Viktig gjennomslag på Stortinget

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: LO/Marius Martinsen I vanskelige tider er det ekstra viktig at kommunene fortsatt kan gi folk de velferdstjenestene de trenger.

Viktig gjennomslag på Stortinget

Det aller viktigste nå er at så mange som mulig kan beholde jobben sin og at arbeidsledige og permitterte skjermes. Tiltakspakken som Stortinget nå har blitt enige om inneholder mange av de tiltakene LO har spilt inn.

Koronakrisen

Partiene på Stortinget bidrar også til at kommunene nå får økte bevilgninger for å kompensere for økte utgifter, svikt i skatteinngangen og bortfall av inntekter. I vanskelige tider er det ekstra viktig at kommunene fortsatt kan gi folk de velferdstjenestene de trenger.

- Kommunene har også økte utgifter, blant annet til helse og omsorg. Det er mange oppgaver som skal løses. Det er bra at de nå kompenseres, men her må regjeringen være oppmerksom på at det kan bli behov for mer, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

- Mange pådrar seg høye ekstrautgifter, blant annet som en følge av økt bemanningsbehov innen primærhelsetjenestene. Det var viktig med en avklaring som trygger kommunene, slik at de får gjort de viktige oppgavene som ligger foran dem, legger han til.

Det er viktig at det nå kommer tiltak også innenfor bygg og anlegg, selv om det også her kunne vært avsatt mer midler. Det bidrar til å holde hjulene i gang, og folk i arbeid.

Stortinget har blitt enige om en rekke tiltak som kan bidra til økt aktivitet i næringslivet.

- Det er nå enighet mellom partiene på Stortinget om at investeringer i fangst og lagring av CO2 fremskyndes og skal komme senest i statsbudsjettet for 2021. I LO har vi jobbet for dette i mange år. Detter er en vinn-vinn situasjon for både klima og arbeidsplasser. Vi er opptatt av at industrien skal gå i front og sikre de gode løsningene for CO2-kutt, sier LO-lederen.

Det kan bidra til at Norge går foran med klimateknologi som verden trenger, kan sikre tusenvis av eksisterende arbeidsplasser og skape enda flere nye.

- Satsing på karbonfangst og lagring skaper aktivitet og arbeidsplasser. Det bygger kompetanse, infrastruktur og industri og forserer også utvikling av nye løsninger som Norge trenger på lang sikt, sier LO-lederen.

LO lederen viser også til at Stortinget ber regjeringen vurdere ulike virkemidler og fremme forslag som kan stimulere til investeringer i olje- og gassindustrien og i norsk leverandørindustri senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2020. Det er nærmere 200 000 som arbeider direkte eller indirekte knyttet opp til leverandørnæringen i Norge.

- En nedgang vil ramme levarandørindustrien hardt og norsk økonomi på en særlig måte. Dette får enorme konsekvenser i tapte arbeidsplasser. Enigheten i Stortinget er bra. Nå er det viktig at regjeringen raskt ser på ulike forslag som kan bidra til dette.

Også når det gjelder kompetanseheving og karriereveiledning for arbeidstakerne, kommer det nå flere nye tiltak.

- På kompetansesiden er mange av LOs innspill fulgt opp. Jeg håper imidlertid at vi kan få en ytterligere konkretisering av tiltakene som kan heve folks kompetanse. LO har spilt inn en rekke konkrete tiltak, som videreutvikling av bransjeprogram, ekstra satsing til fagskoler og tiltak for å styrke grunnleggende ferdigheter, sier LO-lederen.

Også på skatte- og avgiftssiden gjør Stortinget nå noen fornuftige grep. Det er lurt i dagens situasjon å framskynde avskrivninger. Det gir en skattemessig likviditetseffekt. Også reduksjonen i den laveste momssatsen er målretta mot bransjene som sliter, og gir ikke minst en nødvendig lettelse og i noe tilfelle en pengeoverføring til blant andre overnattingsbransjen og kollektivselskapene.