Mestertillitsvalgt

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
To personer som står på stige under kraftledninger. Foto.
Foto: Iris Loonen/Plainpicture/NTB

Mestertillitsvalgt

De tillitsvalgte er ryggraden fagbevegelsen og det er gjennom tillitsvalgte at LO kommer i kontakt med medlemmene. Prosjektet «Mestertillitsvalgt – kompetansebygging gjennom tillitsvalgtarbeid i praksis» er et tiltak i forbindelse med Tillitsvalgtes år 2019. Det har ikke tidligere blitt sett på sammenheng mellom tillitsvalgtes erverv av kompetanse og dokumentasjon av denne. LO og forbundene ønsker derfor gjennom prosjektet å vise at kompetanse ervervet gjennom arbeid som tillitsvalgt har verdi, utgjør en forskjell og kan synliggjøres.

Tillitsvalgt

Hovedmålsetningen i prosjektet er økt kjennskap til og anerkjennelse av en
tillitsvalgt sin totale kompetanse. Et viktig delmål i prosjektet er å følge opp Nasjonal kompetansepolitisk strategi med flere konkrete erfaringer i praktisk bruk av konseptet «Balansekunst» (Skjerve og Simeou 2018). Gjennom Mestertillitsvalgt
ønsker derfor LO og forbundene å undersøke om bruk av konseptet «Balansekunst» kan være en egnet modell til å beskrive kompetansen som utvikles hos tillitsvalgte slik at den forstås av både tillitsvalgte og de som tillitsvalgte samarbeider med.

Alle LOs forbund ble invitert til å foreslå deltakere til prosjektet. Det ble satt krav om at man skulle ha vært tillitsvalgt i minimum tre år for å delta slik at de skulle ha hatt tid til å høste erfaringer fra rolleutøvelsen og opparbeide seg nødvendig kompetanse for å fylle denne. Utvalget på 37 tillitsvalgte som deltok i prosjektet representerer bådevariasjon og bredde i sektor, kjønn, geografi, alder og antall år som tillitsvalgt. Erfaringen både fra balansemodellen og Fafo er at det finnes fellestrekk som fremstår tydelig til tross for variasjonen og ulikhetene, og at det dermed er mulig å definere nøkkelkompetanser og lage en kompetanse- standard
for rollen, samt å trekke allmenn kunnskap fra det spesielle.

For å oppnå målet om økt kunnskap om og anerkjennelse av de tillitsvalgtes totale kompetanse, omfatter prosjektet to aktiviteter. De tillitsvalgtes realkompetanse undersøkes ved bruk av modellen og metoden fra Balansekunst. Konseptet Balansekunst baserer seg på intervjuer med tillitsvalgte om hva de selv mener er viktigst for å løse rollen som tillitsvalgt på en god måte. I tillegg har Fafo gjennomført en kvalitativ undersøkelse om hvordan de tillitsvalgte har ervervet seg den kompetansen de besitter. Fafo undersøker hvordan de tillitsvalgte erverver seg nødvendig kompetanse for å fylle tillitsvalgtrollen. Det handler om organisert opplæring, som deltakelse på kurs i regi av fagbevegelsen, men også om uformell læring som skjer gjennom det daglige arbeidet. Gjennom kvalitative intervjuer med tillitsvalgte på ulike nivåer og på tvers av sektorer fant Fafo at de tillitsvalgte vurderer begge typer læring som viktig (Jensen 2019). Det fremkommer at en vekselvirkning mellom kurs/skolering, erfaringslæring og det praktiske arbeidet anses som nødvendig for å fylle rollen som tillitsvalgt. De tillitsvalgte anser likevel det praktiske arbeidet som særlig verdifullt. I dette ligger det konkrete arbeidet de gjør med saker fra medlemmene, samt praksisfellesskapet mellom tillitsvalgte på virksomhetsnivå, i fagforeningen og forbund. Fafos undersøkelse i forbindelse med prosjektet finnes i sin helhet i Fafo-notat 2019:26 Læring som tillitsvalgt (Jensen 2019).

Hovedmålet med prosjektet er økt kjennskap til og anerkjennelse av en tillitsvalgt sin totale kompetanse. LO og forbundene ønsker å vise at kompetanse ervervet gjennom arbeid som tillitsvalgt har verdi, utgjør en forskjell og kan synliggjøres.