Korona: Ferie og fritidsreiser

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Ferie og fritidsreiser og opparbeidet plusstid

Spørsmål og svar om ferien, ferieturer, reiser utenlands og avspasering av opparbeidet plusstid.

LO-advokatene

Spørsmål

Kan jeg endre ferieplaner pga. forhold knyttet til koronaviruset – for eksempel reiseforbud?

Jeg fikk innvilget ferie i påsken før jeg ble permittert. Nå vil jeg ikke benytte meg av ferien og heller spare opp til jeg kommer i jobb igjen. Men arbeidsgiveren mener at jeg må ta ut ferie som avtalt. Kan arbeidsgiver kreve det og har jeg da ingen inntekt?

Kan arbeidsgiveren endre godkjente ferieplaner?

Kan koronakrisen falle inn under «uforutsette hendinger» i ferieloven, slik at arbeidsgiveren kan endre allerede godkjente ferieplaner på grunn av koronakrisen?

Kan ferieloven fravikes i denne koronakrisen?

Kan arbeidsgiver pålegge ferie og skilles det her mellom ferie etter ferieloven og ferie utover ferieloven? Noen har jo tariffestede rettigheter til en ekstra ferieuke og noen har rett til ekstra ferie i henhold til arbeidsavtalen?

Når har jeg krav på å vite om hva som er godkjent eller fastsatt av ferie? 

Kan arbeidsgiver tvinge meg å ta ut opparbeidet plusstid/fleksitid?

Kan arbeidsgiver nekte meg å reise i min fritid?

Men hva hvis jeg reiser til et område som jeg vet vil resultere i et karantenepåbud?

Kan arbeidsgiver pålegge meg å reise til et sted i strid med anbefalinger fra helsemyndighetene?

Har jeg gyldig fravær hvis jeg i løpet av min ferie blir satt "karantenefast" i utlandet pga koronaviruset?

Hva skjer om jeg ikke kan komme meg på jobb fordi mitt fly er kansellert? Kan arbeidsgiver trekke meg i lønn?

Kan jeg endre ferieplaner pga. forhold knyttet til koronaviruset – for eksempel reiseforbud?

En arbeidsgiver bør strekke seg langt for at den ansatte da kan endre sine ferieplaner. Du kan neppe med loven i hånd kreve at ferien endres, men nektelse av å endre ferie må normalt ha saklige grunner, og arbeidsgiver må følge likebehandlingsprinsippet.

Jeg fikk innvilget ferie i påsken før jeg ble permittert. Nå vil jeg ikke benytte meg av ferien og heller spare opp til jeg kommer i jobb igjen. Men arbeidsgiveren mener at jeg må ta ut ferie som avtalt. Kan arbeidsgiver kreve det og har jeg da ingen inntekt?

Du har dessverre ikke krav på å få flyttet en fastsatt ferie. Dette er kun mulig hvis din arbeidsgiver aksepterer dette.

Det er imidlertid ikke slik at du da ikke har inntekt. Det er riktig at du ikke får dagpenger når du avvikler ferie og du må gi beskjed til NAV. Men du har krav på feriepenger som du har opptjent i fjor og disse skal utbetales uten skattetrekk.

De fleste arbeidsgivere håndterer en slik ordning at feriepenger blir utbetalt i juni, istedenfor lønn.  Dette er imidlertid ikke hovedregelen etter ferieloven, men ordningen blir akseptert fordi den er praktisk. Etter ferieloven har du krav på å få utbetalt feriepenger istedenfor lønn når du har ferie. Etter § 11 skal de utbetales siste vanlige lønningsdag før ferie, men du kan også kreve at feriepengene utbetales senest 1 uker før ferien tar til.

Det betyr at du har krav på å få utbetalt en forholdsmessig andel av feriepengene. Har du rett til 5 uker ferie, og tar ut to uker ferie mens du er permittert, har du krav på å få utbetalt 40% av feriepengene. Samme om du tar ut 2 dager, da har du krav på å få utbetalt 2/25 deler av feriepengene.

Kan arbeidsgiveren endre godkjente ferieplaner?

Arbeidsgiver kan endre avtalt ferie hvis det er nødvendig på grunn av uforutsette hendinger, jf ferieloven § 6. Slik endring kan bare foretas når avvikling av den fastsatte ferien på grunn av uforutsette hendinger vil skape vesentlige driftsproblemer, og det ikke kan skaffes stedfortreder. Arbeidsgiver må i så fall på forhånd drøfte spørsmål om endring med arbeidstaker. Arbeidstaker har rett til å la seg bistå av en tillitsvalgt under drøftingen. Under drøftingen plikter arbeidstaker å gi opplysninger om merutgifter som vil bli krevet erstattet.

Kan koronakrisen falle inn under «uforutsette hendinger» i ferieloven, slik at arbeidsgiveren kan endre allerede godkjente ferieplaner på grunn av koronakrisen?

Ja, men bare hvis det innebærer at en person nektes å ta ut ferie fordi det er av vesentlig betydning for driften at arbeidstakeren står i arbeid. Denne hjemmelen kan altså ikke brukes for å endre fremtidige planer, og pålegge arbeidstakerne å ta ut ferie nå. Endring kan typisk være aktuelt hvis mange i bedriften blir syke som følge av koronaviruset, slik at det er nødvendig å sette inn annet personell. I slike tilfeller skal arbeidsgiver dekke merkostnadene ved endring av ferie, noe som i en viss grad sikrer mot misbruk. Merkostnader som arbeidstakeren ikke har gitt opplysninger om under drøfting, kan bare kreves erstattet i den utstrekning de fremstår som nærliggende følger av omleggingen (ferieloven § 6 (3)).

Kan ferieloven fravikes i denne koronakrisen?

Nei, loven kan ikke fravikes til skade for arbeidstaker, med mindre det fremgår av ferieloven at en bestemmelse kan fravikes ved avtale. Hvis man inngår en avtale som er til skade for arbeidstaker, så må den inngås skriftlig. Arbeidsgiver kan ikke påberope seg en muntlig avtale som er til skade for arbeidstaker.

Dette kan stille seg annerledes hvis arbeidsgiver er bundet av tariffavtalebestemmelser som fraviker loven. Da kan disse bestemmelser anvendes overfor alle arbeidstakere som utfører arbeid av den art tariffavtalen omfatter, forutsatt at et flertall av arbeidstakerne er bundet av tariffavtalen. (Ferieloven § 3). 

Kan arbeidsgiver pålegge ferie og skilles det her mellom ferie etter ferieloven og ferie utover ferieloven? Noen har jo tariffestede rettigheter til en ekstra ferieuke og noen har rett til ekstra ferie i henhold til arbeidsavtalen?

Arbeidsgiveren har en viss styringsrett når det gjelder fastsettelse av ferien, men må gjøre dette innenfor rammene som ferieloven og avtalene forøvrig setter. Å kreve at all ferie tas ut umiddelbart, i håp om å kunne unngå permitteringer, er ikke tillatt.

Når det gjelder ferie fastsatt i ferieloven, så følger det av ferieloven at ferie skal drøftes med den enkelte arbeidstaker eller vedkommendes tillitsvalgte. Dette skal skje i god tid før ferien. Oppnås ikke enighet, fastsetter arbeidsgiver tiden for ferien innenfor de grenser som følger av §§ 7-9.

Her kan arbeidstaker blant annet kreve at hovedferien som omfatter 18 virkedager, gis i hovedferieperioden 1. juni – 30. september. Videre kan arbeidstakeren kreve å ta de syv resterende feriedager samlet i løpet av ferieåret. For disse dager er det ikke fastsatt en bestemt tidsperiode. Fyller arbeidstakeren 60 år i løpet av ferieåret, har vedkommende i tillegg ekstraferie på 6 virkedager. For disse dager er det heller ikke fastsatt en bestemt tidsperiode.

For tariffavtalte ekstra feriedager, må tariffavtalene sjekkes, for her kan det være forskjellige reguleringer, herunder om hva som skal til for eventuelt å fravike det som er regulert.

For de som har ekstra ferie i henhold til arbeidskontrakten, vil muligheten for at arbeidsgiver pålegger å ta ut ekstra ferien være avhengig av hvordan retten til ekstra ferie er regulert i arbeidskontrakten.  

Når har jeg krav på å vite om hva som er godkjent eller fastsatt av ferie? 

Arbeidstaker har rett til å få svar om feriefastsetting tidligst mulig og senest 2 måneder før ferien tar til. Her gjelder det imidlertid likevel et unntak, nemlig hvis særlige grunner er til hinder for dette. Her anbefaler vi at begge parter utviser stor fleksibilitet i denne koronatiden.

Kan arbeidsgiver tvinge meg å ta ut opparbeidet plusstid/fleksitid?

Hvordan opparbeidet plusstid kan avspaseres, er ikke lovregulert. Arbeidsgiver vil derfor ha en styringsrett over når arbeidstakerne kan avspasere. Det kan imidlertid være regulert i avtaler eller retningslinjer, og skal disse følges.

Kan arbeidsgiver nekte meg å reise i min fritid?

Arbeidsgiver kan i utgangspunktet ikke nekte en arbeidstaker å reise til bestemte steder på sin egen fritid. Arbeidsgiver kan tilby arbeidstaker kompensasjon for å ikke reise. Hvis arbeidsgiver pålegger arbeidstaker karantene etter en fritidsreise, har arbeidsgiver lønnsplikt. Det kan gjelde unntak fra dette, f.eks, kan helseberedskapsloven med forskrifter gi arbeidsgiver rett til å nekte helsearbeidere mv å utføre enkelte fritidsreiser ( LOV-2000-06-23-56).

Men hva hvis jeg reiser til et område som jeg vet vil resultere i et karantenepåbud?

NHO skriver følgende om dette:
"Det klare utgangspunktet er det ligger utenfor arbeidsgivers styringsrett å sette begrensninger for hvor arbeidstaker kan oppholde seg i ferietid og fritid. Arbeidsgiver kan imidlertid alltid fraråde ansatte slike reiser og informere om hvilke  konsekvenser smitte hos en eller flere ansatte kan få for driften. I medhold den ulovfestede lojalitetsplikten vil arbeidsgiver imidlertid kunne pålegge arbeidstakere ikke å reise til områder som etter myndighetens råd utløser karantene og derved setter arbeidstaker ute av stand til å erlegge arbeidsytelsen etter reisen. Det anbefales å til enhver tid holde seg oppdatert på myndighetens vurderinger. Dersom arbeidstaker har saklige grunner for slike reiser, kan dette stille seg annerledes. Det oppfordres til en god dialog med de ansatte før beslutning tas. Om arbeidstaker tross arbeidsgivers rettmessige pålegg gjennomfører reisen, vil det som utgangspunkt ikke løpe lønnsplikt i etterfølgende karanteneperiode. Slike tilfeller må vurderes fra sak til sak, og etter dialog med den aktuelle ansatte.

Mer info:  NHOs nettsider

Kan arbeidsgiver pålegge meg å reise til et sted i strid med anbefalinger fra helsemyndighetene?

Bedriftene kan normalt ikke pålegge noen arbeidstakere å reise på konferanser mv til områder i strid med anbefalinger fra helsemyndighetene. Unntak kan tenkes i noen helt spesielle situasjoner, typisk for helsepersonell mv som primært utfører sitt arbeid i det aktuelle området, og ikke i Norg

Har jeg gyldig fravær hvis jeg i løpet av min ferie blir satt "karantenefast" i utlandet pga koronaviruset?

Du har gyldig fravær, men du kan ikke kreve lønn med mindre dette følger av din arbeidsavtale. Du kan ha rett på sykepenger.

Hva skjer om jeg ikke kan komme meg på jobb fordi mitt fly er kansellert? Kan arbeidsgiver trekke meg i lønn?

I utgangspunktet har arbeidsgiver ikke lønnsplikt når arbeidstakeren ikke kommer på jobben, heller ikke under slike omstendigheter. Håper at partene finner gode løsninger i slike krisesituasjoner.

LO-advokatene på Facebook

LO-advokatenes Facebook-gruppe har hele tiden oppdatert informasjon om  aktuelle rettslige spørsmål  ifb med Corona viruset, som permittering, trygd- og arbeidsrett, personvern mv. For å avlaste forbundene er det nå i en viss utstrekning også åpnet for at medlemmene kan stille spørsmål som LO-advokatene vil besvare - så langt de har kapasitet. Bli med i LO-advokatenes FB-gruppe.

LO-advokatene på Facebook

LO-advokatenes Facebook-gruppe har hele tiden oppdatert informasjon om  aktuelle rettslige spørsmål  ifb med Corona viruset, som permittering, trygd- og arbeidsrett, personvern mv. For å avlaste forbundene er det nå i en viss utstrekning også åpnet for at medlemmene kan stille spørsmål som LO-advokatene vil besvare - så langt de har kapasitet. Bli med i LO-advokatenes FB-gruppe.