dagpenger er regulert i dagpengeforskriften § 4-3. Som hovedregel kan altså en student ikke motta dagpenger. De som ønsker å kombinere dagpenger under arbeidsløshet med utdanning/opplæring, må fremme en søknad om dette til NAV.

Et grunnkrav er at undervisningen må være forenlig med fulltidsarbeid. Det betyr derfor at den som arbeider deltid ikke har rett på dagpenger.

De ulike situasjonene man kan kombinere dagpenger og studier følger av dagpengeforskriften § 4-3 bokstav a-e.

Er det vedtatt noen krisepakke for studenter?

Finanskomiteen har vedtatt følgende:

Stortinget ber regjeringen komme tilbake med en midlertidig ordning gjennom Lånekassen for studenter som opplever inntektsbortfall som følge av korona-pandemien så raskt som mulig.

Det er noe uklart hva som vil ligge i en slik ordning. Komiteen viste til lånekassens ordning for studenter som grunnet nedsatt funksjonsevne ikke kan jobbe ved siden av utdanningen. Etter denne ordningen kan studenter få opp til kr 3 763 kr i ekstra stipend i måneden.

Det er dialog med lånekassen, og den 20.03.2020 publiserte regjeringen informasjon om den første delen av pakken for studenter. Den går ut på at studenter kan søke om lån og stipend for vårsemesteret 2020 helt frem til 15. april. Det betyr at studenter som har basert seg på inntekter fra jobb, nå vil kunne få utbetalt studiestøtte for januar, februar og mars, og i tillegg være sikret inntekt i april, mai og juni, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Det er kommet en ny del av krisepakken. Se her Studentpakke del 2

Se pressemeldingen: Regjeringen utvider søknadsfristen for lån og stipend hos lånekassen. 

LO-advokatene på Facebook

LO-advokatenes Facebook-gruppe har hele tiden oppdatert informasjon om  aktuelle rettslige spørsmål  ifb med Corona viruset, som permittering, trygd- og arbeidsrett, personvern mv. For å avlaste forbundene er det nå i en viss utstrekning også åpnet for at medlemmene kan stille spørsmål som LO-advokatene vil besvare - så langt de har kapasitet. Bli med i LO-advokatenes FB-gruppe.