Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP)

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Alle arbeidsgivere i offentlig sektor, og arbeidsgivere i privat sektor over en viss størrelse, har også en plikt til å rapportere om status når det gjelder likestilling mellom kvinner og menn,.

Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP)

I likestillings- og diskrimineringsloven er det en egen bestemmelse som gir alle arbeidsgivere en plikt til å arbeide «aktivt, målrettet og planmessig» for å fremme likestilling og hindre diskriminering.

Et likestilt arbeidsliv

Alle arbeidsgivere i offentlig sektor, og arbeidsgivere i privat sektor over en viss størrelse, har også en plikt til å rapportere om status når det gjelder likestilling mellom kvinner og menn, og hvordan de arbeider for å hindre diskriminering på alle diskrimineringsgrunnlag. Dette kalles aktivitets- og redegjøresesplikten (ARP).

Arbeidet med ARP skal i følge likestillings- og diskrimineringsloven blant annet omfatte områdene rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter, tilrettelegging og mulighet for å kombinere arbeid og familieliv.

I følge loven skal arbeidsgivere i offentlig sektor, og alle private arbeidsgivere som jevnlig sysselsetter mer enn 50 ansatte, arbeide etter en firetrinns metode:

a) undersøke om det finnes risiko for diskriminering eller andre hindre for likestilling, herunder annethvert år kartlegge lønnsforhold fordelt etter kjønn og bruken av ufrivillig deltidsarbeid,

b) analysere årsakene til identifiserte risikoer,

c) iverksette tiltak som er egnet til å motvirke diskriminering, og bidra til økt likestilling og mangfold i virksomheten og

d) vurdere resultater av arbeidet etter bokstav a til c.

Det samme gjelder i private virksomheter som jevnlig sysselsetter mer enn 20 ansatte, hvis en av arbeidsivets parter i virksomheten krever det.

LO mener ARP er et viktig virkemiddel i arbeidet for likestilling og mot diskriminering, og oppfordrer tillitsvalgte til å følge opp dersom arbeidsgivere ikke er klar over denne plikten, eller av andre grunner ikke gjennomfører et aktivt likestillings og ikke-diskrimineringsarbeid.

LO samarbeider med de andre hovedorganisasjonene, Bufdir (som også er likestillingsdirektorat) og Likestillings- og diskrimimeringsombudet (LDO) om utvikling av veiledningsmateriel. Du kan lese mere om ARP på hjemmesidene til Bufdir: www.bufdir.no/

 

Kontakt