Innsatsen mot seksuell trakassering styrkes

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Innsatsen mot seksuell trakassering styrkes

- Det er veldig gledelig at det nå kommer på plass et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering, sier LOs førstesekretær Julie Lødrup.

Et likestilt arbeidsliv Sist oppdatert:

LO har fått gjennomslag for at Diskrimineringsnemnda nå gis myndighet til å håndheve forbudet mot seksuell trakassering, på linje med forbudene mot trakassering på grunn av blant annet kjønn, etnisitet, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering.

- Seksuell trakassering er i dag den eneste formen for trakassering som er regulert i Likestillings- og diskrimineringsloven, som Diskrimineringsnemnda ikke kan behandle. Dette misforholdet har blitt påpekt av blant andre LO gjentatte ganger. Nå foreslås det rettet opp og det er gledelig, sier Lødrup.

LO støtter hovedforslagene i høringssaken fra Barne- og likestillingsdepartementet.

- Diskrimineringsnemnda gis også med dette forslaget myndighet til å ilegge oppreisning i slike saker innenfor arbeidslivet og ilegge erstatning i enkle saksforhold i slike saker på alle samfunnsområder. Det er veldig bra.

- Forslaget legger også opp til at Diskrimineringsnemndas kapasitet styrkes gjennom å utvide antall avdelinger fra tre til fire og at Likestillings- og diskrimineringsombudets veiledningsrolle styrkes. Dette er to viktige og riktige grep som LO slutter opp om.

Samtidig peker LO på noen områder som det bør jobbes videre med, for ytterligere å styrke både lovverket og håndhevingen av det.

- LO vil oppfordre departementet til å utrede lovfesting av erstatningsansvar for arbeidsgivere ved brudd på vernebestemmelsen i Likestillings- og diskrimineringsloven.

LO mener det er positivt at arbeidsgivers plikt til å forebygge seksuell trakassering tydeliggjøres i høringsforslaget Styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten fra Barne- og likestillingsdepartementet.

- Forebygging av seksuell trakassering er en viktig del av aktivitets- og redegjørelsesplikten. At det fremmes en sak som samlet sett styrker aktivitets- og redegjørelsesplikten, er positivt.

Aktivitets- og redegjørelsesplikten er et sentralt virkemiddel i likestillingspolitikken. LO er enig i at Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) bør ha veiledningsansvar og kan føre kontroll med oppfyllelsen av aktivitets- og redegjørelsesplikten, slik departementet nå legger opp til.

- For å kunne utføre et slikt oppdrag, må LDO styrkes ytterligere, understreker Lødrup.

LO er derimot uenig i aktivitets- og redegjørelsesplikten ikke skal håndheves eller sanksjoneres utover den kontrollen LDO skal utføre.

- Dette innebærer en svekkelse sammenlignet med dagens modell, der Diskrimineringsnemnda blant annet kan fatte vedtak om tvangsmulkt. LO ser ingen grunn til å svekke håndhevingen av aktivitets- og redegjørelsesplikten på dette punktet, fremhever Lødrup.

Høring - Forslag om etablering av et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering

Høring - Styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten

Kontakt