Korona: Yrkesskade - yrkessykdom

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
person vasker hender med såpe og vann
Adobe Stock Yrkesskade - yrkessykdom

Koronarelaterte skader og yrkessykdommer

Kan koronarelaterte skader og sykdommer godkjennes som yrkesskade?

LO-advokatene

Kan Covid-19 godkjennes som yrkesskade/yrkes-sykdom?

Hva skal til for å sannsynliggjøre årsakssammenheng mellom arbeid og smitte?

 

Hva skal til for å sannsynliggjøre årsakssammenheng mellom arbeid og smitte?

For å oppnå yrkessykdomsdekning må krav til årsakssammenheng i ftrl. § 13-4 være oppfylt.
Smitte florerer overalt i samfunnet og praktiseringen av beviskravet kan være helt avgjørende for om helsepersonell mv får dekning hvis de pådrar seg Korona.
I Danmark er man ikke pålagt å påvise en konkret smittekilde for Korona. Hvis arbeidstakere er utsatt for smitterisiko i sitt arbeid er det normalt tilstrekkelig til å sannsynliggjøre at smitte har skjedd.

LO har i brev til NAV (12.05.2020) bedt om en bekreftelse på at de nye reglene vil bli praktisert på samme måte som i Danmark.

Pressemelding - koronasmitte og covid-19 yrkessykdom - 07.04.2020

Nå endrer regjeringen yrkesskadereglene i folketrygden, slik at helsepersonell som smittes av koronaviruset på jobb sikres gode økonomiske rettigheter. Reglene trer i kraft straks, og vil gjelde fra 1. mars 2020.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/yrkesskadeerstatning-ved-koronasmitte/id2697065/

Kan Covid-19 godkjennes som yrkesskade/yrkes-sykdom?

Yrkessykdomsdekning er mulig, men kravene til bevis for at coronavirussmitte er påført i arbeidet kan bare unntaksvis oppfylles. Arbeidsulykkesbestemmelsen i yrkesskadelovverket er lite aktuell, men for laboranter, helsepersonell og andre særskilt utsatte kan det etter vårt syn være en viss yrkessykdomsdekning. "Sikkerhetsventilen" i yrkesskadeforsikringsloven kan også gi grunnlag for dekning for personell som er utsatt for særlig smitterisiko.

LO-advokatene på Facebook

LO-advokatenes Facebook-gruppe har hele tiden oppdatert informasjon om  aktuelle rettslige spørsmål  ifb med Corona viruset, som permittering, trygd- og arbeidsrett, personvern mv. For å avlaste forbundene er det nå i en viss utstrekning også åpnet for at medlemmene kan stille spørsmål som LO-advokatene vil besvare - så langt de har kapasitet. Bli med i LO-advokatenes FB-gruppe.