-Vi sier nei til moderne slaveri!

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
LO-leder Peggy Hessen Følsvik i samtale med President Kassahun Follo fra CETU Etiopia under lanseringen av LOs deltakelse i det nye Noradprogrammet mot de verste formene for barnearbeid, menneskehandel og tvangsarbeid.Foto: Ida Fagervold, LO

-Vi sier nei til moderne slaveri!

Fagbevegelsen i Etiopia og Ghana skal sammen med LO styrke innsatsen for å avskaffe de verste formene for barnearbeid, menneskehandel og tvangsarbeid. LO inviterte til lansering av dette nye treårige programmet med et virtuelt seminar for alle involverte.

Internasjonalt

Anti-trafficking i Etiopia

President Kassahun Follo fra CETU, landsorganisasjonen i Etiopia (Confederation of Ethiopian Trade Unions), la vekt på hvordan dette programmet vil bidra til å sikre bedre koordinering og samarbeid på lokalt nivå. Lokale anti-trafficking komiteer skal opprettes og styrkes ytterligere. De skal bestå av tillitsvalgte, religiøse ledere, offentlige institusjoner (arbeidstilsyn, skatt og politi)  og representanter fra sivilsamfunn. De vil kunne iverksette målrettede tiltak gjennom bedre overvåking av forekomsten av menneskehandel.

I Etiopia lever 614.000 personer i moderne slaveri i dag, og landet har en av verdens høyeste forekomster av barnearbeid. Det er særlig de mange internt fordrevne og flyktningene som er utsatt for slaverilignende arbeidsforhold.

Barnearbeid i Ghana

I Ghana finner en flere av de verste formene for barnearbeid, menneskehandel og tvangsarbeid i kakao og fiskerisektoren. Hele 294.000 barn i Ghanas kakaosektor utsettes for farlig og potensielt skadelig arbeid. Visegeneralsekretær Joshua Ansah fra landsorganisasjonen GTUC i Ghana (Ghana Trade Unions Congress), fortalte om utfordringene i landet, men også de gode mulighetene for endring gjennom landets relativt godt fungerende trepartssamarbeid på nasjonalt nivå.

Tillitsvalgte i førstelinjen

Seminaret ble ledet av LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Kathrine Fauske, leder av LOs internasjonale avdeling. LO-lederen startet møtet med en gjennomgang av forekomsten av moderne slaveri, og trakk viktige paralleller til hvordan partene i Norge bidro til å bekjempe barnearbeid med konstruktivt samarbeid.

Peggy fortalte også om utfordringene med sosial dumping i Norge i dag. Særlig arbeidsmigranter fra land i Øst og Sentral-Europa opplever utnytting og alvorlige rettighetsbrudd. I kampen mot sosial dumping utgjør de tillitsvalgte i LOs forbund førstelinjen, og er i den beste posisjonen til å identifisere og avdekke alvorlige arbeidsrettsbrudd.

-Vi mener at et organisert arbeidsliv, rettferdig konkurranse, allmenngjøring av lønn i utsatte sektorer og styrket arbeidstilsyn er effektive tiltak for å bekjempe sosial dumping, understreket Peggy. Hun la vekt på at LO tar disse erfaringene med inn i det nye programmet, der LO og partnere vil påvirke myndighetene til å forbedre lovverket og iverksette nødvendige tiltak som for eksempel styrket arbeidstilsyn. I tillegg vil programmet legge vekt på konstruktivt samarbeid med arbeidsgiversiden, og gjøre sårbare arbeidere mer motstandsdyktige mot rekruttering til moderne slaveri gjennom opplæring, kunnskap og organisering.

Nytt Norad program

Seniorrådgiver i Norad, Tuva Bugge fortalte om det nye bistandsprogrammet som har tre overordnete målsettinger relatert til myndigheters rolle, arbeidsgiver og verdikjeder, samt motstandsdyktighet for sårbare arbeidere. Hun orienterte videre om at Norad i dette programmet hadde et særskilt fokus på Etiopia, Ghana, Malawi og Uganda, fordi disse landene inngår som såkalte ‘stifinnerland’ i den internasjonale Alliansen 8.7 som har som felles mål å avskaffe moderne slaveri i tråd med FNs bærekraftsmål. Bugge understreket at LOs program passet godt inn i denne porteføljen, og at anstendig arbeid gjennom sterke fagforeninger er viktig for å forebygge moderne slaveri.

I Ghana og Etiopia koordinerer LO med NHO som har samarbeidsprosjekter med arbeidsgiverorganisasjonene i begge land. Henrik Munthe fra NHO, la i sitt innlegg vekt på at næringslivet støtter avskaffelsen av moderne slaveri så fort som mulig. Han minnet om viktige internasjonale føringer som FNs veiledende prinsipper og påpekte viktigheten av sosiale sikkerhetsnett og jobbskaping for å forebygge moderne slaveri.

LO mener at hvis anstendig arbeid for alle arbeidere var en realitet, ville det ikke være noe moderne slaveri. Dette foreslåtte programmet blir sett på som et supplement til LOs pågående program for anstendig arbeid. Som den fremste talsmann for faglige rettigheter, mener LO at fagbevegelsen har en viktig rolle å spille i kampen mot moderne slaveri.

Kontakt

Kontakt