LO om regjeringens krisehåndtering

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Taylor Heery/Unsplash

LO om regjeringens krisehåndtering

LO mener koronakommisjonen har gjort et særdeles grundig og viktig arbeid med å dokumentere de faktiske forhold rundt regjeringens håndtering av pandemien, men stiller seg undrende til kommisjonens konklusjon.

Koronakrisen

Dette går fram av LOs høringsuttalelse til Koronakommisjonens rapport NOU 2021:6 Myndighetenes håndtering av koronaepidemien. LO er enig med kommisjonen i at den norske modellen med høy tillit i befolkningen har ført til høy oppslutning om smitteverntiltakene. I dette ligger at befolkningen har hatt tillit til at regjeringens beslutninger var basert på grundige avveininger mellom ulike hensyn.

Paradoksalt nok er kommisjonens hovedfunn at tiltakene slett ikke var basert på en grundig og veloverveid avveining mellom ulike hensyn. Tvert imot, de ble utformet som enkeltstående «stunt», hvor vurderingen av ulike hensyn ikke er dokumentert og hvor man dessuten ikke har fulgt de statsrettslige rammene for slike beslutninger.

Koronakommisjonen dokumenterer at regjeringen innførte de mest inngripende tiltak i fredstid uten å vurdere samfunnsmessige og sektorovergripende konsekvenser av tiltakene. Og den antyder at regjeringen brøt grunnloven da tiltakene ikke ble besluttet av en samlet regjering i statsråd.

I lys av kommisjonens egne funn stiller LO seg undrende til at kommisjonen selv velger å konkludere med at «regjeringens håndtering samlet sett var god».

Les LOs høringssvar.