Selvstendige næringsdrivende og frilansere

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Selvstendige næringsdrivende og frilansere

Det har de siste dager vært usikkerhet om hva regjerningen konkret vil legge frem av nye tiltak ovenfor de selvstendige næringsdrivende og firlanseere og hva Stortinget vil vedta på bakgrunn av forslag fra opposisjonen. Her er oversikt over Stortingets vedtak.

Koronakrisen

Opposisjonen har foreslått flere viktige endringer som vil hjelpe de selvstendige næringsdrivende og frilanserneAlle forslag som ble fremmet i Stortinget i dag ble enstemmig vedtatt. Følgende gjelder nå; 

Bortfall av inntekt pga korona-pandemien (i realiteten dagpenger): 

Det er vedtatt å innføre en midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt som en følge av korona-pandemien. Det gis kompensasjon der dekningsgraden er 80 % av gjennomsnitt av siste tre års inntekt begrenset oppad til 6G. Kompensasjonen skal dekkes fra og med 17. dag etter at inntektsbortfallet inntraff. Det er presisert at dette skal være en midlertidig ordning, og at eventuell vedtatt endring må tre i kraft umiddelbart og utbetalingene må skje så raskt Nav får på plass en teknisk løsning. 

Sykepenger: - Nå fra og med dag 4! 

Det ble foreslått dekning fra den tredje dagen, men Stortinget vedtok i dag dekning fra den fjerde dagen. Beregningsgrunnlaget vil være er iht gjeldende regelverk. Det vil si at for selvstendig næringsdrivende ytes det sykepenger med 80 prosent av sykepengegrunnlaget, jf. folketrygdloven § 8-34 første ledd, og at sykepengegrunnlaget skal svare til den pensjonsgivende årsinntekten som beregnes på grunnlag av gjennomsnittet av den pensjonsgivende årsinntekten som er fastsatt for de tre siste årene, jf. folketrygdloven § 8-35 andre ledd, første punktum 

Minner om at det er i utgangspunktet de ordinære regler for sykdom som gjelder, men at dersom vedkommende er i situasjoner hvor en lege vurderer at vedkommende må holdes isolert fordi hun/han er/kan være smittet godkjennes som sykdom, jf. tidligere omtalte forskrift til trygderettsloven § 8-4 tredje ledd, bokstav f – om smittefare: 

«Bestemmelsen sikter til tilfeller der det er nedlagt forbud mot at medlemmet utfører arbeid i medhold av smittevernloven § 4-2. Det er et krav at medlemmet selv utgjør en risiko som smittekilde. Dersom det ikke er nedlagt forbud mot at medlemmet utfører arbeid skal retten til sykepenger vurderes etter § 8-4 første ledd. Vi viser til at et hovedhensyn bak smittevernlovgivningen er at tiltak skal gjennomføres med frivillighet så langt som det er mulig. Det foreligger ikke rett til sykepenger etter bestemmelsen for den som må eller bør holde seg borte fra arbeidet for ikke selv å bli utsatt for smitte.» 

Omsorgspenger: - Nå fra og med dag 4! 

Forslag fra opposisjonen om at Stortinget ber regjeringen innføre en ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som innebærer utbetaling av omsorgspenger fra og med dag 4, etter samme regler som arbeidstakere og med samme dekningsgrad som for sykepenger for selvstendig næringsdrivende ble også enstemmig vedtatt. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt Nav får på plass en teknisk løsning. 

Dekningsgraden vil være lik som ved sykepenger for selvstendige næringsdrivende (80 % av beregningsgrunnlaget). Beregningsgrunnlaget vil være etter samme regler som arbeidstaker som innebærer  

Videre vedtok Stortinget å utvide antall dager med omsorgspermisjon fra 10 til 20 dager. For selvstendig næringsdrivende og frilansere vil det innebærer man fra nå av vil kunne ha rett til inntil 16 dager med omsorgspenger.  

Andre viktige endringer som ble vedtatt i Stortinget i dag: 

Disse er: 

Vedtatt å utsette innbetaling av merverdiavgift som forfaller 15. april 2020. Kommer tilbake til dato for ny frist.  

Vedtatt å utsette innbetaling av den andre terminen for forskuddsskatt for selskaper som forfaller 15. april 2020. Kommer tilbake til dato for ny frist 

Vedtatt å redusere lav momssats til 8 prosent. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen får tilbakevirkende kraft da det ble vedtatt at redusert sats skal gjelde fra og med 1. januar 2020. 

Frilansere 

Dagpenger: 

For frilansere gjelder i utgangspunktet de samme regler som for arbeidstakere, og hvor hovedvilkåret for å få dagpenger er at vedkommende må ha et fall i arbeidsinntekten og reduksjon i arbeidstiden på minst 50 %, evt. 40% etter nye regler. Nytt er at flere med lav inntekt kan få dagpenger. Grensen for å få dagpenger senkes til kr 74.894 fra kr 150.000. 

Omsorgspenger: 

Frilansere har krav på omsorgspenger på lik linje med arbeidstakere. Hvis vilkårene for ytelse er oppfylt yter trygden omsorgspenger til den enkelte i opptil 10 stønadsdager for hvert kalenderår. Antall dager er økt til 20, jf. over.