Etterlyser et krafttak for industri og klima

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

- Etterlyser et krafttak for industri og klima

Klimaomstillingen skjer i et stadig raskere tempo. Skal Norge henge med må vi ta grep om industri- og energipolitikken. Det er utgangspunktet for en ny energi- og industripolitisk plattform som lanseres i dag.

Klima og miljø

- Vi trenger et grønt taktskifte, det er velkjent. Alle land trapper opp energi- og klimainnsatsen og Norge må henge med. Da må man se energi- og industripolitikken som en helhet i større grad enn vi har gjort til nå. Dette er et ønske om et krafttak for industri og klimaomstilling, sier Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO. 

- Denne felles plattformen om å sikre at Norge har et bærekraftig og konkurransedyktig næringsliv. Vi har gode klynger, med innovative bedrifter og kompetente medarbeidere. Da må vi legge til rette for at de fortsatt kan hevde seg på verdensmarkedet, legger LO-leder Peggy Hessen Følsvik til. 

Les felles energi- og industripolitisk plattform.

Oppdatert – ett år etter:

Les Statusrapport august 2022

Et større bilde 

Det er også bakteppet for den felles energi- og industripolitiske plattformen som LO og NHO har utarbeidet samme med Fellesforbundet, Industri Energi, El og IT Forbundet, Norsk olje og gass, Norsk Industri, Energi Norge og Nelfo.  

- Dette er godt, gammeldags partssamarbeid hvor vi har prøvd å tegne et større bilde av de utfordringene vi står overfor, og de løsningene vi mener trengs, sier LO-lederen. 

De to viser til at Norge har vært ledende på å kople industri, klima og kraft. Nå ser vi at landene rundt oss trapper opp innsatsen, samtidig som EUs klimamål og strategier legger klare føringer for hvilke løsninger som vil etterspørres de neste tiårene.  

- Selv om vi er godt posisjonert, vil den omfattende energi- og klimaomstillingen som Europa legger opp til ha stor betydning for en eksportorientert energi- og industrinasjon som Norge. Mulighetene er store, men det forutsetter at vi gjør kloke og riktige valg, sier Almlid.  

Eksportgap 

Eksport legger derfor grunnlag for en betydelig del av verdiskaping og sysselsetting i hele Norge. Eksport utenom olje og gass la i 2017 grunnlag for omkring 465 000 sysselsatte, om lag 25 prosent av alle sysselsatte i norsk næringsliv.  

Legger man til sysselsettingsvirkningene av petroleumsutvinningen, legger eksporten totalt sett grunnlag for flere enn 600 000 arbeidsplasser. Utfordringen de siste årene har ligget i et voksende eksportunderskudd, særlig fra fastlandsindustrien. 

- Skal vi tette eksportgapet må vi videreutvikle våre konkurransefortrinn, de sterke klyngene innen industri- og energi. Det er tid for et krafttak for ny industrisatsing og klimaomstilling i Norge, for å sikre eksport, arbeidsplasser og verdiskaping i fremtiden, sier LO-lederen. 

Nye klimaambisjoner  

- Vår klare anbefaling er at det nå er tid for et krafttak for industrisatsing og klimaomstilling i Norge, for å sikre eksport, arbeidsplasser og verdiskaping i fremtiden. Da må vi unngå å bli fastlåst i en tilspisset debatt om klimaomstillingen skal gjennomføres, og om hva den fornybare kraften skal brukes til, sier Almid. 

Han viser til at rammene for denne utviklingen settes av stadig tydeligere og mer ambisiøse klimamål, som i European Green Deal og EUs industristrategi. Norges forsterkede klimamål er å redusere utslippene med minst 50 prosent og opp mot 55 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990-nivå, i samarbeid med EU. Og frem mot 2050 skal lavutslippssamfunnet realiseres med netto null utslipp. 

- Nye klimaambisjoner setter fart og retning i et grønt kappløp der fornybar kraft står sentralt. Mange av de industrielle mulighetene vi peker på, som hydrogen og batteriproduksjon, er kraftkrevende. Da trengs det mer kraft. Vi står i et taktskifte i klima- og energiomstillingen, da er det avgjørende med både langsiktighet og hastighet i beslutninger, legger Følsvik til. 

Åtte ambisjoner for fremtiden

Åtte ambisjoner for fremtiden:  

1. Utvikle en verdikjede for havvind, der vi videreutvikler vår konkurransedyktig leverandørindustri til å ta markedsandeler i havvindmarkedet. Vi kan ta en ledende posisjon innen flytende havvind. 

2. Videreutvikle og bygge en batteriverdikjededer norske bedrifter tar posisjoner i markedet for batteripakker, fra råmaterialer til sammensetning av batterimoduler. 

3. Etablere en storskala produksjon av hydrogen og ammoniakk for klimaomstilling av egen industri- og transportsektor, med en skalering som sikter mot eksport. 

4. Videreutvikle jobb- og verdiskaping fra petroleumsindustrien, og bidra til at denne blir en motor for utvikling av nye eksportløsninger innen havvind transport og lagring av CO2 samt reformere naturgassen til hydrogen med CCS. 

5. Skalere opp CO2-fangst og -lagring som en helt avgjørende klimateknologi innen industri og energigjenvinning i Norge og Europa. 

6. Prosessindustrien må finne løsninger for ytterligere reduksjon i produktenes karbonintensitet, øke teknologiinnhold og ta nye posisjoner både oppstrøms og nedstrøms i verdikjedene.  

7. Satse tungt på utvikling av fornybarnæringen der oppgradering og fornyelse av vannkraften står sentralt i vårt kraftsystem, men også andre energiformer. Digitalisere kraftsystemet og utvikling av markedsløsninger vil være nødvendig. Vi har kapasitet til å videreutvikle globale fornybaraktører med utgangspunkt i norske virksomheters kompetanse. 

8. Det må fastsettes tydelige mål om energieffektivisering med minimum 10 TWh innen 2030. Viktige virkemidler vil være utrulling av smarthusteknologi og nye forretningsmodeller for energistyring.