Innsatsen mot seksuell trakassering styrkes

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Innsatsen mot seksuell trakassering styrkes

- Det er veldig gledelig at det nå kommer på plass et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering, sier LOs førstesekretær Julie Lødrup.

Et likestilt arbeidsliv

LO har fått gjennomslag for at Diskrimineringsnemnda nå gis myndighet til å håndheve forbudet mot seksuell trakassering, på linje med forbudene mot trakassering på grunn av blant annet kjønn, etnisitet, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering.

- Seksuell trakassering er i dag den eneste formen for trakassering som er regulert i Likestillings- og diskrimineringsloven, som Diskrimineringsnemnda ikke kan behandle. Dette misforholdet har blitt påpekt av blant andre LO gjentatte ganger. Nå foreslås det rettet opp og det er gledelig, sier Lødrup.

LO støtter hovedforslagene i høringssaken fra Barne- og likestillingsdepartementet.

- Diskrimineringsnemnda gis også med dette forslaget myndighet til å ilegge oppreisning i slike saker innenfor arbeidslivet og ilegge erstatning i enkle saksforhold i slike saker på alle samfunnsområder. Det er veldig bra.

- Forslaget legger også opp til at Diskrimineringsnemndas kapasitet styrkes gjennom å utvide antall avdelinger fra tre til fire og at Likestillings- og diskrimineringsombudets veiledningsrolle styrkes. Dette er to viktige og riktige grep som LO slutter opp om.

Samtidig peker LO på noen områder som det bør jobbes videre med, for ytterligere å styrke både lovverket og håndhevingen av det.

- LO vil oppfordre departementet til å utrede lovfesting av erstatningsansvar for arbeidsgivere ved brudd på vernebestemmelsen i Likestillings- og diskrimineringsloven.

LO mener det er positivt at arbeidsgivers plikt til å forebygge seksuell trakassering tydeliggjøres i høringsforslaget Styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten fra Barne- og likestillingsdepartementet.

- Forebygging av seksuell trakassering er en viktig del av aktivitets- og redegjørelsesplikten. At det fremmes en sak som samlet sett styrker aktivitets- og redegjørelsesplikten, er positivt.

Aktivitets- og redegjørelsesplikten er et sentralt virkemiddel i likestillingspolitikken. LO er enig i at Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) bør ha veiledningsansvar og kan føre kontroll med oppfyllelsen av aktivitets- og redegjørelsesplikten, slik departementet nå legger opp til.

- For å kunne utføre et slikt oppdrag, må LDO styrkes ytterligere, understreker Lødrup.

LO er derimot uenig i aktivitets- og redegjørelsesplikten ikke skal håndheves eller sanksjoneres utover den kontrollen LDO skal utføre.

- Dette innebærer en svekkelse sammenlignet med dagens modell, der Diskrimineringsnemnda blant annet kan fatte vedtak om tvangsmulkt. LO ser ingen grunn til å svekke håndhevingen av aktivitets- og redegjørelsesplikten på dette punktet, fremhever Lødrup.

Høring - Forslag om etablering av et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering

Høring - Styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten

Kontakt