Støtte til kultur

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Støtte til kulturtiltak

LO gir støtte til kulturtultak. Ordningen skal blant annet bidra til å styrke arbeiderbevegelsens engasjement, innsats og rolle i lokal kulturvirksomhet. Kulturmidlene utlyses hver høst.

LOs kulturpolitiske holdning er at kultur er et fellesgode og et verdifullt samspill mellom mennesker, uavhengig av politiske, sosiale, etniske og språklige grenser. 

Støtteordningen skal bidra til vekst i lokalt kulturliv, og skal samtidig bidra til å styrke arbeiderbevegelsens engasjement, innsats og rolle i lokal kulturvirksomhet.

LOs Kulturutvalg tildeler støtte til to typer kulturtiltak.

 1. Prioriterte kulturtiltak utpekt av utvalget for å fremme viktige kulturpolitiske prioriteringer i gjeldende år i forhold til LOs prinsipielle handlingsprogram.
  Det fastsettes ikke generelle maksimalgrenser eller krav til egenandel.
 2. Løpende kulturtiltak hvor økonomisk støtte er mindre enn i pkt 1, og hvor kravet til egeninnsats er større. Denne type støtte fordeles fortløpende ut fra følgende prinsipper:
  Maksimalt stønadsbeløp kr 25 000,- (kan avvikes i spesielle tilfeller).
  Maksimal LO-del: 50 % av kostnadene.

Søknadskriterier:

LO vektlegger lokale kulturtiltak som:

 • Gjennom et aktivt samspill med AOF Norge og fagforbundene bidrar til styrking og utbygging av LO og arbeiderbevegelsens profilering og  nettverk
 • Bidrar til synliggjøring av arbeiderkulturens sentrale verdier som likhet, solidaritet og fremme til nedbygging av etniske, politiske og språklige barrierer.
 • Som synliggjør flerkulturell arbeiderhistorie
 • Som styrker interessen for arbeiderbevegelsens mange kulturminner
 • Bidrar til økt kunnskap om lokalhistorie generelt og arbeiderhistorien spesielt
 • Styrker barn og unges kulturelle kunnskap, innsikt og kompetanse

Generelle krav:

 • Støtte bevilges til prosjekter og etablering av tiltak, ikke ordrinære driftsutgifter
 • Søknad fremmes på eget søknadsskjema og må fremmes før tiltaket gjennomføres.
 • Søknaden skal fremmes av LOs-, fagforbundenes-, AOFs lokale og regionale organisasjoner.
 • I særskilte tilfeller kan AOF Norge søke om økonomisk støtte.
 • Fagforbundene sentralt kan ikke søke om støtte.
 • Søknaden avgjøres av LOs kulturutvalg og kan ikke ankes.
 • Støtten utbetales når rapport og regnskap foreligger. Senest 2 måneder etter at tiltaket er avsluttet.
 • Eventuell utsettelse av fristen kan avtales med utvalgets leder.

Søknadsskjema til LOs Kulturfond

Kriterier for økonomisk støtte